Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmes

2022/S 131-374796  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmes 2022/S 131-374796 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGNiG TERMIKA SA NumÈro national d'identification: 25667 Adresse postale: ul. Modli?ska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-216 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Madej Courriel: mariusz.madej@termika.pgnig.pl TÈlÈphone: +48 225878469 Fax: +48 225878468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.termika.pgnig.pl Adresse du profil díacheteur: https://termika.eb2b.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug trzyletniego serwisu systemu IFS Applications 10, serwisu modyfikacji systemu oraz ?wiadczenia us?ugi AMS NumÈro de rÈfÈrence: 22DOZZ156
II.1.2) Code CPV principal 72253200 Services d'assistance relative aux systËmes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie publiczne zostanie przeprowadzone w celu zawarcia umowy serwisu systemu IFS Applications 10. Serwis producenta dla systemu ERP obejmuje procesy: - Prowadzenie ksi?g, - Sprawozdawczo?? finansow? i fiskaln? - Gospodark? magazynow? - Gospodark? paliwami produkcyjnymi - Remonty maj?tku produkcyjnego - Rejestry umÛw sprzeda?y i zakupu - Obieg faktur
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 599 347.36 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Elektrociep?ownia ?era?, ul. Modli?ska 15, Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Post?powanie publiczne zostanie przeprowadzone w celu zawarcia umowy serwisu systemu IFS Applications 10 przez okres 3 lat. Serwis producenta dla systemu ERP jest kluczowy dla bezpiecze?stwa funkcjonowania istotnych dla SpÛ?ki procesÛw obejmuj?cych m.in.: - Prowadzenie ksi?g, - Sprawozdawczo?? finansow? i fiskaln? - Gospodark? magazynow? - Gospodark? paliwami produkcyjnymi - Remonty maj?tku produkcyjnego - Rejestry umÛw sprzeda?y i zakupu - Obieg faktur W ramach umowy serwisu usuwane b?d? b??dy i usterki systemu, dostarczane s? rÛwnie? aktualizacje wynikaj?ce ze zmian prawa oraz przeprowadzane s? prace maj?ce na celu utrzymanie bezpiecze?stwa systemu. Wi?kszo?? us?ug serwisu ?wiadczona jest po-przez centrum kompetencyjne IFS. Obs?uga obejmuje raportowanie b??dÛw i usterek zwi?zanych ze standardem systemu. Mo?liwo?? korzystania z us?ug polskiego centrum kompetencyjnego wraz z ?ci?lejszym modelem wspÛ?pracy zosta?a zaprojektowana jako oddzielna us?uga o nazwie AMS. PrÛcz wsparcia przez konsultantÛw z polskiego oddzia?u firmy Dostawca zapewnia rÛwnie? wyznaczonego konsultanta ñ opiekuna klienta, mo?liwo?? zadawania pyta? i rejestracji zg?osze? przez u?ytkownikÛw kluczowych, prowadzenie korespondencji z Globalnym Centrum Serwisu w imieniu klienta.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Wykonawca Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. jest spÛ?k? dedykowan? przez IFS AB (spÛ?k? prawa szwedzkiego b?d?cej w?a?cicielem Industrial and Financial Central and Eastern Europe Sp. z o.o. (IFS CEE) oraz w?a?cicielem praw autorskich do IFS Applications) na terenie Polski do ?wiadczenia autoryzowanych us?ug konsultingowych i rozwoju dla oprogramowania IFS Applications. Jest to zatem jedyny podmiot zdolny do wykonania przedmiotowego zamÛwienia zarÛwno z powodÛw technicznych jak i zwi?zanych z ochron? praw autorskich. Maj?c powy?sze na uwadze zamÛwienie mo?e by? udzielone w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie przes?anki z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a i b, tzn. z uwagi na fakt, ?e mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) zwi?zanych z ochron? praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw ? przy czym nale?y stwierdzi?, ?e dla przedmiotowej us?ugi serwisowania systemu IFS nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 111-313982
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22DOZZ156 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug trzyletniego serwisu systemu IFS Applications 10, serwisu modyfikacji systemu oraz ?wiadczenia us?ugi AMS
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 5262506111 Adresse postale: ul. Marcina Flisa 6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-247 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 700 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 599 347.36 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwo?ania wskazane s? w art. 516 ustawy Pzp.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; c) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej d) w przypadkach innych ni? okre?lone w a)-c) - w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Services d'assistance relative aux systËmesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes