Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assistance technique informatique

2022/S 225-648757  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatique 2022/S 225-648757 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralny O?rodek Informatyki Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 132-136 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Sewastianowicz Courriel: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl TÈlÈphone: +48 222502883 Fax: +48 222502987 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.coi.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja Gospodarki Bud?etowej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Informatyzacja i teleinformatyka
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego dla Platformy Wirtualizacyjnej przez 36 miesi?cy NumÈro de rÈfÈrence: COI-ZAK.262.11.2022
II.1.2) Code CPV principal 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiaj?cego Platformy Wirtualizacyjnej przez 36 miesi?cy od dnia podpisania Umowy. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Rozdziale II SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 681 901.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiaj?cego Platformy Wirtualizacyjnej przez 36 miesi?cy od dnia podpisania Umowy. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Rozdziale II SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
   2.  ZamÛwienie nale?y zrealizowa? w poni?ej wskazanych terminach: 1) Urz?dzenia, w tym Oprogramowanie, zostan? obj?te Wsparciem Technicznym od dnia podpisania umowy przez 36 miesi?cy. 2) Wykonawca zobowi?zuje si? w ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia do dostarczenia niezb?dnych danych dost?powych umo?liwiaj?cych Zamawiaj?cemu skorzystanie z us?ug wsparcia technicznego, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy (termin stanowi kryterium oceny ofert).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy danych dost?powych / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 157-450485
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego dla Platformy Wirtualizacyjnej przez 36 miesi?cy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comtegra S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 471 984.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego dla Platformy Wirtualizacyjnej przez 36 miesi?cy 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72611000 - Services d'assistance technique informatique