01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 22/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatique

2018/S 200-454577 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatique 2018/S 200-454577 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30 Warszawa 01-207 Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa ul. Inflancka 4 Warszawa 00-198 Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa ul. Inflancka 4 Warszawa 00-198 Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Agencja wykonawcza
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi wsparcia technicznego sprz?tu informatycznego Numéro de référence: 1696/2018/C
II.1.2) Code CPV principal 72611000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi wsparcia technicznego dla posiadanego przez KOWR sprz?tu informatycznego: macierzy dyskowych wraz z pó?kami dyskowymi, prze??czników ?wiat?owodowych, serwerów aplikacyjnych I oprogramowania: Veritas Storage Foundation Enterprise HA/DR, Veritas Replication Option (tryb ?wiadczenia serwisu NRD - uszkodzony no?nik danych typu dysk twardy zostaje u Zamawiaj?cego), wyszczególnionego w za??czniku do umowy w terminie Od 20.2.2019 r. lub od dnia podpisania umowy, je?li nast?pi to po 20.2.2019 r. przez okres 24 miesi?cy.
   2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowi?zki Stron zosta?y okre?lone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 226 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi wsparcia technicznego dla posiadanego przez KOWR sprz?tu informatycznego: macierzy dyskowych wraz z pó?kami dyskowymi, prze??czników ?wiat?owodowych, serwerów aplikacyjnych i oprogramowania: Veritas Storage Foundation Enterprise HA/DR, Veritas Replication Option (tryb ?wiadczenia serwisu NRD - uszkodzony no?nik danych typu dysk twardy zostaje u Zamawiaj?cego), wyszczególnionego w za??czniku do umowy w terminie od 20.2.2019 r. lub od dnia podpisania umowy, je?li nast?pi to po 20.2.2019 r. przez okres 24 miesi?cy.
   2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowi?zki Stron zosta?y okre?lone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik nr 6 do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 65 000,00 PLN.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas posiadania przez in?. ds. serwisu macierz dyskowych Hitachi Data Systems którzy b?d skierowani do realizacji zamówienia, certyfikatów Hitachi Data Systems Certified Professional oraz Hitachi Data Systems Implementer / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Wysoko? kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Wysoko? kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 226 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wykonania zamówienia w terminie od dnia 20.2.2019 r. albo od dnia podpisania umowy, je?eli nast?pi on po dniu 20.2.2019 r. - przez okres 24 miesi?cy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy
:
1)nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a)sytuacji ekonomicznej; b)zdolno?ci zawodowej.
   2. Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy sytuacji ekonomicznej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 000 000 PLN (jeden milion z?otych).
   3. Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci zawodowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: 1)w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona lub wykonuje: Co najmniej 1 jedn?) us?ug o warto?ci minimum 600 000,00 PLN brutto polegaj?c na serwisie macierzy dyskowych pracuj?cych w ?rodowisku wysokiej dost?pno?ci zbudowanym w oparciu o rozwi?zania Oracle Database z opcj Real Application Cluster (RAC) dzia?aj?ce z wykorzystaniem oprogramowania Symantec/Veritas Storage Foundation Enterprise HA/DR wraz z replikacj zrealizowan oprogramowaniem Symantec/Veritas Replication Option dzia?aj?cych na systemie operacyjnym klasy UNIX pomi?dzy dwoma o?rodkami przetwarzania danych znajduj?cymi si w odleg?o?ci minimum 15 km od siebie a serwis ten by ?wiadczony w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy wynosz?cym maksymalnie 24 godziny oraz 2) co najmniej 1 (s?ownie: jedn?) us?ug o warto?ci minimum 600 000,00 PLN brutto polegaj?c na serwisie macierzy dyskowych Hitachi Data Systems. Oraz 3)dysponuje lub b?dzie dysponowa co najmniej nast?puj?cymi osobami, które b?d skierowane do realizacji zamówienia publicznego: a)Kierownik Projektu - minimum jedna osoba, która kierowa?a co najmniej jednym projektem informatycznym o warto?ci minimum 600 000,00 PLN brutto, posiadaj?ca wykszta?cenie wy?sze informatyczne lub techniczne oraz wiedz w zakresie metodyki zarz?dzania projektami potwierdzon certyfikatem Prince2 Practitioner lub równowa?nym; b)certyfikowany in?ynier ds. serwisu macierzy dyskowych Hitachi Data Systems - minimum dwie osoby posiadaj?ce do?wiadczenie we wdra?aniu i serwisowaniu macierzy dyskowych Hitachi Data System model: HUS VM, z których ka?da posiada przez okres minimum 1 roku, liczony od dnia wystawienia certyfikatu do up?ywu terminu sk?adania ofert, certyfikaty: - Hitachi Data Systems Certified Professional, oraz - Hitachi Data Systems Certified Implementer - Entry level Enterprise. c)In?ynier serwisowy - minimum dwie osoby posiadaj?ce do?wiadczenie we wdra?aniu oprogramowania Oracle Solaris oraz Symantec Storage Foundation HA/DR, z których ka?da posiada min. certyfikaty: - Sun Certified Network Administrator For Solaris 10 OS lub nowszy, oraz - Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS lub nowszy, oraz - Veritas Storage Foundation 5 for UNIX lub nowszy, oraz - Veritas Cluster Server 5 for UNIX lub nowszy. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy: 1)który nie wykaza spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu lub nie wykaza braku podstaw wykluczenia; 2)b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia
   6. 6.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z pó?n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6. 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z pó?n. zm.), b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
   6. 6.1997 r. - Kodeks karny, c)skarbowe, Ci?g dalszy w cz??ci III.1.2)
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ci?g dalszy z cz??ci III.1.1): d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 3)Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o którym mowa w pkt 2; 4)Wykonawc?, wobec którego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 5)Wykonawc?, który w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi zamawiaj?cego w b??d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub który zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych dokumentów; 6)Wykonawc?, który w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d zamawiaj?cego, mog?ce mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia; 7)Wykonawc?, który bezprawnie wp?ywa lub próbowa wp?yn? na czynno?ci Zamawiaj?cego lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?powaniu o udzielenie zamówienia; 8)Wykonawc?, który bra udzia w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac na podstawie umowy zlecenia, o dzie?o, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie us?ug, bra udzia w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zak?ócenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny sposób ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; 9)Wykonawc?, który z innymi Wykonawcami zawar porozumienie maj?ce na celu zak?ócenie konkurencji mi?dzy Wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych; 10)Wykonawc b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec którego s?d orzek zakaz ubiegania si o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703); 11)Wykonawc?, wobec którego orzeczono tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si o zamówienia publiczne; 12)Wykonawców, którzy nale??c do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy: 13) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z pó?n. zm.) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z pó?n. zm.). Ci?g dalszy w cz??ci III.1.2 "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy z cz??ci III.1.2 A. Dokumenty sk?adane do up?ywu sk?adania ofert:
   1. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca sk?ada formularz JEDZ. 1)Jednolity dokument sporz?dza si zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonym w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z
   5. 1.2016 r. (Dz.U. UE L z 06.01.2016 r.). 2)Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia - w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby - warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów. 3)W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   2. W celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci zawodowej (warunek okre?lony w Rozdziale VII, ust. 3 pkt 3) oraz oceny ofert w kryterium "Czas posiadania przez in?ynierów ds. serwisu macierzy dyskowych Hitachi Data Systems, którzy b?d skierowani do realizacji zamówienia, certyfikatów Hitachi Data Systems Certified Professional oraz Hitachi Data Systems Certified Implementer (K2)", o którym mowa w Rozdziale XX ust. 1 pkt 2 Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy wymaga z?o?enia wraz z ofert?: - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ). Ci?g dalszy w cz??ci III.1.3.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Ci?g dalszy z cz??ci III.1.2 "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: B.Dokumenty sk?adane po otwarciu ofert
   1. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sk?ada, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (wed?ug wzoru, który zostanie udost?pniony wraz z informacj z otwarcia ofert) oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert?, dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie zobowi?zany jest z?o?y ka?dy z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert?.
   2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury okre?lonej w art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiaj?cy mo?e dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: 1)potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych: a)sytuacji ekonomicznej (warunek okre?lony w Rozdziale VII, ust. 2) dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 000 000 PLN (jeden milion z?otych); b)zdolno?ci zawodowej (warunek okre?lony w Rozdziale VII, ust. 3 pkt 1 i 2) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane (wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3 do SIWZ) oraz dowodów okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2)potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia: UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert?, dokumenty o których mowa w pkt 2 jest zobowi?zany z?o?y ka?dy z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert?. a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, cz?onka organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, wykonawcy b?d?cego podmiotem zbiorowym); Ci?g dalszy w cz??ci III.1.3 "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy z cz??ci III.1.3: b)odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; c)o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (za??cznik nr 5 do SIWZ - pkt 1); d)o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (za??cznik nr 5 do SIWZ - pkt 2);
   4. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2: 1)lit. a) - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2)lit. b) - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.
   5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   6. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 4, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje si odpowiednio.
   7. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 lit. a), sk?ada dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje si odpowiednio.
   8. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, jest zobowi?zany z?o?y wraz z ofert w odniesieniu do tych podmiotów o?wiadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania, wymienione w pkt 2 lit. a)-d) oraz o?wiadczenia i dokumenty tego podmiotu potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci lub sytuacji, na których Wykonawca polega w celu wykazania spe?niania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 1).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunkach realizacji umowy zosta?y okre?lone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik nr 6 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/11/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/01/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/11/2018 Heure locale: 12:10 Lieu:
Ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. Informacja o sali, w której odb?dzie si otwarcie ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy Kancelarii.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Kryteria oceny ofert: 1) Cena (K1) - 60 %. 2) Czas posiadania przez in?ynierów ds. serwisu macierzy dyskowych Hitachi Data Systems, którzy b?d skierowani do realizacji zamówienia, certyfikatów Hitachi Data Systems Certified Professional oraz Hitachi Data Systems Certified Implementer (K2) - 20 %. 3) Oferowana wysoko? kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy (K3) - 10 %. 4) Oferowana wysoko? kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy (K4) - 10 %.
   2.  Wykonawca sk?ada wraz z ofert (Formularz oferty musi by zgodny w tre?ci z za??cznikiem nr 1 do SIWZ) równie?: 1) pe?nomocnictwo - je?eli Wykonawca jest reprezentowany przez pe?nomocnika; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie - pe?nomocnictwo do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) zobowi?zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów; 4) dowód wniesienia wadium.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Owo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72611000 - Services d'assistance technique informatique