Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatique

2021/S 86-223682  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatique 2021/S 086-223682 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Pa?stwowe ÑPorty Lotniczeî Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-906 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa Go??bek Courriel: r.golabek@ppl.pl TÈlÈphone: +48 226501807 Fax: +48 226501833 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polish-airports.com Adresse du profil díacheteur: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs aÈroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerÛw Platformy Przetwarzania Danych. NumÈro de rÈfÈrence: 134/PN/ZP/TLLZP/20
II.1.2) Code CPV principal 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie ?wiadczenie us?ug serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerÛw Platformy Przetwarzania Danych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 402 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.?wiadczenia us?ug Serwisu i Wsparcia Technicznego dla elementÛw sprz?towych w wariancie ÑCisco SmartNet Total Careî w okresie 24 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy.
   2.  Je?eli urz?dzenie utraci?o lub utraci w okresie trwania Umowy mo?liwo? wsparcia producenta w wariancie ÑCisco SmartNET Total Careî Zamawiaj?cy wymaga Serwisu polegaj?cego na naprawie lub wymianie urz?dzenia na urz?dzenie o tych samych lub nie gorszych parametrach tego samego producenta, spe?niaj?ce te same funkcjonalno?ci, ktÛre jest kompatybilne z infrastruktur posiadana przez Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca zapewni Zamawiaj?cemu dost?p do najnowszego oprogramowania systemowego urz?dze sieciowych.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Serwis by realizowany u Zamawiaj?cego, tj. w miejscu jego instalacji, przez autoryzowanych pracownikÛw Wykonawcy posiadaj?cych co najmniej certyfikat CCNP Routing & Switching / CCNP Enterprise. SzczegÛ?owy zakres opisu przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta w SIWZ oraz w za??cznikach.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires ?wiadczenie us?ug serwisowych i wsparcia technicznego dla urz?dze i oprogramowania CISCO realizowane b?dzie w okresie 24 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 245-608770
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerÛw Platformy Przetwarzania Danych.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 162 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 240 000.00 PLN Offre la plus basse: 1 402 200.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 402 200.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym terminie nast?puj?cych dokumentÛw na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w Ñsprawie rodzajÛw dokumentÛw (...)î: ó par. 5 pkt 1 ñ w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp, ó par. 5 pkt 4 ñ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, ó par. 5 pkt 2, 3 i 9 ñ w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, ó par. 5 pkt 5 ñ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, ó par. 5 pkt 6 ñ w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 Pzp.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktÛrej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w par. 7 i 8 ww. rozporz?dzenia.
   3.  Zamawiaj?cy, w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, dzia?aj?c na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym terminie dokumentÛw o ktÛrych mowa w pkt VII ppkt
   4. 1 lit. a SIWZ.
   4.  Wykonawca ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zamÛwienia zobowi?zani s z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce dokumenty: ó Formularz ÑOfertaî (za??cznik nr 1 do SIWZ), ó zobowi?zanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw zgodnie z zapisem w SIWZ, ó jednolity europejski dokument zamÛwienia, ó dowÛd wniesienia wadium, ó pe?nomocnictwo, z ktÛrego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SIWZ), ó pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich WykonawcÛw (zgodnie z SIWZ).
   5.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   6.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw, ktÛre mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej zosta?y okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Varsovie: Services d'assistance technique informatiqueType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
72611000 - Services d'assistance technique informatique