Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'assurance

2023/S 193-600250  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Services d'assurance 2023/S 193-600250 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Warszawska NumÈro national d'identification: 5250005834 Adresse postale: Plac Politechniki 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-661 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Sochacka Courriel: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl TÈlÈphone: +48 222346221 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pw.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Publiczna uczelnia akademicka
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ugi grupowego dobrowolnego ubezpieczenia pracownikÛw i studentÛw Politechniki Warszawskiej od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkÛw NumÈro de rÈfÈrence: ZP.U.DS.31.2023
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie us?ugi grupowego dobrowolnego ubezpieczenia pracownikÛw i studentÛw Politechniki Warszawskiej od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkÛw
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 871 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66512100 Services d'assurance accidents
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, P?ock - ze wzgl?du na rozmieszczenie placÛwek Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie us?ugi grupowego dobrowolnego ubezpieczenia pracownikÛw i studentÛw Politechniki Warszawskiej od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkÛw
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wysko?? sumy ubezpieczenia / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: ?wiadczenia dodatkowe / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 45
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 142-453277
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? S.A.
NumÈro national d'identification: 5260251049 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-843 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 780 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Terminy wniesienia odwo?ania okre?lone s? w art. 515 ustawy Pzp. W przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; albo 2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb ni? okre?lony w ppkt. 1).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie : 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? wy?ej okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   7.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Wykonanie us?ugi grupowego dobrowolnego ubezpieczenia pracownikÛw i studentÛw Politechniki Warszawskiej od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkÛw 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66512100 - Services d'assurance accidents