Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assurance

2020/S 180-435609  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Services d'assurance 2020/S 180-435609 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ĐPKP Intercityţ S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Markiewicz-Busse Courriel: anna.markiewicz@intercity.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.intercity.pl http://www.intercity.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://pkpintercity.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej ĐPKP Intercityţ S.A. Num╚ro de r╚f╚rence: 20/WNP-005583/PRZ
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug ubezpieczeniowych dla ĐPKP Intercityţ S.A. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci.
   2.  Przedmiot zam█wienia zostaje podzielony na trzy odr?bne cz??ci. Poszczeg█lne cz??ci obejmuj nast?puj?ce rodzaje ubezpiecze?:
   2. 1. cz?? 1: ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 10 000 000,00 PLN (polisa podstawowa);
   2. 2. cz?? 2: ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 30 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa I);
   2. 3. cz?? 3: ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 60 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa II).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 10 000 000,00 PLN (polisa podstawowa)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia dla tej cz??ci jest ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 10 000 000,00 PLN (polisa podstawowa). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zam█wienia, prawa opcji.
   2.  W zakresie cz??ci 1 przedmiotu zam█wienia prawo opcji b?dzie polega?o na: 1) I prawo opcji ˝ mo?liwo?ci przed?u?enia umowy o kolejny okres ubezpieczenia r█wny 12 miesi?cy w trybie przewidzianym we wzorcu umowy dla cz??ci 1 w odniesieniu do PKP IC i ˝ w przypadku skorzystania z II prawa opcji ˝ r█wnie w odniesieniu do WARS S.A. (dalej jako ĐWARSţ) i PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. (dalej jako ĐRemtrakţ); 2) II prawo opcji ˝ mo?liwo?ci obj?cia ubezpieczeniem sp█?ek zale?nych ˝ WARS i Remtrak, wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   3.  Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc przed zawarciem lub w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji z okre?leniem zakresu, w jakim Zamawiaj?cy b?dzie z prawa opcji korzysta?.
   4.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku korzysta z prawa opcji.
   5.  Spos█b korzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta opisany we wzorze umowy stanowi?cym, w przypadku cz??ci 1 zam█wienia, Za??cznik nr 9 do SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy ma prawo nie skorzysta z ka?dego z praw opcji, w cz??ci lub w ca?o?ci. Z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowi?zek ?wiadczenia po stronie Wykonawcy, z kt█rego Wykonawca mo?e si zwolni wy??cznie za uprzedni pisemn zgod Zamawiaj?cego.
   7.  W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia o realizacj us?ug.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W przypadku, gdy termin rozpocz?cia realizacji zam█wienia przypadnie p█?niej ni termin wskazany w pkt II.2.7) ˝ terminem realizacji zam█wienia b?dzie okres dwunastomiesi?czny liczony od daty zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 30 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa I)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia dla tej cz??ci jest ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 30 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa I). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zam█wienia, prawa opcji.
   2.  W zakresie cz??ci 2 przedmiotu zam█wienia prawo opcji b?dzie polega?o na: 1) I prawo opcji ˝ mo?liwo?ci przed?u?enia umowy o kolejny okres ubezpieczenia r█wny 12 miesi?cy w trybie przewidzianym we wzorcu umowy dla cz??ci 2 w odniesieniu do PKP IC i ˝ w przypadku skorzystania z II prawa opcji ˝ r█wnie w odniesieniu do WARS i Remtrak; 2) II prawo opcji ˝ mo?liwo?ci obj?cia ubezpieczeniem sp█?ek zale?nych ˝ WARS i Remtrak, wskazanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   3.  Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc przed zawarciem lub w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji z okre?leniem zakresu, w jakim Zamawiaj?cy b?dzie z prawa opcji korzysta?.
   4.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku korzysta z prawa opcji.
   5.  Spos█b korzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta opisany we wzorze umowy stanowi?cym, w przypadku cz??ci 2 zam█wienia, Za??cznik nr 10 do SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy ma prawo nie skorzysta z ka?dego z praw opcji, w cz??ci lub w ca?o?ci. Z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowi?zek ?wiadczenia po stronie Wykonawcy, z kt█rego Wykonawca mo?e si zwolni wy??cznie za uprzedni pisemn zgod Zamawiaj?cego.
   7.  W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia o realizacj us?ug.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W przypadku, gdy termin rozpocz?cia realizacji zam█wienia przypadnie p█?niej ni termin wskazany w pkt II.2.7) ˝ terminem realizacji zam█wienia b?dzie okres dwunastomiesi?czny liczony od daty zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 60 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa II)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia dla tej cz??ci jest ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci o ??cznej sumie ubezpieczenia 60 000 000,00 PLN (polisa nadwy?kowa II). Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do wszystkich cz??ci przedmiotu zam█wienia, prawa opcji.
   2.  W zakresie cz??ci 3 przedmiotu zam█wienia prawo opcji b?dzie polega?o na: 1) I prawo opcji ˝ mo?liwo?ci przed?u?enia umowy o kolejny okres ubezpieczenia r█wny 12 miesi?cy w trybie przewidzianym we wzorcu umowy dla cz??ci 3 w odniesieniu do PKP IC.
   3.  Opcjonalny zakres b?dzie realizowany wy??cznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawc przed zawarciem lub w trakcie realizacji umowy na dan cz???, odr?bnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji z okre?leniem zakresu, w jakim Zamawiaj?cy b?dzie z prawa opcji korzysta?.
   4.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku korzysta z prawa opcji.
   5.  Spos█b korzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta opisany we wzorze umowy stanowi?cym, w przypadku cz??ci 3 zam█wienia, Za??cznik nr 11 do SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy ma prawo nie skorzysta z ka?dego z praw opcji, w cz??ci lub w ca?o?ci. Z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowi?zek ?wiadczenia po stronie Wykonawcy, z kt█rego Wykonawca mo?e si zwolni wy??cznie za uprzedni pisemn zgod Zamawiaj?cego.
   7.  W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia o realizacj us?ug.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W przypadku, gdy termin rozpocz?cia realizacji zam█wienia przypadnie p█?niej ni termin wskazany w pkt II.2.7) ˝ terminem realizacji zam█wienia b?dzie okres dwunastomiesi?czny liczony od daty zawarcia umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si Wykonawca, kt█ry posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w.
   1.  Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia ww. warunek je?eli wyka?e si posiadaniem zezwolenia w?a?ciwego organu na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie nie w??szym ni rodzaj i przedmiot ubezpieczenia albo, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepis█w: 1) za?wiadczeniem w?a?ciwego organu, ?e Wykonawca prowadzi dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie, lub; 2) o?wiadczeniem Wykonawcy, ?e prowadzi on dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej, lub; 3) o?wiadczeniem o notyfikacji w?a?ciwego organu kraju siedziby Wykonawcy, i notyfikacja zosta?a dokonana i przyj?ta przez w?a?ciwy polski organ ˝ je?eli Wykonawca ma siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia posiadaniem kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, okre?lonych powy?ej wykaza si musi ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si Wykonawca, kt█ry znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo?liwiaj?cej wykonanie zam█wienia. Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si Wykonawca, kt█ry posiada zdolno? techniczn i zawodow?. Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
I. O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si Wykonawca, kt█ry:
   1.  spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej ˝ zgodnie z warunkami okre?lonymi w sekcji III.1.1; 2) znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo?liwiaj?cej wykonanie zam█wienia ˝ zgodnie z warunkami okre?lonymi w sekcji III.1.2; 3) posiada zdolno? techniczn i zawodow ˝ zgodnie z warunkami okre?lonymi w sekcji III.1.3;
   2.  wyka?e brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a˝c, pkt 14 ustawy Pzp (w zakresie katalogu przest?pstw, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a˝c ustawy Pzp), art. 24 ust. 1 pkt 15˝23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o zam█wienie zgodnie z tre?ci art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielnie zam█wienia musz z?o?y pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w w post?powaniu albo reprezentowania Wykonawc█w w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Wykonawcy, kt█rzy wsp█lnie uzyskaj zam█wienie, nie maj obowi?zku przyj?cia ?adnej szczeg█lnej formy prawnej, jednak?e zobowi?zani b?d dostarczy Zamawiaj?cemu przed podpisaniem umowy umow reguluj?c ich wsp█?prac?.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji przedmiotu zam█wienia, w ramach ka?dej z cz??ci zam█wienia, okre?laj wzory um█w stanowi?ce odpowiednio za??czniki nr 9,10 i 11 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 17/12/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Informacje dotycz?ce miejsca i sposobu otwarcia ofert wskazane zosta?y w rozdz. XIII SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia przez Wykonawc nast?puj?cych dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a˝c, pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do os█b wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przest?pstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a˝c ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiot█w zbiorowych) wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.); 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z ▀2 ust. 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) (dalej rozporz?dzenie), odst?pi od ??dania z?o?enia o?wiadcze w przedmiocie przes?anek wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 16˝20 ustawy Pzp i o?wiadcze wskazanych w ust. 1 pkt 5˝7 powy?ej, poniewa zakresowi informacji obj?tych podstaw wykluczenia odpowiada tre? informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawc w JEDZ.
   3.  Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt 1˝4 powy?ej sk?ada dokumenty wskazane w ▀7 rozporz?dzenia i odpowiednio w rozdziale IX SIWZ.
   4.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Polski, w odniesieniu do maj?cej miejsce zamieszkania poza Polsk osoby, kt█rej dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 sk?ada dokumenty wskazane w ▀8 rozporz?dzenia i odpowiednio w rozdziale IX SIWZ.
   5.  Szczeg█?y dot. dokument█w okre?la rozdzia IX SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym osobom, kt█rzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tej ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ˝ wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec postanowie SIWZ; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania Wykonawcy informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 3) w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ˝ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1˝2.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance