Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services d'assurance vie

2020/S 129-317068  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Services d'assurance vie 2020/S 129-317068 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Najwy?sza Izba Kontroli Adresse postale: ul. Filtrowa 57 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-056 Pays: Pologne Point(s) de contact: Najwy?sza Izba Kontroli Courriel: nik_zp@nik.gov.pl Téléphone: +48 224445714 Fax: +48 224445415 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.nik.gov.pl www.nik.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: naczelny organ kontroli pa?stwowej
I.5) Activité principale Autre activité: kontrola dzia?alno?ci w?adzy wykonawczej, centralnego banku pa?stwa, pa?stwowych osób prawnych,innych pa?stwowych jednostek organizacyjnych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracowników Najwy?szej Izby Kontroli i cz?onków ich rodzin Numéro de référence: BGO-BGZ.261.002.2020
II.1.2) Code CPV principal 66511000 Services d'assurance vie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Tryb post?powania: przetarg nieograniczony.
   2.  Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracowników Najwy?szej Izby Kontroli i cz?onków ich rodzin.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji (patrz sekcja II.2.11) og?oszenia.
   5.  Umowy o prac osób wykonuj?cych zamówienie (patrz sekcja II.2.4) og?oszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 716 080.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66512000 Services d'assurances accidents et maladie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracowników Najwy?szej Izby Kontroli i cz?onków ich rodzin, obejmuj?ce nast?puj?ce zdarzenia:
   1. 1. ?mier ubezpieczonego;
   1. 2. ?mier ubezpieczonego w nast?pstwie nieszcz??liwego wypadku, nieszcz??liwego wypadku przy pracy,nieszcz??liwego wypadku komunikacyjnego i nieszcz??liwego wypadku komunikacyjnego przy pracy;
   1. 3. ?mier ubezpieczonego w nast?pstwie zawa?u serca lub udaru mózgu;
   1. 4. wyst?pienie u ubezpieczonego trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie nieszcz??liwego wypadku,zawa?u serca lub udaru mózgu;
   1. 5. powa?ne zachorowanie ubezpieczonego;
   1. 6. przej?cie przez ubezpieczonego operacji chirurgicznej;
   1. 7. pobyt ubezpieczonego w szpitalu w nast?pstwie choroby, nieszcz??liwego wypadku, zawa?u serca lub udaru mózgu;
   1. 8. trwa?a niezdolno? do jakiejkolwiek pracy zarobkowej ubezpieczonego;
   1. 9. ?mier ma??onka lub partnera ubezpieczonego;
   1. 10. ?mier ma??onka lub partnera ubezpieczonego w wyniku nieszcz??liwego wypadku, nieszcz??liwego wypadku komunikacyjnego;
   1. 11. ?mier dziecka;
   1. 12. ?mier dziecka w wyniku nieszcz??liwego wypadku;
   1. 13. osierocenie dziecka;
   1. 14. ?mier rodziców ubezpieczonego lub rodziców ma??onka lub partnera ?yciowego;
   1. 15. ?mier rodziców ubezpieczonego lub rodziców ma??onka lub partnera ?yciowego w wyniku nieszcz??liwego wypadku;
   1. 16. urodzenie dziecka;
   1. 17. urodzenie martwego noworodka;
   1. 18. powa?ne zachorowanie dziecka;
   1. 19. przeprowadzenie u ubezpieczonego leczenia specjalistycznego.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje si w:
   2. 1. Za??czniku nr 1 do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia;
   2. 2. Za??czniku nr 1A do SIWZ - struktura zatrudnienia wg wieku i p?ci pracowników NIK;
   2. 3. Za??czniku nr 1B do SIWZ - tabela minimalnych wysoko?ci ?wiadcze?;
   2. 4. Za??czniku nr 2 do SIWZ - wzór formularza oferty;
   2. 5. Za??czniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
   3.  Umowy o prac osób wykonuj?cych zamówienie Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wymaga zatrudniania przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zada?, osób wskazanych w rozdz. XIV ust. 1 Za??cznika nr 1 do SIWZ, z uwzgl?dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz.U. 2018 r., poz. 2177), przez ca?y okres realizacji zamówienia. Szczegó?y okre?lone zosta?y w § 6 wzoru umowy stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   4.  Termin wykonania zamówienia. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesi?cy. Pierwszym dniem jest, ustalony przez strony, dzie rozpocz?cia ?wiadczenia us?ug, który nie mo?e przypada przed
   1. 8.2020 i po
   1. 10.2020), z mo?liwo?ci przed?u?enia umowy na wniosek Zamawiaj?cego na dodatkowy okres do 12 miesi?cy na niezmienionych warunkach - prawo opcji.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wysoko? ?wiadcze / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Rozszerzenie o klauzule fakultatywne / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Na wniosek Zamawiaj?cego, Wykonawca przed?u?y czas trwania umowy o dodatkowy okres 12 miesi?cy od momentu zako?czenia ?wiadczenia us?ug w zamówieniu podstawowym, o ile Zamawiaj?cy z?o?y o?wiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie pó?niej ni 4 miesi?ce przed ko?cem trwania umowy. Wykonawca mo?e odmówi przed?u?enia umowy na kolejny okres wy??cznie w przypadku kiedy szkodowo? okre?lona jako stosunek wyp?aconych ?wiadcze do wp?aconej sk?adki od pocz?tku trwania umowy do ko?ca 30 miesi?ca jej obowi?zywania przekracza 80 %. Informacj o poziomie szkodowo?ci oraz o decyzji co do kontynuowania umowy Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu nie pó?niej ni na 3 miesi?ce przed ko?cem trwania umowy. Zakres i warunki ?wiadczenia us?ug w okresie dodatkowym b?d identyczne jak w okresie wykonywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieprzed?u?enia umowy o dodatkowy okres 12 miesi?cy Zamawiaj?cy w ramach prawa opcji jest uprawniony do ??dania od Wykonawcy wyd?u?enia czasu trwania umowy na dodatkowy okres nie d?u?szy ni 3 miesi?ce bez wzgl?du na poziom szkodowo?ci. Wykonawca nie mo?e odmówi?, o ile Zamawiaj?cy z?o?y o?wiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie pó?niej ni 1 miesi?c przed ko?cem trwania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-123680
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Compensa Towarzystwo Ubezpiecze na ?ycie S.A. Vienna Insurance Group Adresse postale: Al. Jerozolimskie 162 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 716 080.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 4 287 060.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwot okre?lonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie 
66512000 - Services d'assurances accidents et maladie