Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 06/12/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services d'audit

2023/S 227-714807  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Services d'audit 2023/S 227-714807 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: michal.piasecki@bgk.pl T╚l╚phone: +48 225998048 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://bgk.eb2b.com.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://bgk.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: us?ugi bankowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wyb█r weryfikator█w audyt█w energetycznych, audyt█w efektywno?ci energetycznej, analiz wykonalno?ci OZE oraz analiz wykonalno?ci GOZ. Num╚ro de r╚f╚rence: DZZK/54/DIF/2023
II.1.2) Code CPV principal 79212000 Services d'audit
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest weryfikacja dokumentacji zwi?zanej z inwestycjami zlokalizowanymi:1) Cz. I - na terenie wojew█dztwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.2) Cz. II - na terenie wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego, mazowieckiego i ?█dzkiego.3) Cz. III - na terenie wojew█dztwa podlaskiego, lubelskiego i ?wi?tokrzyskiego.4) Cz. IV - na terenie wojew█dztwa podkarpackiego, ma?opolskiego, opolskiego i dolno?l?skiego. W ramach ka?dej z cz??ci zam█wienia Wykonawca otrzyma do weryfikacji dokumentacj? Projekt█w zawieraj?c?: - audyty energetyczne w ilo?ci do 173 szt. - audyty efektywno?ci energetycznej w ilo?ci do 777 szt. - analizy wykonalno?ci z kart? projekt█w dla inwestycji w OZE oraz w kierunku modelu GOZ w ??cznej ilo?ci do 1500 szt. Gwarantowana liczba weryfikacji dokumentacji obj?tej przedmiotem zam█wienia wynosi 10%.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79212000 Services d'audit
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest weryfikacja dokumentacji zwi?zanej z inwestycjami zlokalizowanymi: na terenie wojew█dztwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wykonawca otrzyma do weryfikacji dokumentacj? Projekt█w zawieraj?c?: - audyty energetyczne w ilo?ci do 173 szt. - audyty efektywno?ci energetycznej w ilo?ci do 777 szt. - analizy wykonalno?ci z kart? projekt█w dla inwestycji w OZE oraz w kierunku modelu GOZ w ??cznej ilo?ci do 1500 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin skr█cenia w?a?ciwego post?powania weryfikacyjnego / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2029 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie. W wyniku zastosowania przez Zamawiaj?cego Prawa Opcji liczba zlece? weryfikacji mo?e ulec zwi?kszeniu do 100% w stosunku do zam█wienia podstawowego.
   2.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji. Zar█wno zakres, jak i termin przeprowadzenia weryfikacji Audyt█w/Analiz ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawc?. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zleci realizacji maksymalnej liczby ww. weryfikacji (w ramach prawa opcji), Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
   3.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta?y opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowi?cych za??cznik [nr 2] do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymagane wadium w wysoko?ci 15 000,00 z?; Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo zam█wie? publicznych w wysoko?ci do 100% warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie zostanie udzielone na warunkach to?samych z zam█wieniem podstawowym.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79212000 Services d'audit
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest weryfikacja dokumentacji zwi?zanej z inwestycjami zlokalizowanymi na terenie wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego, mazowieckiego i ?█dzkiego. Wykonawca otrzyma do weryfikacji dokumentacj? Projekt█w zawieraj?c?: - audyty energetyczne w ilo?ci do 173 szt. - audyty efektywno?ci energetycznej w ilo?ci do 777 szt. - analizy wykonalno?ci z kart? projekt█w dla inwestycji w OZE oraz w kierunku modelu GOZ w ??cznej ilo?ci do 1500 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin skr█cenia w?a?ciwego post?powania weryfikacyjnego / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2029 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie. W wyniku zastosowania przez Zamawiaj?cego Prawa Opcji liczba zlece? weryfikacji mo?e ulec zwi?kszeniu do 100% w stosunku do zam█wienia podstawowego.
   2.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji. Zar█wno zakres, jak i termin przeprowadzenia weryfikacji Audyt█w/Analiz ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawc?. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zleci realizacji maksymalnej liczby ww. weryfikacji (w ramach prawa opcji), Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
   3.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta?y opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowi?cych za??cznik [nr 2] do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymagane wadium w wysoko?ci 15 000,00 z?; Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo zam█wie? publicznych w wysoko?ci do 100% warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie zostanie udzielone na warunkach to?samych z zam█wieniem podstawowym.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79212000 Services d'audit
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest weryfikacja dokumentacji zwi?zanej z inwestycjami zlokalizowanymi na terenie wojew█dztwa podlaskiego, lubelskiego i ?wi?tokrzyskiego. Wykonawca otrzyma do weryfikacji dokumentacj? Projekt█w zawieraj?c?: - audyty energetyczne w ilo?ci do 173 szt. - audyty efektywno?ci energetycznej w ilo?ci do 777 szt. - analizy wykonalno?ci z kart? projekt█w dla inwestycji w OZE oraz w kierunku modelu GOZ w ??cznej ilo?ci do 1500 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin skr█cenia w?a?ciwego post?powania weryfikacyjnego / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2029 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie. W wyniku zastosowania przez Zamawiaj?cego Prawa Opcji liczba zlece? weryfikacji mo?e ulec zwi?kszeniu do 100% w stosunku do zam█wienia podstawowego.
   2.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji. Zar█wno zakres, jak i termin przeprowadzenia weryfikacji Audyt█w/Analiz ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawc?. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zleci realizacji maksymalnej liczby ww. weryfikacji (w ramach prawa opcji), Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
   3.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta?y opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowi?cych za??cznik [nr 2] do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymagane wadium w wysoko?ci 15 000,00 z?; Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo zam█wie? publicznych w wysoko?ci do 100% warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie zostanie udzielone na warunkach to?samych z zam█wieniem podstawowym.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79212000 Services d'audit
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest weryfikacja dokumentacji zwi?zanej z inwestycjami zlokalizowanymi na terenie wojew█dztwa podkarpackiego, ma?opolskiego, opolskiego i dolno?l?skiego. Wykonawca otrzyma do weryfikacji dokumentacj? Projekt█w zawieraj?c?: - audyty energetyczne w ilo?ci do 173 szt. - audyty efektywno?ci energetycznej w ilo?ci do 777 szt. - analizy wykonalno?ci z kart? projekt█w dla inwestycji w OZE oraz w kierunku modelu GOZ w ??cznej ilo?ci do 1500 szt.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin skr█cenia w?a?ciwego post?powania weryfikacyjnego / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2029 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie. W wyniku zastosowania przez Zamawiaj?cego Prawa Opcji liczba zlece? weryfikacji mo?e ulec zwi?kszeniu do 100% w stosunku do zam█wienia podstawowego.
   2.  Wykonanie prawa opcji nast?pi poprzez pisemne o?wiadczenie woli Zamawiaj?cego o skorzystaniu z prawa opcji. Zar█wno zakres, jak i termin przeprowadzenia weryfikacji Audyt█w/Analiz ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawc?. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zleci realizacji maksymalnej liczby ww. weryfikacji (w ramach prawa opcji), Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
   3.  Szczeg█?owe regulacje dotycz?ce zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji zosta?y opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowi?cych za??cznik [nr 2] do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymagane wadium w wysoko?ci 15 000,00 z?; Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo zam█wie? publicznych w wysoko?ci do 100% warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie zostanie udzielone na warunkach to?samych z zam█wieniem podstawowym.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga: 1) o?wiadczenia Wykonawcy odno?nie przestrzegana przepis█w prawa powszechnie obowi?zuj?cego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepis█w krajowego i mi?dzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepis█w w zakresie przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy i finansowania terroryzmu a tak?e zgodno?ci z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymog█w dotycz?cych unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, reguluj?cego w szczeg█lno?ci operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami ˝ za??cznik nr 10 do SWZ; UWAGA: W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawc█w b?d?cy cz?onkiem konsorcjum. W przypadku udost?pnienia potencja?u, o?wiadczenie sk?ada podmiot udost?pniaj?cy potencja? 2) op?aconej polisy odpowiedzialno?ci cywilnej lub innych dokument█w potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W sytuacji, gdy fakt op?acenia sk?adek nie wynika z samej tre?ci dokumentu, Wykonawca powinien za??czy? inny dokument potwierdzaj?cy odprowadzanie stosownych sk?adek (np. wyci?g z konta bankowego, rachunek itp.), kt█re sta?y si? wymagane do dnia up?ywu terminu sk?adania ofert. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca wyka?e, ?e:1) przestrzega powszechnie obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz regulacji i wytycznych w tym przepis█w krajowego i mi?dzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepis█w w zakresie przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapewnia zgodno?? z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymog█w dot. unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, reguluj?cego w szczeg█lno?ci operacje finansowe i inwestycje C(2018) 1756, wraz z wszelkimi aktualizacjami. Ocena spe?niania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4 ppkt 1) cz??? VIII SWZ. 2) na dzie? sk?adania ofert jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na kwot? nie ni?sz? ni? 1 mln z?. Ocena spe?niania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4 ppkt 4) cz??? VIII SWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga: 1) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, warto?ci us?ug i nazwy podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w - o?wiadczenie Wykonawcy. Wz█r stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ - Wykaz us?ug - Do?wiadczenie); 2) wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 1)Zamawiaj?cy wymaga wykazania, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonania z nale?yt? staranno?ci? co najmniej trzech (3) zam█wie? (tj. zrealizowanych um█w) polegaj?cych na opracowaniu ekspertyz, opinii, opracowa? studialnych z dziedziny oszcz?dno?ci energii oraz kalkulacji koszt█w rob█t budowlanych, w tym przynajmniej jednej (1) umowy o warto?ci co najmniej 500.000,00 z? brutto. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia, w/w warunek mog? spe?ni? ??cznie. Je?li warto?? zam█wienia okre?lona zosta?a w walucie innej ni? PLN, Wykonawca zobowi?zany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmuj?c jako podstaw? ?redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kurs█w ?rednich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?li publikacja og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nast?pi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kurs█w ?rednich, nale?y przyj?? kurs z tabeli kurs█w ?rednich, opublikowany w dniu najbli?szym po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Ocena spe?niania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4 ppkt 2) cz??? VIII SWZ. 2) Dysponowanie odpowiednim potencja?em kadrowym: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiednio wykwalifikowan? co najmniej 3 osobow? kadr?, przy czym ka?da z os█b posiada: A) wy?sze wykszta?cenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ?cis?ych, B) co najmniej trzyletni? (3) praktyk? zawodow? oraz do?wiadczenie w zakresie wykonywania, w szczeg█lno?ci: ekspertyz, opinii, opracowa? studialnych z dziedziny oszcz?dno?ci energii oraz kalkulacji koszt█w rob█t budowlanych; Ocena spe?niania ww. warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4 ppkt 3) cz??? VIII SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z Za?. nr 2 do SWZ (PPU). Zamawiaj?cy zastrzega prawo do zlecenia przez Partner█w Finansuj?cych mniejszych ni? okre?lone w Formularzu cenowym ilo?ci Audyt█w oraz Analiz do weryfikacji, pod warunkiem, ?e Partnerzy Finansuj?cy zlec? Audyty i Analizy, kt█rych warto?? brutto b?dzie stanowi? co najmniej 10% ??cznej warto?ci brutto Audyt█w i Analiz wskazanej w Formularzu cenowym. W przypadku nie zlecenia Weryfikatorowi maksymalnych ilo?ci okre?lonych w Formularzu cenowym, przy spe?nieniu warunku wynikaj?cego ze zdania poprzedzaj?cego, Weryfikatorowi nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiaj?cego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy polis? lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialno?ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej na kwot? nie ni?sz? ni? 1 mln z?.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 04/03/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 06/12/2023 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego ˝ platformy zakupowej ˝ poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, kt█ra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z wymogami wynikaj?cymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowi?zany jest, w stosunku do ka?dego z podmiot█w, z kt█rym nawi?zuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewn?trznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka zwi?zanego z dzia?alno?ci? i struktur? w?a?cicielsk? potencjalnego Wykonawcy. Zamawiaj?cy informuje r█wnie?, ?e w odniesieniu do niniejszego post?powania zobowi?zany jest zapewni? zgodno?? zam█wienia z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymog█w dotycz?cych unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, reguluj?cego w szczeg█lno?ci operacje finansowania i inwestycji c(2018) 1756, , wraz z wszelkimi jego aktualizacjami, oraz z aktami prawnymi powo?anymi w tym komunikacie. Dzia?ania weryfikacyjne przeprowadzone w oparciu o wskazane powy?ej regulacje prawne, skutkuj?ce negatywn? ocen? Wykonawcy, obliguj? Zamawiaj?cego do nienawi?zywania w takim przypadku relacji gospodarczych i b?d? stanowi?y podstaw? do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp.2.Wykluczeniu z post?powania podlegaj? Wykonawcy: wobec kt█rych zachodz? okoliczno?ci okre?lone w art. 108 oraz art. 109 ust 1 pkt 1,4,5,7,8,9 i 10 ustawy Pzp;wobec kt█rych zachodzi, co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str.1).Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych Podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? na ??danie Zamawiaj?cego s?u??ce potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia zosta?y wskazane w cz. VIII SWZ. Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwr█con? badania i oceny ofert, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp. Cz??? XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania oferty. Wszelkie informacje niezb?dne do z?o?enia ofert znajduj? si? w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? na zasadach okre?lonych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2023 Wyb█r weryfikator█w audyt█w energetycznych, audyt█w efektywno?ci energetycznej, analiz wykonalno?ci OZE oraz analiz wykonalno?ci GOZ. 06/12/2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79212000 - Services d'audit