Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services bancaires

2023/S 198-619876  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-Varsovie: Services bancaires 2023/S 198-619876 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie NumÈro national d'identification: 000001956 Adresse postale: ul. Dewajtis 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-815 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marika Czarnecka Courriel: m.czarnecka@uksw.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
US?UGA PROWADZENIA RACHUNKU BIE??CEGO Z KREDYTEM ODNAWIALNYM W MAKSYMALNEJ KWOCIE 22 MLN Z? ORAZ MO?LIWO?? PROWADZENIA RACHUNK"W DEPOZYTOWYCH DLA UNIWERSYTETU KARDYNA?A STEFANA WYSZY?SKIEGO W WARSZAW NumÈro de rÈfÈrence: DZP.371.38.2023
II.1.2) Code CPV principal 66110000 Services bancaires
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga prowadzenia rachunku bie??cego z kredytem odnawialnym w maksymalnej kwocie 22 mln z? oraz mo?liwo?? prowadzenia rachunkÛw depozytowych dla Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie.
   2.  SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66113000 Services de concession de crÈdit 66112000 Services de dÈpÙts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga prowadzenia rachunku bie??cego z kredytem odnawialnym w maksymalnej kwocie 22 mln z? oraz mo?liwo?? prowadzenia rachunkÛw depozytowych dla Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania w toku realizacji zamÛwienia z prawa opcji w wymiarze
:
1) Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu obowi?zywania umowy na czwarty rok. 2) Uruchomienie opcji nast?puje w dniu przekazania wykonawcy na wskazany adres e-mail informacji o uruchomieniu opcji przez zamawiaj?cego. Wykonawca niezw?ocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji o uruchomieniu opcji. 3) Zamawiaj?cy powiadomi wykonawc? o uruchomieniu opcji najpÛ?niej na trzy miesi?ce przed zako?czeniem obowi?zywania umowy w zakresie zamÛwienia g?Ûwnego (2 lata i 9 miesi?cy od rozpocz?cia realizacji umowy). Po tym terminie prawo opcji wygasa. 4) Zamawiaj?cy jest uprawniony lecz nie zobowi?zany do wyboru opcji, o ktÛrych mowa w pkt. 1 powy?ej.
   3.  SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Oprocentowanie rachunkÛw bankowych / PondÈration: 50 Co t - Nom: Cena / PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania w toku realizacji zamÛwienia z prawa opcji w wymiarze: 1) Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo opcji polegaj?ce na wyd?u?eniu obowi?zywania umowy na czwarty rok. 2) Uruchomienie opcji nast?puje w dniu przekazania wykonawcy na wskazany adres e-mail informacji o uruchomieniu opcji przez zamawiaj?cego. Wykonawca niezw?ocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji o uruchomieniu opcji. 3) Zamawiaj?cy powiadomi wykonawc? o uruchomieniu opcji najpÛ?niej na trzy miesi?ce przed zako?czeniem obowi?zywania umowy w zakresie zamÛwienia g?Ûwnego (2 lata i 9 miesi?cy od rozpocz?cia realizacji umowy). Po tym terminie prawo opcji wygasa. 4) Zamawiaj?cy jest uprawniony lecz nie zobowi?zany do wyboru opcji, o ktÛrych mowa w pkt. 1 powy?ej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci: 100 000,00 z?otych (s?ownie z?otych: sto tysi?cy 00/100).
   2.  Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 169-531484
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, dalej zwanej ÑIzb?î.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej ,
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   9.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru og?oszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw. 10. Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 US?UGA PROWADZENIA RACHUNKU BIE??CEGO Z KREDYTEM ODNAWIALNYM W MAKSYMALNEJ KWOCIE 22 MLN Z? ORAZ MO?LIWO?? PROWADZENIA RACHUNK"W DEPOZYTOWYCH DLA UNIWERSYTETU KARDYNA?A STEFANA WYSZY?SKIEGO W WARSZAW 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66110000 - Services bancaires 
66112000 - Services de dépôts 
66113000 - Services de concession de crédit