Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 31/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services bancaires

2020/S 149-366478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Services bancaires

2020/S 149-366478

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 132-324870)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Markiewicz-Busse
Courriel: anna.markiewicz@intercity.pl
Téléphone: +48 783916206 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.intercity.pl

http://www.intercity.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udzielenie na zlecenie "PKP Intercity" S.A. gwarancji bankowych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Numéro de référence: 19/WNP-001941/PRZ

II.1.2)
Code CPV principal
66110000 Services bancaires

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy zlecenia Gwarancji, na podstawie której Wykonawca wystawi na zlecenie Zamawiaj?cego nie wi?cej ni 10 Gwarancji bankowych (dalej "Gwarancja" lub "Gwarancje") na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzib w Luksemburgu (EBI) jako beneficjenta gwarancji, w formie i tre?ci akceptowalnej dla EBI, na zabezpieczenie roszcze EBI w stosunku do Zamawiaj?cego, wynikaj?cych z zawartej przez Zamawiaj?cego z EBI umowy o finansowanie z dnia 12 wrze?nia 2019 r., stanowi?cej za??cznik nr 13 do SIWZ. Gwarancje zabezpiecza b?d wierzytelno?ci EBI wynikaj?ce z Umowy o finansowanie do ??cznej wysoko?ci nie wy?szej ni 240 000 000,00 PLN. Okres wa?no?ci danej Gwarancji liczony b?dzie od dnia jej wystawienia, do dnia przypadaj?cego 4 lata od dnia jej wystawienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-324870

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/08/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66110000 - Services bancaires