Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services bancaires

2021/S 199-519486  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Services bancaires 2021/S 199-519486 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzib w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsi?biorcÛw Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-999 Pays: Pologne Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro ZakupÛw i ZamÛwie Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokÛj nr 204 Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl TÈlÈphone: +48 225478817 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tvp.pl Adresse du profil díacheteur: https://tvp.eb2b.com.pl
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: https://tvp.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: media
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie gwarancji bankowej stanowi?cej zabezpieczenie p?atno?ci TVP S.A. wynikaj?cej z umowy zawartej z FIFA NumÈro de rÈfÈrence: ZP/TPLK/141/2021
II.1.2) Code CPV principal 66110000 Services bancaires
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowi?cej zabezpieczenie p?atno?ci TVP S.A. wynikaj?cej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wy??cznych praw medialnych, stanowi?cej Za??cznik nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposÛb realizacji zamÛwienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowi?cej zabezpieczenie p?atno?ci TVP S.A. wynikaj?cej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wy??cznych praw medialnych, stanowi?cej Za??cznik nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposÛb realizacji zamÛwienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: koszt realizacji zamÛwienia - wysoko? prowizji za obs?ug gwarancji / PondÈration: 100%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 2 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zastrz. do pkt. II.2.7 Og?.: Zam. zostanie zrealizowane w terminie 2 dni roboczych od dnia z?o?enia Wykonawcy przez Zamaw. dok., o ktÛrych mowa w ß 1 ust. 1 Wzoru um, na zasadach okre?lonych we Wzorze um. Przez termin realizacji zamÛwienia rozumie si termin wyst. i dost. gwarancji bankowej. 2 Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kw. 100.000,00 PLN
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, ktÛrzy posiadaj uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci bankowej co najmniej w zakresie udzielania gwarancji bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ñ Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, ktÛrzy wyka??, ?e na koniec ostatniego roku obrotowego posiadali kapita w?asny w wysoko?ci nie ni?szej ni 1 mld euro (s?ownie: jeden miliard euro) albo wyra?on w z?otych rÛwnowarto? 1 mld euro (s?ownie: jednego miliarda euro), wed?ug ?redniego kursu euro do z?otego (PLN), og?oszonego przez Narodowy Bank Polski, obowi?zuj?cego w dniu publikacji og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Umowa zostanie zawarta wed?ug Wzoru umowy.
   2.  W przypadku gdy zostanie wybrana oferta WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie, wystawc gwarancji b?dzie jeden z WykonawcÛw, ktÛry wykaza samodzielne spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w pkt
   7. 2.2 SWZ.
   3.  Wykonawca akceptuje tre? Wzoru umowy o?wiadczeniem zawartym w tre?ci Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze umowy nie podlegaj zmianie przez Wykonawc?. Przyj?cie przez Wykonawc postanowie Wzoru umowy stanowi jeden z wymogÛw wa?no?ci oferty.
   4.  Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach okre?lonych w ß 12 ust. 1 Wzoru umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/11/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plikÛw przez Zamawiaj?cego b?d one widoczne i mo?liwe do otwarcia dla wszystkich WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli oferty w post?powaniu. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Procedura zosta?a okre?lona w pkt 14 SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
SposÛb porozumiewania si Stron: 1 Z zastrze?eniem wyj?tkÛw, o ktÛrych mowa w niniejszej specyfikacji warunkÛw zamÛwienia ñ zwanej dalej ÑSWZî ñ komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si za po?rednictwem Platformy Zakupowej ñ zwanej dalej ÑPlatform?î ñ pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ 2 Korzystanie z Platformy jest nieodp?atne. 3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje si pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf 4 Wymagania sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac na Platformie znajduj si pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/ 5 Dokumenty zwi?zane z post?powaniem Zam. zamieszcza w zak?adce ÑZa??cznikiî. 6 Zak?. ÑZa??cznikiî s?u?y rÛwnie Wykonawcom do z?o?enia oferty oraz dok. lub o?wiadcze sk?adanych razem z ofert?. 7 Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu ñ po zalogowaniu si na Platformie ñ musi uruchomi polecenie ÑZg?o si do udzia?u w post?powaniuî. 8 Celem skomunikowania si z Zam. (z wy??czeniem z?o?enia oferty oraz dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adanych razem z ofert?, ktÛrych sposÛb z?o?enia zosta opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zak?adki ÑKomunikacja/Korespondencjaî. Zak?adka ta s?u?y rÛwnie Zam. do komunikacji z Wykonawcami. 9 Za dat wp?ywu wszelkiej korespondencji do Zam., w tym z?o?enia oferty oraz dok. lub o?w. sk?adanych razem z ofert?, uwa?a si dat wczytania korespondencji na Platformie. 10 Za??czniki nr 1-2, nr 12-14, nr 20 oraz nr 23-24 do SWZ stanowi tajemnic przeds. Zam. w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 11 Przekazanie Wyk. dokumentÛw stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa Zam. b?dzie mo?liwe po z?o?eniu Zamawiaj?cemu, Wniosku o udost?pnienie informacji stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa wraz z zobowi?zaniem Wyk. o zachowaniu poufno?ci, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ ñ zwanego dalej ÑWnioskiemî ñ podpisanego przez osob nale?ycie umocowan do reprezentowania Wyk., co Wykonawca zobowi?zany jest wykaza przy sk?adaniu Wniosku w sposÛb wskazany poni?ej. Wniosek musi by sporz?dzony w postaci elektronicznej i z?o?ony w formie elektronicznej, tj. w postaci elektr. i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiaj?cy nie dopuszcza z?o?enia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej. 12 Wraz z Wnioskiem, Wyk. zobowi?zany jest przekaza Zam. dokument potwierdzaj?cy uprawnienie do reprezentowania Wyk., tj. odpis z KRS albo z innego w?a?ciwego rejestru albo dok. na podstawie ktÛrego dokonuje si wpisu do w?. rejestru, np. uchwa?a w?a?ciwego organu Wyk. W przypadku, gdy Wyk. reprezentuje pe?nomocnik, wraz z pe?nomocnictwem okre?laj?cym jego zakres, przekazuje si dokument, o ktÛrym mowa w zdaniu poprzedzaj?cym. 13 Dokumenty stanowi?ce tajemnic przeds. Zam., po spe?nieniu wymaga opisanych powy?ej, zostan przekazane Wyk. w formie zaszyfrowanego pliku/plikÛw, za po?rednictwem Platformy. Has?o do zaszyfrowanego pliku/plikÛw zostanie przes?ane Wyk. na wskazany przez Wyk. we Wniosku nr telefonu kom. 14 W przypadku z?o?enia wniosku o wyja?nienie tre?ci dok. stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa Zam., Wykonawca zobowi?zany jest do przekazania tego wniosku za po?rednictwem Platformy, w formie zaszyfrowanego pliku. Has?o do zaszyfr. pliku Wykonawca zobowi?zany jest przes?a Zam. na nr telefonu kom. podanego w SWZ, wg nast?puj?cej kolejno?ci: skrÛcona nazwa Wykonawcy, has?o do zaszyfrowanego pliku. 15 W przypadku, w ktÛrym w post?powaniu Zam. b?dzie przekazywa informacje poufne lub informacje ?ci?le zwi?zane z inf. poufnymi odnosz?ce si do tre?ci dok. stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa Zam., w celu zachowania ich poufno?ci, nie zostan one upublicznione na Platformie. Informacje, o ktÛrych mowa w zdaniu 1 b?d przekazywane jedynie tym Wykonawcom, ktÛrym przekaza dok. stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa Zam. https://tvp.eb2b.com.pl/ https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf https://przetargi.tvp.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: 1) Odwo?anie, 2) Skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 a-198 g Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66110000 - Services bancaires