Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de bases de donnÈes

2020/S 147-361661  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de bases de donnÈes 2020/S 147-361661 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, ul. Tyniecka 15/17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927, 02-630 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzanna Zieleniewska Courriel: zp@icm.edu.pl TÈlÈphone: +48 228749412 Fax: +48 228749401 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.icm.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl www.icm.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, ul. Tyniecka 15/17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927, 02-630 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzanna Zieleniewska Courriel: zp@icm.edu.pl TÈlÈphone: +48 228749412 Fax: +48 228749401 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.icm.edu.pl Adresse du profil díacheteur: http://dzp.uw.edu.pl www.icm.edu.pl http://dzp.uw.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup dost?pu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020ñ2022 NumÈro de rÈfÈrence: ICM-361-29/2019/WR
II.1.2) Code CPV principal 72320000 Services de bases de donnÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zakup dost?pu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020ñ2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 279 454.00 USD
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dost?p dla konsorcjum instytucji akademickich w latach 2020ñ2022 do bazy CAS SciFinder^n (wraz z dost?pem do starej wersji CAS SciFinder) produkowanej przez Chemical Abstracts Service oddzia American Chemical Society i udost?pnianej na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji. Baza obejmuje substancje chemiczne ze strukturami, schematy reakcji i inne dane chemiczne oraz abstrakty z literatury naukowej i patentÛw. Post?powanie o udzielenie zamÛwienia zosta?o realizowane przez ICM w imieniu instytucji, ktÛre zg?osi?y zamiar udzia?u w konsorcyjnym zakupie dost?pu do bazy CAS Scifinder w roku 2020 z mo?liwo?ci kontynuacji w latach 2021 i 2022, i upowa?ni?y ICM do przeprowadzenia post?powania w ich imieniu.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zakup us?ugi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych mo?liwy jest u producenta i wy??cznego dostawcy bazy SciFinder. Ponadto, nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia. Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamÛwienie z wolnej r?ki jest wyst?pienie przes?anek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. ZamÛwienie mo?e by zrealizowane wy??cznie przez Chemical Abstracts Service oddzia American Chemical Society jako podmiot posiadaj?cy prawo wy??czno?ci w zakresie produkcji i dystrybucji bazy SciFinder, na co producent przed?o?y stosowne o?wiadczenie. Baza SciFinder mo?e by udost?pniane na bie??co tylko z serwera nale??cego do producenta, w zwi?zku z tym jest on faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn zwi?zanych z ochron praw autorskich, jedynym ?rÛd?em tych zasobÛw. Baza SciFinder stanowi jedno z podstawowych i niezb?dnych ?rÛde wiedzy dla pracownikÛw naukowych w instytucjach akademickich, ktÛre prowadz dzia?alno? naukow obejmuj?c tematyk tej bazy i przyst?puj do zakupu konsorcyjnego. Baza SciFinder ma charakter specjalistyczny i stanowi unikalny zestaw danych naukowych chroniony prawami autorskimi, co powoduje, ?e nie mo?e by zast?piona zasobami innego producenta, ani nie istnieje rozs?dna alternatywna metoda pozyskania tych danych. Zakup bazy SciFinder jest dofinansowywany przez MNiSW co najmniej od 2016 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamÛwienia nie by przez ICM w jakikolwiek sposÛb zaw??any, gdy wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestnicz?cych w konsorcjum.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ICM-361-29/2019/WR IntitulÈ:
Zakup dost?pu sieciowego do bazy SciFinder dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020ñ2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chemical Abstracts Service (CAS), a division of the American Chemical Society Adresse postale: 2540 Olentangy River Road Ville: Columbus Code NUTS: 00 Not specified Code postal: 43202 Pays: ...tats-Unis
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 900 911.00 USD Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 279 454.00 USD
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotÛw Zamawiaj?cych:
   1.  Akademia GÛrniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 KrakÛw, POLSKA;
   2.  Gda?ski Uniwersytet Medyczny, D?binki 1, 80-952 Gda?sk, POLSKA;
   3.  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, POLSKA;
   4.  Politechnika Gda?ska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk, POLSKA;
   5.  Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, POLSKA;
   6.  Politechnika ?Ûdzka, WÛlcza?ska 223, 90-924 ?Ûd?, POLSKA;
   7.  Politechnika Pozna?ska, pl. Marii Sk?odowskiej-Curie 5, 60-965 Pozna?, POLSKA;
   8.  Politechnika ?l?ska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, POLSKA;
   9.  Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA; 10. Politechnika Wroc?awska, Wyb. Wyspia?skiego 27, 50-370 Wroc?aw, POLSKA; 11. Sie Badawcza ?ukasiewicz ñ Instytut Ci??kiej Syntezy Organicznej ÑBlachowniaî, EnergetykÛw 9, 47-225 K?dzierzyn-Ko?le, POLSKA; 12. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200 Cz?stochowa, POLSKA; 13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Pozna?, POLSKA; 14. Uniwersytet Jagiello?ski, Go??bia 24, 31-007 KrakÛw, POLSKA; 15. Uniwersytet Medyczny im. PiastÛw ?l?skich we Wroc?awiu, Pasteura 1, 50-367 Wroc?aw, POLSKA; 16. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124 Lublin, POLSKA; 17. Uniwersytet Medyczny w ?odzi, Ko?ciuszki 4, 90-419 ?Ûd?, POLSKA; 18. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu, Norwida 25, 50-375 Wroc?aw, POLSKA; 19. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa, POLSKA; 20. Uniwersytet Wroc?awski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroc?aw, POLSKA; 21. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. ?wirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA; 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, PiastÛw 17, 70-310 Szczecin, POLSKA.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72320000 - Services de bases de données