Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 11/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de campagne publicitaire

2021/S 40-100563  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Varsovie: Services de campagne publicitaire

2021/S 040-100563

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 025-060573)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami
Courriel: marzena.czaja@bgk.pl
Téléphone: +48 225998048
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wybór Agencji Reklamowej wspieraj?cej dzia?ania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego

Numéro de référence: DZZK.161.DM.2020

II.1.2)
Code CPV principal
79341400 Services de campagne publicitaire

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Agencji Reklamowej wspieraj?cej dzia?ania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-060573

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni: 1) aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych s?u??cych potwierdzeniu spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, tj.: a) wykazu us?ug wykonanych - wykaz us?ug stanowi za??cznik nr 5, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia - wykaz osób stanowi za??cznik nr 6; 2)aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych s?u??cych potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Kompletna oferta musi zawiera nast?puj?ce dokumenty: 1) formularz "oferta" - sporz?dzony zgodnie ze wzorem zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ; 2) prezentacja wykonawcy - dokument "Strategia dzia?a komunikacyjnych buduj?cych wizerunek banku"; 3) Jednolity europejski dokument zamówienia, oraz pozosta?e o?wiadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VII ust. 1 SWZ - w formie okre?lonej w rozdz. VIII SWZ; 4) dokumenty potwierdzaj?ce wniesienie wadium zgodnie z rozdz. XVIII SWZ; 5) wyja?nienia uzasadniaj?ce zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy); 6) zobowi?zanie podmiotu trzeciego - wzór - za??cznik nr 4 do SWZ (je?eli dotyczy); 7) pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w tym podpisania oferty (je?eli dotyczy); 8) pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp) (je?eli dotyczy); 9) o?wiadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wzór - za??cznik nr 8 do SWZ (je?eli dotyczy); 10) o?wiadczenie z?o?enia dokumentu "Strategia dzia?a komunikacyjnych buduj?cych wizerunek banku" - wzór - za??cznik nr 10; 11) orygina gwarancji lub por?czenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni?dz sporz?dzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie dopuszcza si mo?liwo?ci z?o?enia skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest do dostarczenia zamawiaj?cemu, najpó?niej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia ni?ej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi po?wiadczonej "za zgodno? z orygina?em"): 1) umow reguluj?c wspó?prac wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (na ??danie zamawiaj?cego); 2) kopi wa?nej polisy ubezpieczenia OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzaj?cym op?acenie sk?adki ubezpieczeniowej) na sum ubezpieczenia w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych).

Lire:

Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni: 1) aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych s?u??cych potwierdzeniu spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, tj.: a) wykazu us?ug wykonanych - wykaz us?ug stanowi za??cznik nr 5; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia - wykaz osób stanowi za??cznik nr 6; 2)aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych s?u??cych potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Kompletna oferta musi zawiera nast?puj?ce dokumenty: 1) formularz "oferta" - sporz?dzony zgodnie ze wzorem zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ; 2) prezentacja wykonawcy - dokument "Strategia dzia?a komunikacyjnych buduj?cych wizerunek banku"; 3) jednolity europejski dokument zamówienia, oraz pozosta?e o?wiadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VII ust. 1 SWZ - w formie okre?lonej w rozdz. VIII SWZ; 4) dokumenty potwierdzaj?ce wniesienie wadium zgodnie z rozdz. XVIII SWZ; 5) wyja?nienia uzasadniaj?ce zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy); 6) zobowi?zanie podmiotu trzeciego - wzór - za??cznik nr 4 do SWZ (je?eli dotyczy); 7) pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w tym podpisania oferty (je?eli dotyczy); 8) pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp) (je?eli dotyczy); 9) o?wiadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wzór - za??cznik nr 8 do SWZ (je?eli dotyczy); 10) o?wiadczenie z?o?enia dokumentu "Strategia dzia?a komunikacyjnych buduj?cych wizerunek banku" - wzór - za??cznik nr 10; 11) orygina gwarancji lub por?czenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni?dz sporz?dzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie dopuszcza si mo?liwo?ci z?o?enia skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym); 12) za??cznik nr 12 do SWZ - dotycz?cy kryterium nr 4 - Nagrody lub nominacje w konkursach ogólnopolskich lub mi?dzynarodowych (zdobytych przez agencj?/oddzia zlokalizowane na terenie Polski), zdobyte w ci?gu czterech (4) ostatnich lat; 13) za??cznik nr 13 do SWZ - dotycz?cy kryterium nr 5 - Do?wiadczenie strategic planner'a w pracy dla bran zwi?zanych z finansami, ze szczególnym ukierunkowaniem na fintech. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest do dostarczenia zamawiaj?cemu, najpó?niej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia ni?ej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi po?wiadczonej "za zgodno? z orygina?em"): 1) umow reguluj?c wspó?prac wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia (na ??danie zamawiaj?cego); 2) kopi wa?nej polisy ubezpieczenia OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzaj?cym op?acenie sk?adki ubezpieczeniowej) na sum ubezpieczenia w wysoko?ci co najmniej 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert do dnia 8 czerwca 2021 r.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79341000 - Services de publicité 
79341100 - Services de conseils en publicité 
79341200 - Services de gestion publicitaire 
79341400 - Services de campagne publicitaire 
79342000 - Services de marketing 
79342200 - Services de promotion 
79822500 - Services de conception graphique 
79952000 - Services d'organisation d'événements 
92111210 - Production de films publicitaires