Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de collecte des eaux usÈes

2022/S 233-668606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: Services de collecte des eaux usÈes 2022/S 233-668606 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy Praga PÛ?noc m.st. Warszawy NumÈro national d'identification: NIP 1132524746 Adresse postale: ul.Jagiello?ska 23 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-719 Pays: Pologne Courriel: zamow@zgn-praga-pn.pl TÈlÈphone: +48 222054165 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgn-praga-pn.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa m.st. Warszawy
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie mieszkaniowym zasobem oraz powierzonym zasobem nieruchomo?ci m. st. Warszawy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5, 28, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47H, 61 i Bia?ostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.1.2) Code CPV principal 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5, 28, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47H, 61 i Bia?ostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 016 726.85 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 28 w Warszawie.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 28 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47F i 47 H w Warszawie.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47F i 47H w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5 w Warszawie.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Bia?ostockiej 51 w Warszawie.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Bia?ostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 61 w Warszawie.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 61 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 41110000 Eau potable 65110000 Distribution d'eau 90410000 Services de collecte des eaux usÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki - je?eli zachodzi jedna z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ñ us?ugi mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. ZamÛwienie mo?e by? zrealizowane tylko przez jednego wykonawc? - Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna gdy? jest jedynym dostawc? us?ugi na terenie miasta Warszawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 28 w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47F i 47H w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 98 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5 w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 21 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Bia?ostockiej 51 w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 201 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 61 w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 205.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 717 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022 Zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekÛw z budynkÛw przy ul. Jagiello?skiej 5, 28, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47H, 61 i Bia?ostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025. 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
41110000 - Eau potable 
65110000 - Distribution d'eau 
90410000 - Services de collecte des eaux usées