Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de collecte des ordures

2020/S 147-361547  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de collecte des ordures 2020/S 147-361547 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Sto?eczna Policji Adresse postale: ul. Nowolipie 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-150 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kazanecka Courriel: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl TÈlÈphone: +47 726038840 Fax: +47 726037642 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/ http://www.policja.waw.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie wywozu nieczysto?ci sta?ych z jednostek podleg?ych KSP na terenie miasta sto?ecznego Warszawy NumÈro de rÈfÈrence: WZP-4102/20/208/AG
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie wywozu nieczysto?ci sta?ych z jednostek policji podleg?ych Komendzie Sto?ecznej Policji na terenie miasta sto?ecznego Warszawy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z szacunkow ilo?ci wywozÛw ich cz?stotliwo?ci oraz ilo?ci pojemnikÛw zawiera Za??cznik nr 2 do dokumentacji zamÛwienia.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Miasto sto?eczne Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest ?wiadczenie us?ug w zakresie wywozu nieczysto?ci sta?ych z jednostek podleg?ych KSP na terenie miasta sto?ecznego Warszawy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z szacunkow ilo?ci wywozÛw ich cz?stotliwo?ci oraz ilo?ci pojemnikÛw zawiera Za??cznik nr 2 do dokumentacji zamÛwienia.
   3.  Ilo? wywozÛw oraz ich cz?stotliwo? wynika b?dzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego w tym zakresie. Wykonawca nie b?dzie ro?ci ?adnych praw w przypadku gdy Zamawiaj?cy zleci us?ugi o ??cznej ilo?ci mniejszej ni okre?lona w za??czniku o ktÛrym mowa w pkt
   2. 
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest w terminie 7 dni roboczych licz?c od rozpocz?cia obowi?zywania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiaj?cego szczegÛ?owy harmonogram wywozu nieczysto?ci z poszczegÛlnych obiektÛw ñ po ustaleniu z Zamawiaj?cym oraz z bezpo?rednim u?ytkownikiem obiektu. Powy?szy harmonogram b?dzie zawiera terminy wywozu nieczysto?ci z podaniem dni i tygodni. Przez Ñdni roboczeî ñ nale?y przez to rozumie dni od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od
   8. 00ñ15.00, z wy??czeniem dni wolnych od pracy zgodnie z w?a?ciwymi przepisami.
   5.  Wykonawca w pierwszym dniu obowi?zywania umowy zobowi?zany b?dzie do dostarczenia i oddania do dyspozycji Zamawiaj?cego na czas obowi?zywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami, oraz naprawy pojemnikÛw lub ich wymiany na w?asny koszt w przypadku uszkodze powsta?ych w wyniku normalnego u?ytkowania lub powsta?ych z winy Wykonawcy. Ilo? pojemnikÛw zosta?a okre?lona w Za??czniku nr 2 do dokumentacji zamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? w ramach warto?ci umowy w PLN brutto (zgodnie z ofert Wykonawcy) do zmiany ilo?ci, cz?stotliwo?ci wywozu nieczysto?ci sta?ych przy zachowaniu pozosta?ych warunkÛw umowy.
   7.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej Ñumow o prac?î przez Wykonawc lub Podwykonawc osÛb wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z odbiorem i transportem nieczysto?ci sta?ych w trakcie trwania umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji us?ugi w przypadku zg?osze awaryjnych (U) / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej. Wykonawca spe?ni warunki je?eli wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej tj.: 1) wpis do rejestru przedsi?biorcÛw odbieraj?cych odpady ñ o ktÛrym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) ñ uprawniaj?cy do wywozu nieczysto?ci z terenu na ktÛrym znajduj si obiekty Zamawiaj?cego wskazane w Za??czniku nr 2 do dokumentacji zamÛwienia, 2) wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami ñ o ktÛrym mowa w 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej. Wykonawca spe?ni warunki je?eli wyka?e, ?e posiada zdolno? techniczn tj.: 1) dysponuje min. 2 pojazdami do wywozu nieczysto?ci sta?ych niesegregowanych, w tym 1 pojazdem hakowym do 3,5 tony do kontenerÛw KP-7, 2) dysponuje min 1 pojazdem do wywozu nieczysto?ci segregowanych.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
OgÛlne warunku umowy ñ w ka?dym zadaniu ñ zosta?y opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W zwi?zku z uchwa? nr XXX/865/2020 Rady Miasta Sto?ecznego Warszawy dotycz?c wy??czenia nieruchomo?ci niezamieszka?ych ze sto?ecznego systemu odbierania odpadÛw komunalnych od dnia 1 sierpnia 2020 r. zachodzi konieczno? w celu zachowania ci?g?o?ci odbioru odpadÛw komunalnych z jednostek KSP zlokalizowanych na teranie m.st. Warszawy zlecenia odbioru odpadÛw komunalnych Wykonawcy wybranemu w trybie ustawy Pzp. W tym celu Zamawiaj?cy zawar krÛtkoterminow umow w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki z terminem do 31.10.2020. Niniejsze post?powanie ma na celu zawarcie umowy na okres 36 m-cy. Bior?c pod uwag terminy przewidziane dla post?powania w trybie przetargu nieograniczonego, zasadnym jest skrÛcenie terminu sk?adania ofert w celu udzielenia zamÛwienia przed
   1. 11.2020.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/08/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Komenda Sto?ecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie przedmiotowego zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Prawo zamÛwie publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia okre?lonych przez Zamawiaj?cego: formularz JEDZ, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiaj?cy b?dzie ??da przedstawienia: za?wiadczenia o wpisie do rejestru przedsi?biorcÛw odbieraj?cych odpady ñ o ktÛrym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) ñ uprawniaj?cy do wywozu nieczysto?ci z terenu na ktÛrym znajduj si obiekty Zamawiaj?cego wskazane w Za??czniku nr 2 do dokumentacji zamÛwienia; za?wiadczenia o wpisie do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami ñ o ktÛrym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); wykazu narz?dzi (pojazdÛw); informacji z Krajowego Rejestru Karnego; za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego; za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych; odpisu z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej;o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne; o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?aceniem podatkÛw i op?at lokalnych; o?wiadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne.
   3.  Przewiduje si uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamÛwienia, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   4.  Termin zwi?zania ofert 2 m-ce, co oznacza 60 dni.
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 4 oraz pkt 10 ppkt 4ñ6 sk?ada dokumenty, o ktÛrych mowa w rozdz. V pkt 11ñ13 dokumentacji zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z dzia?em VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures