Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 04/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de commutation de donnÈes

2021/S 40-100482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Varsovie: Services de commutation de donnÈes

2021/S 040-100482

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 255-641460)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji OsÛb Niepe?nosprawnych
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 13
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-828
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@pfron.org.pl
TÈlÈphone: +48 225055879
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga hostingu systemÛw informatycznych PFRON

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/29/20

II.1.2)
Code CPV principal
72300000 Services de commutation de donnÈes

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug IaaS dotycz?cych ?rodowiska teleinformatycznego w architekturze chmury obliczeniowej wraz z us?ugami zarz?dzania i administrowania infrastruktur IT oraz innymi zlecanymi us?ugami administracyjnymi. Zadaniem us?ug jest dostarczanie Zamawiaj?cemu zasobÛw PW (w szczegÛlno?ci pami? operacyjna, moc obliczeniowa, pami? dyskowa, infrastruktura sieciowa, infrastruktura bezpiecze?stwa) wraz z us?ugami administrowania.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-641460

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 12:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72300000 - Services de commutation de données 
72310000 - Services de traitement de données 
72317000 - Services de stockage de données 
72410000 - Services de fournisseurs