01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption : 07/08/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2018/S 143-327776 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/07/2018
S143
- - Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2018/S 143-327776

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 111-253083)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Skarb Pa?stwa. Generalny Dyrektor DrÛg Krajowych i Autostrad. Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia w Warszawie
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Pologne
Point(s) de contact: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Warszawie, ul. Mi?ska 25, 03-808 Warszawa
TÈlÈphone: +48 222092362
Courriel: schada@gddkia.gov.pl
Fax: +48 222092474
Code NUTS: PL92 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl

http://www.gddkia.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opracowanie elementÛw Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo-Zegrze

NumÈro de rÈfÈrence: GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2018

II.1.2)
Code CPV principal
71320000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Opracowanie elementÛw Koncepcji Programowej inwestycji pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo-Zegrze

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
25/07/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 111-253083

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 30/07/2018

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 07/08/2018

Heure locale: 11:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 30/07/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 07/08/2018

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique