Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 30/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 124-305039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 124-305039

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 121-297667)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Micha Gnoi?ski, Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224459260
Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl

www.mpwik.com.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow przewodu wodoci?gowego w ul. Tyrre?skiej na terenie Dzielnicy MokotÛw m.st. Warszawy.

NumÈro de rÈfÈrence: 01010/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71320000 Services de conception technique

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow przewodu wodoci?gowego w ul. Tyrre?skiej na terenie Dzielnicy MokotÛw m.st. Warszawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 121-297667

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis

Au lieu de:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow sieci wodoci?gowej w ul. Chylickiej, ul. SztygarÛw, ul. Hufcowej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Lire:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow przewodu wodoci?gowego w ul. Tyrre?skiej na terenie Dzielnicy MokotÛw m.st. Warszawy.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique