Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 147-361573  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2020/S 147-361573 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Warszawie Adresse postale: ul. Wronia 53 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Code postal: 00-874 Pays: Pologne Point(s) de contact: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Warszawie ul. Mi?ska 25, 03-808 Warszawa Courriel: schada@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 222092360 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl http://www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-?rodowiskowego z elementami KP wraz z materia?ami do uzyskania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla zad. "Budowa obwodnicy Siedlec w ci?gu DK 63" Numéro de référence: GDDKiA.O.WA.D-2413.44.2020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-?rodowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materia?ami do uzyskania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Siedlec w ci?gu drogi krajowej 63".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Lieu principal d'exécution:
POLSKA, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-?rodowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materia?ami do uzyskania Decyzji o ?rodowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Siedlec w ci?gu drogi krajowej 63"
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Zespó projektowy / Pondération: 18 Critère de qualité - Nom: Zespó ?rodowiskowy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Zespó geologiczny / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Ilo? wizji lokalnych / Pondération: 6 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 35 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 25 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia pi? tysi?cy z?otych).
   2.  Wykonawca zobow. jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? udzielenia zaliczki w wys. do 10 % warto?ci umowy brutto i wówczas b?dzie ??da wniesienia zabezp. zaliczki
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Nie dotyczy
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawcy Wykonawca musi wykaza si okre?lon poni?ej wiedza i do?wiadczeniem, w wykonaniu (zako?czeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, us?ug polegaj?cych na opracowaniu dokumentacji projektowych o okre?lonych poni?ej parametrach 2) osób Wykonawca musi wskaza osoby, które b?d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, legitymuj?ce si kwalifikacjami zawodowymi, do?wiadczeniem i wykszta?ceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca, na ka?d funkcj wymienion poni?ej, wska?e osoby stanowi?ce Personel kluczowy, które musi mie dost?pne na etapie realizacji zamówienia, spe?niaj?ce okre?lone poni?ej wymagania.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 1)Wykonawcy Wykonawca musi wykaza si wiedz i do?wiadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STE lub STE?-R lub KP lub PB wraz z opracowaniem materia?ów do Wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach ?rodowiskowych dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o ??cznej d?ugo?ci min. 6 km. 2) Osób
   1.  Projektant drogowy: - wymagana liczba osób:
   1.  Do?wiadczenie zawodowe: Wymóg do?wiadczenia przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STE?, STE?-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o ??cznej d?ugo?ci 6 km na stanowisku projektanta drogowego lub sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y drogowej.
   2.  Projektant Mostowy: - wymagana liczba osób:
   1.  Do?wiadczenie zawodowe: - wymóg do?wiadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STE?, STE?-R lub KP lub PB budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obci??eniu dla klasy A i o rozpi?to?ci teoretycznej prz?s?a co najmniej 50 m ka?dy, na stanowisku/stanowiskach projektanta mostowego lub sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y mostowej.
   3.  Sprawdzaj?cy dokumentacji bran?y drogowej: Wymagana liczba osób: 1; Do?wiadczenie zawodowe: Wymóg do?wiadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STE?, STE?-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o ??cznej d?ugo?ci 6 km na stanowisku projektanta drogowego lub sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y drogowej.
   4.  Sprawdzaj?cy dokumentacji bran?y mostowej: Wymagana liczba osób: 1; Do?wiadczenie zawodowe: Wymóg do?wiadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowej: STE?, STE?-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obci??eniu dla klasy A w tym 1 o rozpi?to?ci teoretycznej prz?s?a co najmniej 50 m, na stanowisku/stanowiskach projektanta mostowego lub sprawdzaj?cego mostowego/ bran?y mostowej
   5.  Ekspert ds. analiz ekonomicznych Wymagana liczba osób: 1; Do?wiadczenie zawodowe: Wymóg do?wiadczenia przy wykonaniu minimum 2 opracowa w zakresie techniczno-ekonomicznym dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP (np. analiz ekonomiczn?, analiz efektywno?ci ekonomicznej, studium wykonalno?ci, rezultaty studium wykonalno?ci), w tym co najmniej jedno w oparciu o wytyczne zawarte w "Niebieskiej Ksi?dze. Infrastruktura drogowa" opracowanej w ramach inicjatywy Jaspers oraz przyj?te przez stosowne instytucje kontrolne/zarz?dzaj?ce programów operacyjnych wspó?finansowanych z bud?etu UE.
   6.  Geolog: - wymagana liczba osób:
   1.  Kwalifikacje: - posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII. Do?wiadczenie zawodowe: - wymóg do?wiadczenia zdobytego w ci?gu ostatnich o?miu lat przy opracowaniu 2 dokumentacji geologiczno - in?ynierskich ustalaj?cych warunki posadowienia dla dróg lub ulic klasy min. GP o d?ugo?ci min. 6 km ka?da, wraz z obiektami in?ynierskimi.
   7.  Hydrogeolog: - wymagana liczba osób:
   1.  Kwalifikacje: - posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V lub VI. Do?wiadczenie zawodowe: - wymóg do?wiadczenia zdobytego w ci?gu ostatnich o?miu lat przy opracowaniu 2 Dokumentacji hydrogeologicznych okre?laj?cych warunki hydrogeologiczne w rejonie dróg lub ulic klasy min. GP o d?ugo?ci min. 6 km ka?da
   8.  Geofizyk: - wymagana liczba osób:
   1.  Do?wiadczenie zawodowe: - wymóg do?wiadczenia zdobytego w ci?gu ostatnich pi?ciu lat przy 2 opracowaniach obejmuj?cych Dokumentacje geologiczno-in?ynierskie zawieraj?ce wyniki bada geofizycznych lub raporty geofizyczne dla dróg lub ulic klasy min. GP o d?ugo?ci min. 6 km ka?da. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi w tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym Og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególno?ci ustawie z dnia
   7. 7.1994roku Prawo budowlane, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia opisanych w SIWZ.
   3.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunków zmian, zosta?o zawarte w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/ https://gddkia.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce "Za??czniki". Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia "Pobierz". W celu pobrania wszystkich za??czników jednocze?nie nale?y wybra polecenie "pobierz paczk?" a nast?pnie "pobierz wszystkie za??czniki organizatora".
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert do?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W zakresie cz??ci IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wype?nia tylko sekcj ?.
   4.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tak?e tych podmiotów. W zakresie cz??ci IV Jednolitego dokumentu wype?niona winna by tylko sekcj "?".
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument sk?ada ka?dy z tych Wykonawców. Nale?y je przes?a zgodnie z zasadami okre?lonymi w IDW.
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, której dany dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w § 7 i 8 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   7.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   8.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze o których mowa w § 5 pkt 1 oraz od 4-6 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   9.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Pzp. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia zosta zrealizowany w terminie nie d?u?szym ni 35 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy, w tym Etap I w terminie do 18 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. 11. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 12. Okres zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt. IV.2.6) og?oszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 13. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Biuro Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique