Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 149-366464  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2020/S 149-366464 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena ?wierszcz, Pion Zamówie Publicznych - Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl Téléphone: +48 224455324 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl www.mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegaj?cej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Numéro de référence: 01023/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegaj?cej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegaj?cej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (szczegó?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 110-268206
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegaj?cej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III.1.3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentów tam wskazanych).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6 IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.
   8.  G?ówny kod CPV: 71320000-7
   9.  Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) przekazanie analizy przebiegu trasy kana?u sanitarnego [dalej jako: "analiza trasy"] oraz pisemnych zgód (w formie o?wiadcze?) w?a?cicieli nieruchomo?ci lub w?adaj?cych nieruchomo?ci na podstawie innego tytu?u prawnego, na wej?cie na nieruchomo? i realizacj inwestycji [dalej tak?e jako: "zgody w?a?cicielskie"], która ma by wykonana w oparciu o dokumentacj stanowi?c przedmiot niniejszej umowy - w terminie 120 (s?ownie: sto dwadzie?cia) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 2) przygotowanie kompletnych materia?ów [dalej jako: "materia?y do decyzji LCP"] oraz wyst?pienie z wnioskiem o decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [dalej jako: "wniosek LICP") - w terminie 30 dni (s?ownie: trzydzie?ci) dni kalendarzowych od dnia podpisania Protoko?u odbioru analizy trasy i zgód w?a?cicieli nieruchomo?ci; 3) przekazanie Zamawiaj?cemu 2 egz. kolorowej kserokopii protoko?u z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z za??cznikami mapowymi potwierdzaj?cego uzgodnienie i naniesienie trasy na zasadnicz map miasta (w tym 1 egzemplarz z naniesionymi na za??cznikach mapowych granicami oraz numerami dzia?ek i obr?bów ewidencyjnych) [dalej jako: "Protokó z narady koordynacyjnej"], wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obj?tego planem w granicach inwestycji [dalej jako: "MPZP"] oraz materia?ów niezb?dnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem, w tym przekrój poprzeczny przez pas drogowy przedstawiaj?cy lokalizacj projektowanej oraz istniej?cej sieci uzbrojenia terenu [dalej ??cznie jako: "materia?y do terenu"] - w terminie 120 (s?ownie: sto dwadzie?cia) dni kalendarzowych od dnia nadania klauzuli ostateczno?ci decyzji LCP. 10. Przedmiotowe zamówienie jest cz??ci wi?kszego zamówienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamówienia udzielanego w cz??ciach (art. 32 ust. 4 ustawy). Warto? szacunkowa cz??ci przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Warto? szacunkowa ca?o?ci zamówienia przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: a Ville: a Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy. ?rodkami ochrony prawnej s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 a - 198 g ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique