Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 227-560136  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2020/S 227-560136 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. w imieniu ktÛrego dzia?a Pe?nomocnik PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adresse postale: Mokotowska 49 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-542 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Okraszewska Courriel: anna.okraszewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223402527 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z o.o. w imieniu ktÛrego dzia?a Pe?nomocnik PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adresse postale: Mokotowska 49 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-542 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Okraszewska Courriel: anna.okraszewska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 223402527 Fax: +48 223401065 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gkpge.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gkpge.pl/bip/Przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie studium wykonalno?ci, projektÛw budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalno?ci przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej NumÈro de rÈfÈrence: POST/PGE/PGE/DZ/00063/2019
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie studium wykonalno?ci, projektÛw budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalno?ci przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-2.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 15 564 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:

   9. 1. Morze Ba?tyckie i wojewÛdztwo pomorskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci:
   1.  opracowanie wielowariantowego studium wykonalno?ci okre?laj?cego optymalne rozwi?zanie pod wzgl?dem technicznym, ekonomicznym, prawnym, ?rodowiskowym, planistycznym i harmonogramowym dla ca?ego uk?adu wyprowadzenia mocy tj. podmorskiej sieci wewn?trznej 66 kV, MST dla MFW Baltica-3 i MFW Baltica-2 oraz Przy??cza MFW Baltica-i Przy??cza MFW Baltica-2;
   2.  pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego prawa do dysponowania nieruchomo?ciami na cele budowlane na trasie Przy??cza MFW Baltica-3;
   3.  doprowadzenie do sporz?dzenia, uchwalenia i opublikowania w Dzienniku Urz?dowym w?a?ciwego WojewÛdztwa MPZP (wobec ktÛrego nie zapad?o rozstrzygni?cie nadzorcze w?a?ciwego Wojewody stwierdzaj?ce niewa?no? uchwa?y w sprawie uchwalenia MPZP) dla ca?ej d?ugo?ci l?dowej trasy Przy??cza MFW Baltica-3 i Przy??cza MFW Baltica-2 w celu jej lokalizacyjnego i technicznego zabezpieczenia;
   4.  opracowanie opisÛw technicznych przedsi?wzi? na potrzeby sporz?dzenia raportÛw o oddzia?ywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko i uzyskania D?U ca?ego uk?adu wyprowadzenia mocy dla MFW Baltica-3, tj. podmorskiej sieci wewn?trznej 66 kV, MST, Przy??cza MFW Baltica-3 oraz Przy??cza MFW Baltica-2 dla wariantu proponowanego do realizacji (ko?cowego) i wariantu alternatywnego;
   5.  opracowanie projektÛw budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnie i decyzji administracyjnych (z wy??czeniem D?U) w tym decyzje zatwierdzaj?ce projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umo?liwiaj?cych realizacj Przy??cza MFW Baltica-3 (dla wybranego wariantu w ramach wykonanego studium wykonalno?ci).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcony termin realizacji etapu VI (uzyskania kompletu pozwolenia na budow (dalej PNB) dla Przy??cza MFW Baltica ñ 3) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Dialogue compÈtitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 032-076223
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie studium wykonalno?ci, projektÛw budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica-3 i studium wykonalno?ci przy??cza Morskiej Farmy Wiatrowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Osma?ska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-823 Pays: Pologne Courriel: tenders@ilf.com Adresse internet: www.poland.ilf.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 23 300 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 564 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
 
1.Geodezja
   2.  Geologia
   3.  Komunikacja spo?eczna
   4.  Studium wykonalno?ci cz?? morska
   5.  Studium wykonalno?ci i projekt do pozwolenia na budow - cz?? l?dowa
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, ktÛry ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179ñ198g).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique