Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 227-560160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2020/S 227-560160 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sebastian Kuci?ski Courriel: sebastian.kucinski@plk-sa.pl Fax: +48 224732399 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie infrastruktur kolejow
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wroc?aw Brochów" w ramach projektu Numéro de référence: 9090/IRZU/17619/06457/19/P
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wroc?aw Brochów" w ramach projektu pn.: "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów". Ca?o? przedmiotu zamówienia jest podzielona na dwie fazy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementów: Faza I: Koncepcja programowo-przestrzenna; Decyzja o ?rodowiskowych Uwarunkowaniach dla ca?ego zadania; Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; Projekty budowlane; Opracowanie materia?ów przetargowych. Faza II (prawo opcji Zamawiaj?cego): Pe?nienie nadzoru autorskiego w trakcie opracowywania projektu wykonawczego oraz podczas realizacji robót budowlanych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 23 788 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: PL5 MAKROREGION PO?UDNIOWO-ZACHODNI
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego), w zakresie obejmuj?cym projekt budowlany wraz z materia?ami przetargowymi na roboty oraz wszystkie niezb?dne zgody administracyjne, w tym pozwolenia na budow?, w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wroc?aw Brochów", tj.: 1) koncepcja programowo-przestrzenna (wariantowa); 2) dokumentacja geotechniczna i geologiczno-in?ynierska; 3) mapy do celów projektowych; 4) niezb?dne do zaprojektowania inwentaryzacje, badania, oceny i ekspertyzy obiektów infrastruktury kolejowej; 5) decyzja (-je) o ?rodowiskowych uwarunkowaniach; 6) decyzja (-je) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 7) projekty budowlane i pozwolenia na budow?; 8) dokumentacja zarz?dzania zmian (SMS / MMS - PR - 03); 9) certyfikacja podsystemów - deklaracje po?rednie UE; 10) materia?y przetargowe, w tym STWiORB, PFU, przedmiary, kosztorys inwestorski, RCO; 11) udzia w post?powaniu przetargowym na roboty - przygotowanie odpowiedzi na pytania; 12) nadzór autorski (opcja) w czasie robót.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespo?u projektowego / Pondération: 30 % Prix - Pondération: 70 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy przewiduje, wyd?u?enie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas realizacji fazy II - Nadzór Autorski.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pe?na nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wroc?aw Brochów" w ramach projektu pn.: "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 215-528712
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wroc?aw Brochów" w ramach projektu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance Adresse postale: 72-76 rue Henry Farman Ville: Pary Code NUTS: FR FRANCE Code postal: 75015 Pays: France Adresse internet: www.systra.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jerzy Bro - Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty S.C. S?awomir Biega?ski, Jerzy Bro Adresse postale: Antoniego Wiwulskiego 12 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 51-629 Pays: Pologne Adresse internet: www.bpkmosty.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S?awomir Biega?ski - Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty S.C. S?awomir Biega?ski, Jerzy Bro Adresse postale: Wiwulskiego 12 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 51-629 Pays: Pologne Adresse internet: www.bpkmosty.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 000 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 23 788 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Analiza zasilania, certyfikacja interoperacyjno?ci, ocena znaczenia zmiany, geologia i geotechnika, kosztorysy inwestorskie, mapy i opracowania geodezyjne, ochrona ?rodowiska, hydrologia i operaty wodnoprawne, telekomunikacja, wizualizacje, opracowania p.po?, symulacja sieci trakcyjnej - certyfikacja, technologia ruchu, obiekty in?ynieryjne, sieci sanitarne.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych ustawy.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o Zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Sekretariat Biura Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique