Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2020/S 227-560205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2020/S 227-560205 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mateusz Ba?azy Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455339 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow przewodu wodoci?gowego w ul. Filtrowej, ul. Raszy?skiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. NumÈro de rÈfÈrence: 01548/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2019
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow przewodu wodoci?gowego w ul. Filtrowej, ul. Raszy?skiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (szczegÛ?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 63 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow przewodu wodoci?gowego w ul. Filtrowej, ul. Raszy?skiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (szczegÛ?owy opis zawiera cz?? III SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 168-411943
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow przewodu wodoci?gowego w ul. Filtrowej, ul. Raszy?skiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSG Industria SpÛ?ka z o.o.
Adresse postale: Granitowa 47 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-750 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 106 715.07 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6. IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 60 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia oraz Pzp.
   8.  Strony ustalaj nast?puj?ce terminy realizacji przez Wykonawc przedmiotu umowy (zwanego ??cznie tak?e Ñpracamiî): a) oddzielnie dla ka?dego zadania: przekazanie zamawiaj?cemu Materia?Ûw do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej jako ÑMateria?y do decyzji LICPî) ñ w terminie 60 (s?ownie: sze??dziesi?t) dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy; b) oddzielnie dla ka?dego zadania: przekazanie Zamawiaj?cemu 2 egz. kolorowej kserokopii protoko?u z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z za??cznikami mapowymi potwierdzaj?cego uzgodnienie i wniesienie trasy na zasadnicz map miasta (w tym 1 egzemplarz z naniesionymi granicami i numerami dzia?ek i obr?bÛw ewidencyjnych) [dalej jako: ÑProtokÛ z narady koordynacyjnejî] oraz materia?Ûw niezb?dnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem, w tym przekrÛj poprzeczny przez pas drogowy przedstawiaj?cy lokalizacj projektowanej oraz istniej?cej sieci uzbrojenia terenu [dalej jako: ÑMateria?y do terenuî], a w razie konieczno?ci (tj. w przypadku zaprojektowania przewodÛw w istniej?cej lub planowanej jezdni) Materia?Ûw niezb?dnych Zamawiaj?cemu do uzyskania odst?pstwa od przepisÛw ß 140 ust. 8 Rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie ([dalej jako: ÑMateria?y do odst?pstwaî] ñ w terminie 160 (s?ownie: sto sze??dziesi?t) dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiaj?cego dla Wykonawcy ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; c) oddzielnie dla ka?dego zadania: przekazanie Zamawiaj?cemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej [dalej jako: ÑDokumentacja projektowaî lub ÑDokumentacjaî] ñ w terminie 120 (s?ownie: sto dwadzie?cia) dni kalendarzowych od dnia dor?czenia Wykonawcy przez Zamawiaj?cego dokumentÛw potwierdzaj?cych prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla projektowanej inwestycji oraz zgody na odst?pstwo (w przypadku konieczno?ci jej uzyskania) lub pisemnej informacji uzyskanej od Zamawiaj?cego o konieczno?ci rozpocz?cia prac projektowych; d) oddzielnie dla ka?dego zadania: pe?nienie nadzoru autorskiego ñ w okresie trwania robÛt budowlanych i w terminach odbiorÛw tych robot.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy. ?rodkami ochrony prawnej, s?: a) odwo?anie, b) skarga do s?du Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 a ñ 198 g ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique