Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 25/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2022/S 10-022344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2022/S 010-022344

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 243-642102)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
Numéro national d'identification: 015314758
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Pikor Pion Zamówie Publicznych - Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
Téléphone: +48 224455311
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej w ul.: Vivaldiego, Ruskowy Bród, Zdziarskiej na terenie Dzielnicy Bia?o??ka m.st. Warszawy.

Numéro de référence: 01950/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2021

II.1.2)
Code CPV principal
71320000 Services de conception technique

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej w ul.: Vivaldiego, Ruskowy Bród, Zdziarskiej na terenie Dzielnicy Bia?o??ka m.st. Warszawy (szczegó?owy opis zawiera Cz?? III SWZ)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 243-642102

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:


   1.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie us?ugi (umowy) polegaj?ce na wykonaniu prac projektowych dotycz?cych budowy lub przebudowy sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej, o warto?ci ka?dej z nich (tj. us?ugi) równej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej równowarto? 50.000,00 z bez podatku VAT. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na ??czenie kilku odr?bnych umów w jedn us?ug w celu osi?gni?cia warto?ci, o której mowa w opisie warunku.

Lire:


   1.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie us?ugi (umowy) polegaj?ce na wykonaniu prac projektowych dotycz?cych budowy lub przebudowy sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej, o warto?ci ka?dej z nich (tj. us?ugi) równej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej równowarto? 50.000,00 z bez podatku VAT. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na ??czenie kilku odr?bnych umów w jedn us?ug w celu osi?gni?cia warto?ci, o której mowa w opisie warunku.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 09:45

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Varsovie: Services de conception techniqueType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
25/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique