Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2022/S 131-374802  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Services de conception technique 2022/S 131-374802 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Wi?niewski Courriel: piotr-wisniewski@gkpge.pl Téléphone: +48 605740059 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil d'acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przy??czy cieplnych oraz sieci ciep?owniczych dla zada? uj?tych w Planie Inwestycyjnym Oddzia?u do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami... Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZWS/00011/2022
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przy??czy cieplnych oraz sieci ciep?owniczych dla zada? uj?tych w Planie Inwestycyjnym Oddzia?u do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych dla PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim.
   2.  Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ - OPZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 715 340.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exécution:
Miasto Gorzów Wielkopolski i okolice.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przy??czy cieplnych oraz sieci ciep?owniczych dla zada? uj?tych w Planie Inwestycyjnym Oddzia?u do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przeniesieniem autorskich praw maj?tkowych dla PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim.
   2.  Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ - OPZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy planuje ubieganie si? o zewn?trzne finansowanie inwestycji b?d?cej przedmiotem Zamówienia min. ze ?rodków POIi? 2014-2020, FEnIKS 2021-2027, Funduszu Transformacji Energetyki, KPO, Funduszu Modernizacyjnego oraz innych ?rodków pozostaj?cych w dyspozycji NFO?iGW / WFO?iGW w Zielonej Górze.
II.2.14) Informations complémentaires Okres obowi?zywania Umowy, o którym mowa w Sekcji II.2.7), mo?e zosta? wyd?u?ony o maksymalnie 12 miesi?cy w przypadku niewykorzystania w pierwotnym terminie ca?o?ci ?rodków okre?lonych w Umowie.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 037-096730
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przy??czy cieplnych oraz sieci ciep?owniczych dla zada? uj?tych w Planie Inwestycyjnym Oddzia?u do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami...
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe "MEDIUM" Jan Moczulski Numéro national d'identification: NIP: 5990012245 Ville: Gorzów Wielkopolski Code NUTS: PL431 Gorzowski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Projektowo- Inwestycyjnych Jerzy Macha?a Numéro national d'identification: NIP: 5991077525 Ville: Gorzów Wielkopolski Code NUTS: PL431 Gorzowski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 1 715 340.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i pkt 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie w przypadku nieprzekazania wykonawcy, mimo takiego obowi?zku, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi si? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Services de conception techniqueType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71320000 - Services de conception technique