Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 27/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2023/S 97-302471  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2023/S 097-302471 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numéro national d'identification: PL Adresse postale: Ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Warszawa Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Wróbel - PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wile?ska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter) Courriel: ireza1@plk-sa.pl Fax: +48 0224732155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/ Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
I.6) Activité principale Autre activité: transport kolejowy, zarz?dzanie infrastruktur? kolejow?
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Utworzenie po??czenia kolejowego Lublin - ??czna/ LW Bogdanka". Numéro de référence: 9090/IREZA1/05962/01813/23/P
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Utworzenie po??czenia kolejowego Lublin - ??czna/ LW Bogdanka" realizowanego w ramach Programu Uzupe?niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku. Ca?o?? przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy. 1) Faza I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi Prawem opiniami, uzgodnieniami, dopuszczeniami, warunkami, decyzjami niezb?dnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz ?wiadczenie us?ug przewidzianych na etapie przetargu na roboty budowlane. 2) Faza II: Prawo opcji - pe?nienie nadzoru autorskiego na czas trwania i odbioru robót budowlanych w zakresie opisanym w OPZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Utworzenie po??czenia kolejowego Lublin - ??czna/ LW Bogdanka" realizowanego w ramach Programu Uzupe?niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku. Ca?o?? przedmiotu zamówienia obejmuje dwie fazy. Faza I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi Prawem opiniami, uzgodnieniami, dopuszczeniami, warunkami, decyzjami niezb?dnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz ?wiadczenie us?ug przewidzianych na etapie przetargu na roboty budowlane. W ramach Fazy I Wykonawca wykona nast?puj?ce elementy: 1) Dokumentacj? projektow?, w tym: a) Koncepcj? Programowo - Przestrzenn? (KPP), b) projekty budowlane wraz z dokumentacj? geodezyjn? (mapa do celów projektowych), geotechniczn? i geologiczno-in?yniersk?, c) materia?y niezb?dne do uzyskania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w ustawie z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pó?n. zm.), d) komplet materia?ów niezb?dnych do uzyskania pozwole? na budow? wraz z pozyskaniem samych pozwole? na budow? lub za?wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu potwierdzaj?cych zg?oszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym m.in.: raportów o oddzia?ywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko w ramach ponownej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko - je?li ponowna ocena oddzia?ywania na ?rodowisko b?dzie wymagana, e) projekty wykonawcze, f) materia?y przetargowe niezb?dne do wy?onienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys Inwestorski, STWiORB), PFU dla bran?y automatyki i telekomunikacji oraz udzia? w post?powaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie post?powania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizacj? robót budowlanych, a? do zawarcia umowy z Wykonawc? Robót oraz wynikaj?cych z tych pyta? niezb?dnych modyfikacji opracowanych dokumentów, g) certyfikacja na etapie projektowania, h) uzyskanie ostatecznych pozwole? na budow?. 2) Faza II: Prawo opcji - pe?nienie nadzoru autorskiego na czas trwania i odbioru robót budowlanych w zakresie opisanym w OPZ.
   2.  Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje si? w Tomie III SWZ ("OPZ")
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z pó?n. zm.) (dalej: "Ustawa" lub "PZP"). Zakres zamówie?, o których mowa w art. 388 pkt.2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostan? one udzielone okre?la OPZ.
   4.  Okres realizacji Zamówienia wynosi: 62 miesi?ce (w przypadku skorzystania z Prawa opcji, przy czym: 1) Zakres podstawowy: Faza I - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych: 37 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy. 2) Prawo opcji: Faza II - Pe?nienie nadzoru autorskiego: 25 miesi?cy od dnia nast?pnego po dniu zawarcia przez Zamawiaj?cego umowy z wykonawc? zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru ko?cowego robót budowlanych. Pomi?dzy Faz? I a Faz? II odb?dzie si? procedura przetargowa, której zak?adany czas trwania to 12 miesi?cy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 62 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji: Faza II - Pe?nienie nadzoru autorskiego: 25 miesi?cy od dnia nast?pnego po dniu zawarcia przez Zamawiaj?cego umowy z wykonawc? zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru ko?cowego robót budowlanych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane (zgodnie z art. 257 PZP).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) a tak?e Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9,10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5 k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z pó?n. zm.), spe?niaj?cy zarazem warunki udzia?u w Post?powaniu okre?lone w pkt 2 poni?ej.
   2.  Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki dotycz?ce:
   2. 1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym;
   2. 2. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów;
   2. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   2. 4. zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3.  Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w Post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego cz??ci mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych.
   3. 1. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy powy?sze okoliczno?ci.
   3. 2. Zamawiaj?cy b?dzie ocenia?, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w Post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy z wy??czeniem podstaw okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) ponadto, Zamawiaj?cy b?dzie bada? istnienie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5 k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z pó?n. zm.).
   3. 3. Je?eli Wykonawca, wykazuje spe?nienie warunków, o których mowa w pkt
   2. 3 -
   2. 4 powy?ej oraz w Sekcjach III.1.2 oraz III.1.3 Og?oszenia i powo?uje si? na zasoby podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby warunków udzia?u w Post?powaniu - zamieszcza informacj? o tych podmiotach w o?wiadczeniu, o którym mowa w Formularzu Ofertowym.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i? znajduje si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamówienia, tj.: posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? - w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 200 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni? PLN, nale?y przyj?? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Ocena spe?niania w/w warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze?:
   2. 1. informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem,
   2. 2. inne dokumenty - które w wystarczaj?cy sposób potwierdzaj? spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentów, o których mowa w pkt
   2. 1. powy?ej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
c.d informacji do Sekcji III.1.1) Og?oszenia:
   3. 4. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobów oraz okre?la w szczególno?ci: a)zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; b)sposób i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; c)czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w Post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?.
   3. 5. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, je?li podmioty te zrealizuj? us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane.
   3. 6. Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania ofert, powo?ywa? si? na zdolno?ci lub sytuacj? podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, je?eli na etapie sk?adania ofert nie polega? on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby.
   4.  W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, je?li jest ju? wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzy? wykonanie cz??ci Zamówienia, Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wy??czeniem podstaw okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 8, 9,10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) ponadto Zamawiaj?cy b?dzie bada? istnienie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5 k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z pó?n. zm.).
   4. 1. Je?eli wobec Podwykonawcy, na zasobach których Wykonawca nie polega, zachodz? podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? tego Podwykonawc? pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji cz??ci Zamówienia.
   5.  Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj? spe?niania przez Wykonawc? warunków udzia?u w Post?powaniu lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?:
   1. 1. wykonanie w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych (obejmuj?cych co najmniej projekty budowlane), ka?da wykonana w ramach jednej umowy i ka?da dotycz?ca budowy lub przebudowy linii kolejowej na d?ugo?ci min. 15 km, przy czym ww. linia kolejowa musi obejmowa? swoim zakresem minimum 2 (dwa) szlaki i 1 (jedn?) stacj? oraz 2 (dwa) przejazdy kat A lub B, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodów, czy us?uga zosta?a wykonana nale?ycie.
   1. 2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poni?szym wyszczególnieniem: 1)Koordynator Projektu - 1 osoba: Kwalifikacje (do?wiadczenie) - Do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym (po stronie Wykonawcy lub Zamawiaj?cego), który w okresie ostatnich 10 (dziesi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert opracowa? co najmniej 2 (dwa) opracowania wielobran?owej dokumentacji projektowej (ka?da obejmuj?ca co najmniej projekt budowlany w zakresie minimum pi?ciu bran?, w tym torow?, mostow?, urz?dzenia srk) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej. ??cznie dokumentacje powinny obejmowa? w swym zakresie co najmniej 2 (dwa) szlaki i 1 (jedn?) stacj? kolejow? oraz minimum 2 (dwa) przejazdy kategorii A lub B. Ka?da ze stacji powinna posiada? przynajmniej 1 (jeden) tor g?ówny zasadniczy oraz 1 (jeden) tor g?ówny dodatkowy. W oparciu o powy?sze dokumentacje projektowe uzyskano ostateczn?/-e decyzj?/-e o pozwoleniu na budow? lub inn? decyzj? umo?liwiaj?c? realizacj? prac budowlanych. 2) G?ówny projektant - 1 osoba: Uprawnienia Uprawnienia budowlane do: - projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub - projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej, lub - projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej. Kwalifikacje (do?wiadczenie) - Do?wiadczenie w kierowaniu zespo?em projektowym, który w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert opracowa? co najmniej 2 (dwa) opracowania wielobran?owej dokumentacji projektowej (ka?de obejmuj?ce co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie minimum 5 bran?) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie ??cznie co najmniej 3 (trzech) szlaków i 2 (dwóch) stacji kolejowych. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiaj?cy rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2023 r. poz. 682 z pó?n. zm.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowi?zuj?cych na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
c.d informacji do Sekcji III.1.3) Og?oszenia: W przypadku osób, które s? obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadaj? uprawnienia budowlane, wyszczególnione wy?ej je?eli: - naby?y kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadaj?ce posiadaniu uprawnie? budowlanych w danej specjalno?ci, oraz - posiadaj? odpowiedni? decyzj? o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zosta?y spe?nione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa, dotycz?ce ?wiadczenia us?ug transgranicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, podstaw? do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na list? cz?onków w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego, potwierdzony za?wiadczeniem wydanym przez t? izb?. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mog? równie? wykonywa? osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. UWAGA: Zamawiaj?cy nie dopuszcza wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na wi?cej ni? jedno stanowisko.
   2.  Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w Post?powaniu:
   2. 1. wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których us?ugi te zosta?y wykonane,
   2. 2. dowody okre?laj?ce, czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami o których mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane,
   2. 3. inne dokumenty - je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? dokumentów, o których mowa w pkt
   2. 2 powy?ej,
   2. 4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania Zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation Liste et brčve description des rčgles et critčres:
O?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy nie jest podmiotowym ?rodkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu na dzie? sk?adania ofert. W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu ka?dy z Wykonawców zobowi?zany jest z?o?y? Jednolity Dokument (JEDZ).
   2.  W przypadku: 1) wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum) - JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o Zamówienie, 2) polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby - Wykonawca sk?ada ka?dorazowo JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, 3) wskazania podwykonawców, którym zamierza powierzy? wykonanie cz??ci Zamówienia, a na których zasobach nie polega, je?eli s? ju? znani - Wykonawca sk?ada JEDZ dot. ka?dego z tych podwykonawców.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wadium:
   1.  Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 130 000,00 PLN (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy 00/100 PLN)
   2.  Wadium musi by? wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust.7 Ustawy.
   3.  Szczegó?owe informacje dot. wadium zawiera pkt 11 IDW. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy:
   1.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysoko?ci a) dla Fazy I w wysoko?ci 5% Ceny brutto Fazy I podanej w ofercie, b) dla Fazy II (Prawo Opcji) w wysoko?ci 5% Ceny brutto Fazy II podanej w ofercie, z zastrze?eniem postanowie? pkt 19A IDW.
   5. Szczegó?owe informacje dot. zabezpieczenia nale?ytego wykonania zamówienia zawiera pkt 20 IDW.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj? niniejszego zamówienia b?d? prowadzone w z?otych polskich (PLN). Szczegó?owe zasady oraz sposób rozlicze? okre?lony zosta? w Warunkach Umowy, stanowi?cych Tom II SWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

   1. Ofert? wspóln? mog? z?o?y? Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamówienia.
   2. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamówienia musz? ustanowi? i wskaza? Pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w Post?powaniu o udzielenie Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.
   3.  W przypadku sk?adania oferty wspólnej, warunki szczegó?owe uznaje si? za spe?nione, je?li spe?ni? je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert? wspóln?.
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   5.  Szczegó?owe informacje nt. oferty wspólnej zawiera pkt 10 IDW, stanowi?cej Tom I SWZ - udost?pnionej na stronie Zamawiaj?cego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl, w lokalizacji dedykowanej przedmiotowemu zamówieniu. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Warunki Umowy s? dost?pne na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl/ w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zamówienia. https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Po wst?pnym badaniu i ocenie z?o?onych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprow. zostanie aukcja elektr. je?eli w Post?p. z?o?one zostan? co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu z zastrz. post.pkt 19A.2.ppkt 1 i 2 IDW. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zamawiaj?cego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Szczegó?owe inf. dot. aukcji zawiera pkt 19A IDW. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 24/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/06/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym powy?ej, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii, o czym Zamawiaj?cy poinformuje na stronie internetowej post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumenty i o?w. wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Post?powania:
   1. 1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w: -art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy (tj. dotycz?ca orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego), - art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art.108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy (dotycz?ca skazania za przest?pstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kar? aresztu) - art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy) i w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b dotycz?ca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kar? aresztu, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem,
   1. 2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy sporz?dzona nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem,
   1. 3 o?wiadczenie Wykonawcy/podmiotu na którego zdolno?ci lub sytuacji polega? b?dzie Wykonawca o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (dotyczy Wykonawców/Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie)/ 125 ust. 5 (dotyczy podmiotu na którego zdolno?ci lub sytuacji polega? b?dzie Wykonawca) Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotycz?cych ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kar? ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny, f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy, g) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotycz?cych ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kar? ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny, h) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 Ustawy i) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5 k rozporz?dzenia Rady (UE) nr833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   1. 4 o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast dokumentów wymienionych w pkt
   1. 1;
   1. 2 powy?ej sk?ada dok. okre?lone w par. 4 Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020 r. ws. podm. ?rodków dowodowych oraz in. dok. lub o?w., jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.) oraz in. dokumenty i o?wiadczenia o których mowa w pkt
   1. 3 i
   1. 4 powy?ej.
   3. Termin zwi?zania ofert? 90 dni.
   4.  Kryteria oceny ofert: Ca?kowita cena brutto (za Faz? I i Faz? II)-waga100%
   5. Z uwagi na ograniczon? ilo?? znaków, szczegó?owe informacje zawarte s? w Tomie I SWZ-IDW, udost?pnionym na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Na orzeczenie Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, Stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du zgodnie z zapisami art. 579-590 Ustawy.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Utworzenie po??czenia kolejowego Lublin - ??czna/ LW Bogdanka". 27/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil