Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 20/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317404  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317404

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 106-257038)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 00-844
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Justyna Kotowicz
Courriel: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szczecin.wody.gov.pl

www.szczecin.wody.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie programu funkcjonalno-u?ytkowego dla zadania: "Odbudowa wa?u przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500 - 8+160"

Numéro de référence: SZ.ROZ.2810.17.2020

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na opracowaniu programu funkcjonalno-u?ytkowego dla zadania pn. "Odbudowa wa?u przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500 - 8+160" w ramach projektu pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego" wspó?finansowanego z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego. Wykonawca zapewni ?wiadczenie us?ug doradczych i eksperckich dla Zamawiaj?cego w trakcie post?powania przetargowego na realizacj w formie "Zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego "Odbudowa wa?u przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500 - 8+160", w tym mi?dzy innymi wsparcie merytoryczne polegaj?ce m.in. na udzielaniu Zamawiaj?cemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporz?dzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów w przypadku odwo?a?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 106-257038

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie 700 00,00 PLN. Szczegó?owy opis kryteriów oceny ofert zawiera dokument SIWZ w rozdziale 15 "Kryteria oraz sposób oceny ofert". Termin zwi?zania ofert?, o którym mowa w V.2.6) og?oszenia oznaczony jako 2 miesi?ce równy jest 60 dni od ustalonej daty sk?adania ofert.

Lire:

Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie 700 00,00 PLN. Szczegó?owy opis kryteriów oceny ofert zawiera dokument SIWZ w rozdziale 15 "Kryteria oraz sposób oceny ofert". Termin zwi?zania ofert?, o którym mowa w IV.2.6 og?oszenia oznaczony jako 2 miesi?ce równy jest 60 dni od ustalonej daty sk?adania ofert.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil