Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2021/S 37-093652  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 2021/S 037-093652 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ÑPKP Intercityî S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: ÑPKP Intercityî S.A., Biuro ZakupÛw, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 pi?tro Courriel: lukasz.gabrych@intercity.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ÑPrzebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemy?l Bako?czyceî NumÈro de rÈfÈrence: 19/WNP-002244/INF
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
W ramach przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wymaga: 1) wykonania inwentaryzacji stanu istniej?cej stacji i obiektÛw bocznicy w zakresie niezb?dnym do wykonania zamÛwienia; 2) wykonania koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy bocznicy wraz z min. dwoma wariantami oraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacjami; 3) wykonania mapy do celÛw projektowych; 4) wykonania bada geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej; 5) wykonania w imieniu Zamawiaj?cego wszelkich niezb?dnych zg?osze i zawiadomie?; 6) uzyskania wszelkich niezb?dnych opinii, pozwole?, decyzji, zgÛd i potwierdze w?a?ciwych organÛw, w tym pozwole na budow?; 7) wykonania projektÛw rozbiÛrek; 8) wykonania projektu etapowania i fazowania robÛt; 9) wykonania audytu energetycznego; 10) wykonania projektu organizacji ruchu; 11) wykonania projektÛw wykonawczych; 12) przygotowania dok. przetargowej na roboty budowlane, w tym STWiORB, przedmiar robÛt, kosztorysy inwestorskie; 13) sprawowania nadzoru autorskiego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71321000 Services de conception technique des installations mÈcaniques et Èlectriques de b'timents
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exÈcution:
Bocznica kolejowa PKP Intercity S.A. Przemy?l Bako?czyce, ul. Nestora 11, 37-700 Przemy?l.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ÑPrzebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemy?l Bako?czyceî. Dokumentacje projektowe, o ktÛrych mowa powy?ej, umo?liwi realizacj prac budowlanych, podzielonych przez Zamawiaj?cego na zakres nr 1 i zakres nr 2, na ktÛre sk?adaj si odpowiednio: 1) dla zakresu 1: a) budowa nowej hali myjni na torze 220, wraz z instalacjami towarzysz?cymi; b) budowa hali przegl?dowo-naprawczej (hala nr 1), na torze 222, wraz z instalacjami towarzysz?cymi; c) przebudowa uk?adu torowego (tory 220, 222, 208) wraz z powi?zanymi rozjazdami, urz?dzeniami towarzysz?cymi (SRK i EOR), odwodnieniem i w?a?ciwym w??czeniem do s?siaduj?cego uk?adu torowego; d) budowa nowego toru ?eberkowego o nr 222A wraz z instalacjami i urz?dzeniami towarzysz?cymi (o?wietlenie, punkt grzewczy 3 kV, stanowiska zasilania stacjonarnego, utwardzone mi?dzytorze, etc.); e) budowa dwÛch torÛw ?eberkowych o nr 220A i 220B wraz z instalacjami i urz?dzeniami towarzysz?cymi (o?wietlenie, punkt grzewczy 3 kV, stanowiska zasilania stacjonarnego, utwardzone mi?dzytorze etc.); f) elektryfikacja torÛw 220, 222, 208 i nowych torÛw 222A, 220A i 220B oraz pozosta?ych torÛw w ramach realizacji zakresu I; g) przebudowa budynku administracyjno-warsztatowego wraz z instalacjami i urz?dzeniami towarzysz?cymi; h) przebudowa budynku wielofunkcyjnego; i) nastawnia centralna i SRK; j) przebudowa drogi dojazdowej; k) budowa parkingu dla pracownikÛw bocznicy; l) budowa/przebudowa niezb?dnych instalacji i urz?dze na terenie obj?tym zakresem 1, ktÛre b?d niezb?dne/wspÛlne z punktu widzenia realizacji zakresu 2; 2) dla zakresu 2: a) przebudowa istniej?cego uk?adu torowego; b) budowa nowych torÛw; c) budowa dwÛch torÛw ?eberkowych na terenie po by?ej kot?owni oraz zabudowanie ich hal przegl?dowo-naprawcz (hala nr 2); d) budowa nowych rozjazdÛw; e) przebudowa urz?dze SRK wraz sygnalizacj ?wietln?; f) elektryfikacja sieci trakcyjnej; g) przebudowa sieci punktÛw grzania 3 kV; h) budowa standardowych stanowisk zasilania stacjonarnego NN na grupie torÛw odjazdowych przeznaczonych do postoju; i) przebudowa o?wietlenia bocznicy; j) budowa stacjonarnej instalacji odfekalniania; k) modernizacja instalacji wody zimnej i hydrantowej; l) instalacja wodowania wagonÛw; m) modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; n) budowa instalacji spr??onego powietrza; o) utwardzenie mi?dzytorzy; p) budowa nowych drÛg technologicznych oraz przebudowa istniej?cych; q) budowa ogrodzenia bocznicy; r) instalacja sieci WLAN (Wi-Fi) na terenie ca?ej bocznicy; s) budowa stacji paliw; t) likwidacja (rozbiÛrka) istniej?cych obiektÛw budowlanych; u) budowa/przebudowa niezb?dnych instalacji i urz?dze na terenie obj?tym zakresem 2, ktÛre b?d niezb?dne/wspÛlne z punktu widzenia realizacji zakresu
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W sekcji II pkt
   2. 7 wskazano szacunkowy okres obowi?zywania zamÛwienia. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce terminu realizacji przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w rozdziale nr VI SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 243-598772
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ÑPrzebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemy?l Bako?czyceî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 473 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom i innym osobom, ktÛrzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tej ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ñ wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec postanowie SIWZ; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania Wykonawcy informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; 3) w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1ñ2.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil