Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2021/S 37-093656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2021/S 037-093656 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której dzia?a Centrum Realizacji Inwestycji Region ?l?ski Numéro national d'identification: PL127 Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Falkowska Courriel: wioletta.falkowska@plk-sa.pl Téléphone: +48 327104695 Fax: +48 327104883 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: Transport kolejowy - zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dok. dla zadania Prace na odc. Katowice Zawodzie - Mys?owice - Sosnowiec J?zor wraz z dobudow torów aglomeracyjnych oraz na obw. Tow. GOP na odc. K-ce Muchowiec - Chorzów Stary - Piekary ?l. Numéro de référence: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zdania "Prace na odcinku Katowice Zawodzie - Mys?owice - Sosnowiec J?zor wraz z dobudow torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec - Chorzów Stary - Piekary ?l. Szarlej - Radzionków, wraz z przyleg?ymi ??cznicami" w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg. Szabelnia - Mys?owice". Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w tomie III niniejszej SIWZ ("OPZ").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 7 715 447.15 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exécution:
Obszar obj?ty dokumentacj znajduje si na obszarze dzia?ania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Zak?adu Linii Kolejowych w Sosnowcu i Zak?adu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony zosta w tomie III SIWZ dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 064-154144
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P Intitulé:
Opracowanie dok. dla zdania "Prace na odcinku Katowice Zawodzie - Mys?owice - Sosnowiec J?zor wraz z dobudow torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec - Chorzów Stary - Piekary ?l. Szarlej - Radzionków, wraz z przyleg?ymi ??cznicami" w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg. Szabelnia - Mys?owice"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Schuessler-Plan In?ynierzy Sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 96 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-807 Pays: Pologne Courriel: sekretariatspi@schuessler-plan.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 300 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 7 715 447.15 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamówieniu oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urz?dowy Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil