Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 52-136435  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2022/S 052-136435 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której dzia?a Centrum Realizacji Inwestycji Region ?l?ski Numéro national d'identification: PL127 Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wioletta Falkowska - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region ?l?ski, Dzia? Zamówie?, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec Courriel: wioletta.falkowska@plk-sa.pl Téléphone: +48 327104695 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: Transport kolejowy - zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Ksi?ginice - Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim" realizowanego w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroc?aw Brochów / Numéro de référence: 9090/IREZA4DZ/06754/01762/21/P
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Ksi?ginice - Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim" realizowanego w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroc?aw Brochów/Grabiszyn - G?ogów" Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje si? w Tomie III SWZ ("OPZ").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 065 040.65 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322300 Services de conception de ponts 71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Ksi?ginice - Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim" realizowanego w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroc?aw Brochów/Grabiszyn - G?ogów" Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje si? w Tomie III SWZ ("OPZ").
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-169269
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Ksi?ginice - Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim" realizowanego w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroc?aw Brochów /
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Systra SA Adresse postale: 72-76 rue Henry Farman Ville: Pary? Code NUTS: FR France Code postal: 75015 Pays: France Courriel: biuro@systra.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 247 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 4 065 040.65 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Analiza zasilania, certyfikacja interoperacyjno?ci, ocena znaczenia zmiany, geologia i geotechnika, kosztorysy inwestorskie, mapy i opracowania geodezyjne, ochrona ?rodowiska, hydrologia i operaty wodnoprawne, wizualizacje, symulacja sieci trakcyjnej - certyfikacja, obiekty in?ynieryjne
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku post?powania w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civilType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322300 - Services de conception de ponts 
71520000 - Services de conduite des travaux