Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 29/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de conduite des travaux

2023/S 220-693175  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Pologne-Varsovie: Services de conduite des travaux

2023/S 220-693175

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 042-124383)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Numéro national d'identification: 526 25 44 258
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: "PKP Intercity" S.A., Biuro Zakupów, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Courriel: lukasz.gabrych@intercity.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.intercity.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? robót budowlanych w ramach zada? pn: "Przemy?l Bako?czyce - Budowa myjni ca?orocznej", oraz "Przebudowa bocznicy kolejowej Przemy?l Bako?czyce"

Numéro de référence: 22/WNP-016444/INF

II.1.2)
Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie bocznicy kolejowej Przemy?l Bako?czyce, w ramach ni?ej wyodr?bnionych zada?: Zadanie nr 1 - budowa myjni ca?orocznej, Zadanie nr 2 - wykonanie pozosta?ych prac w ramach przebudowy bocznicy, w tym: Zadanie 2a - wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy bocznicy, Zadanie 2b - wykonanie w systemie "projektuj i buduj" stacji transformatorowo-prostownikowej, Zadanie 2c - wykonanie w systemie "projektuj i buduj" urz?dze? sterowania ruchem kolejowym.
   2.  Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 042-124383

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/11/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/02/2024

Lire:

Date: 26/02/2024

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 29/11/2023

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? robót budowlanych w ramach zada? pn: "Przemy?l Bako?czyce - Budowa myjni ca?orocznej", oraz "Przebudowa bocznicy kolejowej Przemy?l Bako?czyce" 29/11/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux