Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de conduite des travaux

2024/S 12-031640  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Services de conduite des travaux 2024/S 012-031640 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Warszawa Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa WrÛbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wile?ska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter) Courriel: ireza1@plk-sa.pl Fax: +48 0224732155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego: "Budowa tunelu drogowego w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 638 z jednoczesn? likwidacj? przejazdu kolejowego
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71521000 Services de conduite de chantier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Linia kolejowa nr 2
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ?wiadczenie Us?ugi w zakresie Zarz?dzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego: ÑBudowa tunelu drogowego w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 638 z jednoczesn? likwidacj? przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia ñ Terespol oraz przebudow? uk?adu drogowego dowi?zuj?cego do planowanego tunelu drogowegoî w ramach projektu POIi?
   5. 1-21 ÑPoprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami ñ Etap II ñ cz??? wiaduktowaî Przedmiot zamÛwienia b?dzie obejmowa? nast?puj?ce etapy: Etap I ñ realizacja RobÛt; Etap II ñ gwarancja i zg?aszanie wad.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 23
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt wspÛ?finansowany przez Uni? Europejsk? z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 - POIi?
   5. 1-21
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 126-359451
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego: ÑBudowa tunelu drogowego w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 638 z jednoczesn? likwidacj? przejazdu kolejowego
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
27/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TPF Sp. z o.o.
Adresse postale: Annopol 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-236 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 2 924 094.85 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Doprecyzowanie informacji wskazanej w sekcji II.2.7.) og?oszenia: Czas realizacji Umowy obejmuje ?wiadczenie Us?ug dla Kontraktu budowlanego odpowiednio w terminie: 23 miesi?ce ñ Okres podstawowy 72 miesi?ce ñ Okres gwarancja i zg?aszanie wad Okres wyd?u?ony realizacji Kontraktu budowlanego - 3 miesi?ce Okres wykraczaj?cy poza Okres wyd?u?ony realizacji Kontraktu budowlanego - 3 miesi?ce
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do ktÛrych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   9.  Na orzeczenie Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, Stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du zgodnie z zapisami art. 579-590 Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71521000 Services de conduite de chantier
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Linia kolejowa nr 2
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie Us?ugi w zakresie Zarz?dzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego: ÑBudowa tunelu drogowego w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 638 z jednoczesn? likwidacj? przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia ñ Terespol oraz przebudow? uk?adu drogowego dowi?zuj?cego do planowanego tunelu drogowegoî w ramach projektu POIi?
   5. 1-21 ÑPoprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami ñ Etap II ñ cz??? wiaduktowaî Przedmiot zamÛwienia b?dzie obejmowa? nast?puj?ce etapy: Etap I ñ realizacja RobÛt; Etap II ñ gwarancja i zg?aszanie wad.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 23
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 2 924 094.85 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TPF Sp. z o.o.
Adresse postale: Annopol 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-236 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W dniu 12.12.2023 r. zosta? zawarty Aneks nr 1 do umowy Nr 90/101/0038/22/Z/I w zwi?zku z konieczno?ci? waloryzacji ceny w wyniku wzrostu cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw, spadku warto?ci polskiej waluty i wzrostu inflacji, zmniejszenia na polskim rynku liczby pracownikÛw w zwi?zku z odp?ywem obywateli Ukrainy z Polski, a tak?e wzrostu cen us?ug spowodowanych zbrojn? inwazj? Rosji na Ukrain? i w konsekwencji na?o?onych sankcji gospodarczych na Rosj? i Bia?oru?. Maj?c na uwadze powy?sze dokonano zmiany:
   1.  Kwoty waloryzacji z 5% na 10% na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129). W konsekwencji wprowadzonej zmiany, o ktÛrej mowa powy?ej, zmianie ulega Zaakceptowana Kwota kontraktowa i wynosi 3 070 299,59 PLN netto, oraz
   2.  okresu obliguj?cego do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych z 12 miesi?cy na 6 miesi?cy. W zwi?zku z powy?szym, w umowach zawieranych pomi?dzy Wykonawc? a podwykonawc?, Wykonawca lub podwykonawca zostali zobowi?zani do zawarcia w umowach o podwykonawstwo lub wspÛ?pracy zawartych na okres, ktÛry przekracza lub przekroczy 6 miesi?cy klauzul waloryzacyjnych zgodnych w postanowieniami paragrafu 21 ust. 1-10 umowy, o ktÛrej mowa powy?ej.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Modyfikacja dokonana w zwi?zku z konieczno?ci? waloryzacji ceny w wyniku znacznego wzrostu cen, wyd?u?enia czasu oczekiwania na dostawy, wzrost inflacji i zmniejszenia si? liczby pracownikÛw w wyniku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrain?. Maj?c na uwadze trwaj?c? od dnia 24.02.2022 r. zbrojn? inwazj? Rosji na Ukrain?, oraz wynikaj?ce z niej konsekwencje, w tym sankcje gospodarcze na?o?one na Rosj? i Bia?oru? do dnia zawarcia Aneksu nr 1, ktÛre to okoliczno?ci wp?yn??y w sposÛb znacz?cy na: - wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw, - spadek warto?ci polskiej waluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracownikÛw w zwi?zku z odp?ywem obywateli Ukrainy z Polski, a tak?e na wzrost cen us?ug, Strony zgodnie potwierdzaj?, ?e powy?sze okoliczno?ci oraz ich skutki maj? charakter zewn?trzny i ca?kowicie od Stron niezale?ny, czego Strony nie mog?y przewidzie? przy zawarciu Umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 2 924 094.85 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 3 070 299.59 PLN Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania inwestycyjnego: "Budowa tunelu drogowego w ci?gu drogi wojewÛdzkiej nr 638 z jednoczesn? likwidacj? przejazdu kolejowego 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier