01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 28/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conduite des travaux

2019/S 5-008178 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

08/01/2019
S5
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Services de conduite des travaux

2019/S 005-008178

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 169-385803)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Pologne
Point(s) de contact: Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, (I pi?tro)
Courriel: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Fax: +48 224732155
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://plk-sa.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

http://plk-sa.pl
https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie infrastruktury pasa?erskiej na stacji Warszawa Gda?ska do obs?ugi zwi?kszonej liczby pasa?erów"

Numéro de référence: IREZA1d-216-47/18

II.1.2)
Code CPV principal
71520000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Zarz?dzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacj zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie infrastruktury pasa?erskiej na stacji Warszawa Gda?ska do obs?ugi zwi?kszonej liczby pasa?erów" realizowanego w ramach projektu POIi
   5. 1-13 pn.: "Prace na linii ?rednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 169-385803

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 28/02/2019

Heure locale: 10:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/01/2019

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/02/2019

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier