01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 29/10/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conseil en d╚veloppement

2018/S 200-454857 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Services de conseil en d╚veloppement 2018/S 200-454857 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Instytut ??czno?ci-Pa?stwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1 Warszawa 04-894 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Andrukiewicz T╚l╚phone: +48 225128275 Courriel: e.andrukiewicz@itl.waw.pl Fax: +48 225128625 Code NUTS: PL912 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.itl.waw.pl https://www.itl.waw.pl
I.1) Nom et adresses NASK - Pa?stwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12 Warszawa 01-045 Pologne Point(s) de contact: Pawe Kostkiewicz Courriel: pawel.kostkiewicz@nask.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.nask.pl https://www.nask.pl
I.1) Nom et adresses Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ul. Leopolda 31 Katowice 40-189 Pologne Point(s) de contact: Dariusz Rogowski Courriel: drogowski@ibemag.pl Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ibemag.pl https://www.ibemag.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.itl.waw.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Instytut ??czno?ci - Pa?stwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1 Warszawa 04-894 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Andrukiewicz T╚l╚phone: +48 225128275 Courriel: e.andrukiewicz@itl.waw.pl Fax: +48 225128625 Code NUTS: PL912 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.itl.waw.pl https://www.itl.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: badania naukowe i prace rozwojowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
"Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdro?eniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria". Num╚ro de r╚f╚rence: DZ/23/18
II.1.2) Code CPV principal 73220000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdro?eniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria w ramach w ramach Projektu pn. ĐKrajowy schemat oceny i certyfikacji bezpiecze?stwa oraz prywatno?ci produkt█w i system█w IT zgodny z Common Criteriaţ (akronim KSO3C). Zakres zam█wienia obejmuje transfer nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz us?ugi wsparcia przy wdro?eniu schematu oceny i certyfikacji.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 2 371 435.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72321000 72720000 73220000 73300000 80511000 80430000 72261000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL912
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: 1) transfer nieopatentowanej wiedzy technicznej w nast?puj?cym zakresie: a. koncepcja funkcjonowania Schematu Oceny i Ewaluacji: i. definicje, role i funkcje, ii. polityki licencjonowania oraz nadzoru i monitorowania laboratori█w, iii. procedury operacyjne, b. koncepcja funkcjonowania jednostki certyfikuj?cej: i. definicje, role i funkcje, ii. podr?czniki, iii. procedury operacyjne, iv. system informatyczny do zarz?dzania dokumentacj oraz procesami w jednostce certyfikacyjnej (licencja). c. koncepcja funkcjonowania laboratorium: i. definicje, role, funkcje, ii. podr?cznik jako?ci proces█w oceny bezpiecze?stwa, iii. opis proces█w ewaluacji bezpiecze?stwa IT, iv. szczeg█?owe metody, techniki i narz?dzia s?u??ce do oceny bezpiecze?stwa dla r█?nych typ█w produkt█w IT, v. system informatyczny do zarz?dzania dokumentacj oraz procesami w laboratorium (licencja), 2) us?ugi wsparcia przy wdro?eniu schematu oceny i certyfikacji, w tym: a) szkolenia dotycz?ce wszystkich dostarczonych produkt█w, z uwzgl?dnieniem charakteru zada przewidzianych dla komponent█w systemu, tzn.: i. jednostki certyfikuj?cej (CB), ii. laboratorium I?-PIB, iii. laboratorium EMAG, b) nadz█r nad adaptacj wszystkich dostarczonych produkt█w, dla cz?onk█w Konsorcjum, tzn.: i. jednostki certyfikuj?cej, ii. laboratorium I?-PIB, iii. laboratorium EMAG, c) dostarczenie materia?█w szkoleniowych umo?liwiaj?cych ?wiczenia wszystkich element█w procesu ewaluacji i certyfikacji: i. certyfikacji ˝ procesy, procedury i dzia?ania jednostki certyfikuj?cej, ii. ewaluacji ˝ procesy, procedury i dzia?ania laboratorium I?-PIB, iii. ewaluacji ˝ procesy, procedury i dzia?ania laboratorium EMAG, d) sta?e wsparcie i monitorowanie dzia?ania schematu w fazie operacyjnej, w tym doprowadzenie do zako?czonych sukcesem dw█ch proces█w certyfikacji nadzorowanej Projektu KSO3C, w zakresie dzia?a?: i. jednostki certyfikuj?cej, ii. laboratorium I?-PIB, iii. laboratorium EMAG, e) dostarczenie szczeg█?owych plan█w szkole w celu podniesienia umiej?tno?ci i zapewnienia niezb?dnego do?wiadczenia dla pracownik█w cz?onk█w Konsorcjum, odpowiednio do roli, jakie b?d realizowa w Projekcie KSO3C, tzn.: i. jednostki certyfikuj?cej, ii. laboratorium I?-PIB, iii. laboratorium EMAG, f) zapewnienie d?ugoterminowych szkole z wykorzystaniem zasob█w w?asnych lub referencyjnych dla personelu: i. jednostki certyfikuj?cej, ii. laboratorium I?-PIB, iii. laboratorium EMAG. Przedmiot zam█wienia jest podzielony pomi?dzy Zamawiaj?cych prowadz?cych wsp█lnie post?powanie w nast?puj?cy spos█b: 1) nieopatentowana wiedza techniczna oraz licencje w zakresie w pkt 1 lit. a i b oraz ?wiadczenie us?ug okre?lonych w pkt 2 lit. a-f ppkt i. zostan wykonane przez Wykonawc wy??cznie na rzecz NASK; 2) nieopatentowana wiedza techniczna oraz licencje okre?lone w pkt 1 lit. c zostan przekazane w r█wnych cz??ciach na rzecz I?-PIB i EMAG; 3) ?wiadczenie us?ug okre?lonych w pkt 2 lit. a-f ppkt ii. zostan wykonane przez Wykonawc wy??cznie na rzecz I?-PIB; 4) ?wiadczenie us?ug okre?lonych w pkt 2 lit. a-f ppkt iii. zostan wykonane przez Wykonawc wy??cznie na rzecz EMAG. Przedmiot zam█wienia b?dzie realizowany w czterech etapach, zgodnie z Harmonogramem, kt█ry zostanie uzgodniony przez Zamawiaj?cych prowadz?cych wsp█lnie post?powanie i Wykonawc?. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Liczba godzin wsparcia przy wdro?eniu / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 371 435.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 28/02/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, i posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow?, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w wysoko?ci co najmniej 8 000 000,00 PLN (s?ownie z?otych: osiem milion█w i 00/100).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowa co najmniej 1 (jedn?) us?ug polegaj?c na opracowaniu i wdro?eniu schematu oceny i ewaluacji, w tym jednostki certyfikuj?cej i laboratorium oceny bezpiecze?stwa, spe?niaj?c wymogi przewidziane w Rozporz?dzeniu (UE) 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
   9. 7.2008 roku ustanawiaj?cym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz?ce si do warunk█w wprowadzania produkt█w do obrotu i uchylaj?ce rozporz?dzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG) wraz z udzieleniem licencji na rzecz podmiotu zamawiaj?cego dla nieograniczonej liczby u?ytkownik█w o warto?ci us?ugi nie mniejszej ni 1 750 000,00 PLN brutto (s?ownie z?otych: jeden milion siedemset pi??dziesi?t tysi?cy, 00/100), b) skieruje do realizacji zam█wienia nast?puj?ce osoby: ˇ 1 (jedn?) osob?, kt█ra b?dzie pe?ni?a funkcj Kierownika projektu i kt█ra posiada wykszta?cenie wy?sze informatyczne, posiada kwalifikacje w zakresie zarz?dzania projektami, potwierdzone wa?nym certyfikatem PRINCE2 Foundation lub PMI lub r█wnowa?nym, wydanym przez niezale?n organizacj certyfikuj?c?, posiada co najmniej 10-letnie do?wiadczenie zawodowe w bran?y informatycznej, bra?a udzia w co najmniej 1 (jednym) projekcie informatycznym (zako?czonym i odebranym przez zlecaj?cego - przy czym uczestniczy?a w procesie odbioru przedmiotu projektu), przynajmniej przez 60 % okresu trwania tego projektu, jako osoba odpowiedzialna za opracowanie i wdro?enie schematu oceny i ewaluacji, w tym jednostki certyfikuj?cej i laboratorium oceny bezpiecze?stwa, w spos█b odpowiadaj?cy wymogom przewidzianym w Rozporz?dzeniu (UE) 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
   9. 7.2008 roku ustanawiaj?cym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz?ce si do warunk█w wprowadzania produkt█w do obrotu i uchylaj?ce rozporz?dzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG) wraz z udzieleniem licencji na rzecz podmiotu zamawiaj?cego dla nieograniczonej liczby u?ytkownik█w o warto?ci co najmniej 1 750 000,00 PLN brutto (s?ownie z?otych: jeden milion siedemset pi??dziesi?t tysi?cy, 00/100), ˇ 2 (dwie) osoby, kt█re b?d pe?ni?y funkcje Specjalist█w ds. realizacji wsparcia, z kt█rych ka?da posiada wy?sze wykszta?cenie informatyczne, bra?a udzia w co najmniej 1 (jednym) projekcie informatycznym (zako?czonym i odebranym przez zlecaj?cego), przynajmniej przez po?ow okresu jego trwania, jako osoba odpowiadaj?ca za us?ugi wsparcia przy wdro?eniu schematu oceny i ewaluacji, w tym jednostki certyfikuj?cej i laboratorium oceny bezpiecze?stwa, w spos█b odpowiadaj?cy wymogom przewidzianym w Rozporz?dzeniu (UE) 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
   9. 7.2008 roku ustanawiaj?cym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz?ce si do warunk█w wprowadzania produkt█w do obrotu i uchylaj?ce rozporz?dzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG), ˇ 2 (dwie) osoby, kt█re b?d pe?ni?y funkcje Specjalist█w ds. szkole?, z kt█rych ka?da posiada wy?sze wykszta?cenie informatyczne, przeprowadzi?a co najmniej 1 (jedno) szkolenie (zako?czone przygotowaniem testu kompetencyjnego dla uczestnik█w szkolenia i/lub wydaniem ?wiadectwa / certyfikatu uko?czenia szkolenia) w ramach wdro?enia schematu oceny i ewaluacji, w tym jednostki certyfikuj?cej i laboratorium oceny bezpiecze?stwa, w spos█b odpowiadaj?cy wymogom przewidzianym w Rozporz?dzeniu (UE) 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z
   9. 7.2008 roku ustanawiaj?cym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz?ce si do warunk█w wprowadzania produkt█w do obrotu i uchylaj?ce rozporz?dzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst maj?cy znaczenie dla EOG).
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 148-338808
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 29/10/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais, Anglais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 27/12/2018
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 29/10/2018 Heure locale: 13:00 Lieu:
Instytut ??czno?ci - Pa?stwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa p. 271
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc█w, o kt█rych mowa w przepisie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z p█?n. zm.), dalej jako "ustawa Pzp".
   2.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia: ˇ wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich siedmiu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy (wed?ug za??cznika nr 4 do SIWZ), ˇ wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami (wed?ug za??cznika nr 5 do SIWZ), ˇ opis zako?czonego sukcesem wdro?enia podobnego do polskiego Schematu, ˇ koncepcj doprowadzenia do sukcesu przedsi?wzi?cia, ˇ szczeg█?owy opis wszystkich dostarczanych produkt█w, ˇ szczeg█?owy opis wszystkich dostarczanych us?ug, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem oferowanych mo?liwo?ci szkole?, ˇ proponowany podzia p?atno?ci, zgodnie z Harmonogramem wskazanym w rozdziale II ust. 3 SIWZ, z uwzgl?dnieniem ostatniego Etapu, od wszystkich Zamawiaj?cych prowadz?cych wsp█lnie post?powanie, ˇ informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w ▀ 5 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 1126) w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, z zastrze?eniem ▀ 7 i 8 wspomnianego rozporz?dzenia.
   3. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 40.000 PLN (s?ownie z?otych: czterdzie?ci tysi?cy i 00/100). Wadium musi by skutecznie wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: ˇ w pieni?dzu, ˇ por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, ˇ gwarancjach bankowych, ˇ gwarancjach ubezpieczeniowych, ˇ por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p█?n. zm.).
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587702 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej - je?eli warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   6.  Odwo?uj?cy zobowi?zany jest przes?a kopie odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?uj?cy zobowi?zany jest przes?a kopie odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72321000 - Services de bases de donnÚes Ó valeur ajoutÚe 
72720000 - Services de rÚseau Ó grande distance 
73220000 - Services de conseil en dÚveloppement 
73300000 - Conception et exÚcution dans le domaine de la recherche et du dÚveloppement 
80430000 - Services d'enseignement de niveau universitaire pour adultes 
80511000 - Services de formation du personnel