Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2020/S 149-366001  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Varsovie: Services de conseil en ingénierie de l'environnement 2020/S 149-366001 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: KZGW/KPP/106/2020 Adresse postale: ul. Grzybowska 80/82 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw B?aszczak Courriel: przetargi-kzgw@wody.gov.pl Téléphone: +48 223753774 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wody.gov.pl www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?ugi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego" - zamówienia podobne cz. 2
II.1.2) Code CPV principal 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi pt. Us?uga wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego". W ramach tego zadania b?d wykonywane us?ugi wsparcia merytorycznego zwi?zane z nadzorem nad poprawno?ci produktów i za?o?e metodycznych przy realizacji zadania 1 projektu, w tym: przeprowadzenie kontroli jako?ci produktów, merytoryczna weryfikacja za?o?e?, harmonogramów realizacji zada?, opiniowanie dokumentacji produktów, przygotowywanie analiz i prezentacji zwi?zanych z realizacj prac, nadzór nad post?pem prac, identyfikacji ryzyk, organizowanie i prowadzenie spotka konsultacyjnych z Zamawiaj?cym.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 469 480.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72224000 Services de conseil en gestion de projet
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Celem zamówienia jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi pt. Us?ugi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego". Post?powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w Krajowym Zarz?dzie Gospodarki Wodnej - jednostce organizacyjnej PGW Wody Polskie w latach 2016-2022 pt. "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego", wspó?finansowanego ze ?rodków europejskich pochodz?cych z Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia?anie
   2. 1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywio?owe, w szczególno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska. W ramach zamówienia b?d wykonywane us?ugi wsparcia merytorycznego zwi?zane z nadzorem nad poprawno?ci produktów i za?o?e metodycznych przy realizacji zadania 1 projektu, w tym: przeprowadzanie kontroli jako?ci produktów, merytoryczna weryfikacja za?o?e?, harmonogramów realizacji zada?, opiniowanie dokumentacji projektu, przygotowywanie analiz i prezentacji zwi?zanych z realizacj prac, nadzór nad post?pem prac, identyfikacja ryzyk, organizowanie i prowadzenie spotka konsultacyjnych z Zamawiaj?cym.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0013/16 z dnia 13 grudnia 2016 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-001 z dnia 9 marca 2018 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-02 z dnia 8 maja 2019 r.; aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/16-02 z dnia 17 marca 2020 r.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
W 2017 roku Zamawiaj?cy przeprowadzi post?powanie na wykonanie us?ugi pn.: Us?ugi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego", w wyniku którego zawar umow o zamówienie publiczne z Wykonawc?: DHI Polska Sp. z o.o., z siedzib ówcze?nie w Warszawie (00-564) przy ulicy Koszykowej 6, a obecnie w Warszawie (00-112), przy ulicy Bagno 2, lok. 89. Przedmiotowe zamówienie w trybie z wolnej r?ki zostanie udzielone przed up?ywem okresu wskazanego w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewidzia udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Og?oszenie o zamówieniu zosta?o opublikowane w Dz.U. UE w dniu 1 kwietnia 2017 r. pod nr 123257-2017-PL. W ramach zamówienia podobnego Wykonawca zobowi?zany b?dzie do realizacji us?ug podobnych do okre?lonych w zamówieniu podstawowym, przez okres od dnia 1 pa?dziernika 2020 r. do dnia 31 maja 2021, tj. przez okres kolejnych 8 miesi?cy licz?c od zako?czenia umowy na aktualnie realizowane zamówienie podobne. Zamówienie to polega b?dzie na realizacji us?ug to?samych przedmiotowo jak us?ugi stanowi?ce przedmiot zamówienia podstawowego i jako takie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ponadto nale?y podkre?li?, ?e podobie?stwo us?ug przedmiotowego zamówienia oraz zamówienia podstawowego i zgodno? ich przedmiotów jest te cech wynikaj?c z potrzeb projektu, gdy niezb?dne jest by projekt by prowadzony jednolicie i zgodnie z t sam metodyk oraz wg obowi?zuj?cych w projekcie procedur przygotowanych przez Wykonawc w ramach zamówienia podstawowego. Jednocze?nie, ze wzgl?du na ograniczenie warto?ci zamówie podobnych do 30 %, zakres us?ug polegaj?cych na kontroli jako?ci produktów zosta ograniczony wzgl?dem zakresu us?ug zamówienia podstawowego. W zakresie zamówienia podobnego zosta?y uwzgl?dnione zadania polegaj?ce na kontroli produktów zadania 1 obejmuj?ce przygotowanie danych hydrologicznych i geodezyjnych oraz przeprowadzenie modelowania hydraulicznego dla powodzi rzecznych, w przypadku których niezb?dne jest, by ca?o? produktów by?a kontrolowana jednolicie i zgodnie z t sam metodologi w ca?ym projekcie, co mo?na osi?gn? wy??cznie powierzaj?c zamówienie podobne Wykonawcy zamówienia podstawowego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Us?ugi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu "Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego" - zamówienia podobne cz. 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DHI Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bagno 2, lok. 89 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-112 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 469 480.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 469 480.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1, s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a - 198g ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet