Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 10/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

2021/S 40-100399  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Varsovie: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

2021/S 040-100399

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 252-636778)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Minister Cyfryzacji
Adresse postale: Al. Ujazdowskie 1/3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-583
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Centralny O?rodek Informatyki - Hanna Michrowska-Masiarz
Courriel: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Téléphone: +48 222502883
Fax: +48 222502987
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.coi.gov.pl

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pe?nomocnik Zamawiaj?cego: Centralny O?rodek Informatyki
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 132-136
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Centralny O?rodek Informatyki - Hanna Michrowska-Masiarz
Courriel: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Téléphone: +48 222502883
Fax: +48 222502987
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.coi.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie us?ug konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotycz?cego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów informatycznych i audytów bezpiecze?stwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie.

Numéro de référence: COI-ZAK.262.43.2020

II.1.2)
Code CPV principal
72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotycz?cego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów informatycznych i audytów bezpiecze?stwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie dla wnioskodawców i beneficjentów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) oraz dla podmiotów ubiegaj?cych si o dofinansowanie lub realizuj?cych projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 (1), w podziale na cztery cz??ci, tj.: - cz?? I: wsparcie informatyczne dotycz?ce przygotowania, analizy, projektowania, realizacji projektów informatycznych oraz doradztwo w tym zakresie, - cz?? II: audyt informatyczny, - cz?? III: audyt bezpiecze?stwa systemów informatycznych, - cz?? IV: audyt WCAG. Szczegó?owo opisany w rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (1) ?wiadczenie us?ug eksperckiego wsparcia opiniodawczo-doradczego dla podmiotów ubiegaj?cych si o dofinansowanie lub realizuj?cych projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 b?dzie ?wiadczone pod warunkiem powierzenia Centralnemu O?rodkowi Informatyki przez MC zada wsparcia projektów IT realizowanych ze ?rodków UE w perspektywie 2021-2027.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-636778

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 04/03/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 10/03/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72221000 - Services de conseil en analyse d'exploitation 
72800000 - Services d'audit informatique et services d'essai informatique