Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de contrôle et d'essais techniques

2021/S 199-519487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Services de contrôle et d'essais techniques 2021/S 199-519487 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul.?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-844 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Por?biak Courriel: agata.porebiak@wody.gov.pl Téléphone: +48 126284363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.przetargi.wody.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW K?ty Numéro de référence: KR.ROZ.2810.168.2021
II.1.2) Code CPV principal 71630000 Services de contrôle et d'essais techniques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s "Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW K?ty".
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Teren Nadzoru Wodnego K?ty.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia s "Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW K?ty".
   2.  Zakres prac obejmuje
:
1) wizj lokaln i ogl?dziny dost?pnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych za??cznikami zdj?ciowymi, 2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzgl?dnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegó?owych zawieraj?cych rz?dne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyleg?ym, 3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodze?, nieprawid?owo?ci itp., 4) badania makroskopowe w niezb?dnym zakresie, nieniszcz?ce betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpiecze?stwa obiektu, 5) analiza i ocena w niezb?dnym zakresie zjawisk i wp?ywu filtracji na stateczno? budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpiecze?stwa obiektu, 6) interpretacja wyników ogl?dzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych, 7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpiecze?stwa budowli na podstawie przeprowadzonych bada?, pomiarów i ogl?dzin, 8) zalecenia dotycz?ce ewentualnej konieczno?ci wykonania zabiegów konserwacyjnych lub remontów, 9) pobranie map sytuacyjno-wysoko?ciowych w skali 1:500 z pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych, 10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatno?ci do u?ytkowania obiektów, 11) przedmiar robót na usuni?cie ewentualnie stwierdzonych nieprawid?owo?ci w stanie technicznym budowli, 12) dla obiektów: 3, 4, 5, 6, 7 nale?y za?o?y ksi??ki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi??ki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) wraz z dokonaniem stosownego wpisu do ksi??ek obiektu budowlanego.
   3.  Na ka?dym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwi?za Zamawiaj?cemu, Wykonawca zobowi?zany jest do: a) przedstawienia Zamawiaj?cemu uszczegó?owionych rozwi?za do akceptacji (w formie pisemnej lub innej okre?lonej przez Zamawiaj?cego), b) uwzgl?dnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiaj?cego co do proponowanych rozwi?za i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegó?owych rozwi?za?.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zako?czenia odbioru ko?cowego do utrzymania ci?g?o?ci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej na kwot nie ni?sz ni kwota wynagrodzenia umownego brutto. Je?eli okres obowi?zywania ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej ko?czy si przed przewidywanym terminem zako?czenia prac. Wykonawca jest zobowi?zany do przed?o?enia Zamawiaj?cemu uwierzytelnionej kserokopii nowego ubezpieczenia, którego okres wa?no?ci up?ywa nie wcze?niej ni dzie po przewidywanym terminie zako?czenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wyga?ni?cia dotychczasowej polisy. Szczegó?owy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia okre?la: Opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 8 do SWZ .
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (dalej: do?wiadczenie dokonuj?cego oceny) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ? w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej 1 us?ug polegaj?c na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na ??czn kwot co najmniej 20 000,00 z?. brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych i 00/100) oraz a) dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z pó?n.zm.) w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej bez ogranicze lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ?ródl?dowych budowli hydrotechnicznych b?d obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadaj?ce im równowa?ne uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów prawa, zrzeszon we w?a?ciwej izbie samorz?du zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykona?a co najmniej jedn us?ug polegaj?c na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
W przypadku, gdy oferta Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie zostanie wybrana, Zamawiaj?cy mo?e za??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
   2.  Przed zawarciem umowy z Zamawiaj?cym Wykonawca, którego ofert wybrano, dostarczy Zamawiaj?cemu
:

   2. 1 odpis uprawnie zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na list cz?onków w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego,
   2. 2 uwierzytelnion kserokopi ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej na kwot nie ni?sz ni kwota wynagrodzenia umownego brutto.
   2. 3 wykaz podwykonawców - w przypadku zamiaru powierzenia cz??ci zamówienia podwykonawcom.
   3.  Pozosta?e wymogi okre?lone zosta?y w Rozdz.18 SWZ oraz w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/12/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Krakowie przy ul.Marsza?ka J.Pi?sudskiego 22, 31-109 Kraków.
   2.  Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomoc platformy.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 4587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach w art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1.SWZ s?:
   2. 1. Odwolanie.
   2. 2.Skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 513 - 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques