Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de contrôle technique

2020/S 147-361658  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de contrôle technique 2020/S 147-361658 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adresse postale: al. Jana Paw?a II nr 70 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-175 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Skar?y?ska Courriel: agnieszka.skarzynska@arimr.gov.pl Téléphone: +48 225950065 Fax: +48 223185411 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.arimr.gov.pl www.arimr.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: pa?stwowa osoba prawna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Weryfikator jako?ci danych - wykonanie kontroli jako?ci danych systemu identyfikacji dzia?ek rolnych LPIS/GIS (WJD5) Numéro de référence: DPiZP.2610.14.2020
II.1.2) Code CPV principal 71356100 Services de contrôle technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ug obejmuj?cych kontrol danych oraz monitoring prac w ramach us?ugi kontroli dla prac w zakresie budowy, modernizacji i aktualizacji baz danych LPIS/GIS oraz w zakresie budowy nowych warstw wektorowych - zlecanych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej "zamawiaj?cy") w okresie trwania zamówienia.
   2.  W ramach realizowanej us?ugi kontroli wykonawca b?dzie pe?ni rol weryfikatora jako?ci danych (WJD5) w zakresie kontroli jako?ci technicznej danych cyfrowych opracowanych przez wykonawców (zwanych dalej "wykonawcami LPIS") realizuj?cych na zlecenie zamawiaj?cego projekty dotycz?ce budowy nowych warstw graficznych, modernizacji i aktualizacji baz danych systemu identyfikacji dzia?ek rolnych (LPIS/GIS) w ramach odr?bnych post?powa przetargowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 476 360.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup us?ug obejmuj?cych kontrol danych oraz monitoring prac w ramach us?ugi kontroli dla prac w zakresie budowy, modernizacji i aktualizacji baz danych LPIS/GIS oraz w zakresie budowy nowych warstw wektorowych - zlecanych przez zamawiaj?cego w okresie trwania zamówienia.
   2.  W ramach realizowanej us?ugi kontroli wykonawca b?dzie pe?ni rol weryfikatora jako?ci danych (WJD5) w zakresie kontroli jako?ci technicznej danych cyfrowych opracowanych przez wykonawców (zwanych dalej "wykonawcami LPIS") realizuj?cych na zlecenie zamawiaj?cego projekty dotycz?ce budowy nowych warstw graficznych, modernizacji i aktualizacji baz danych systemu identyfikacji dzia?ek rolnych (LPIS/GIS) w ramach odr?bnych post?powa przetargowych.
   3.  Szczegó?owy sposób wykonania kontroli oraz opis i zakres obowi?zków wykonawcy w ramach wykonania umowy wskazany zosta w Szczegó?owym Opisie przedmiotu zamówienia (zwany dalej "SOPZ"), stanowi?cym za??cznik nr 1 do wzoru umowy stanowi?cej za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania kontroli jako?ci partii danych produktu 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania kontroli jako?ci partii danych produktu 3, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania kontroli jako?ci obszaru Z produktu 5, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 umowy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania ko?cowej kontroli technicznej partii danych produktu 1 oraz obszarów z produktu 5, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 5 umowy / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do warto?ci netto 3 455 284,55 PLN, które mog zosta udzielone dotychczasowemu wykonawcy us?ug w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które b?d polega?y na powtórzeniu podobnych us?ug i b?d zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 092-220167
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Weryfikator jako?ci danych - wykonanie kontroli jako?ci danych systemu identyfikacji dzia?ek rolnych LPIS/GIS (WJD5)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Plan S.A.
Adresse postale: ul. Pu?awska 479 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 7 965 922.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie:
   6. 1 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (pi?tnastu) dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   6. 2 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia oraz wobec postanowie SIWZ;
   6. 3 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6. 1 i
   6. 2 powy?ej.
   7.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert.
   8.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71356100 - Services de contrôle technique