Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de contrÙle et d'essais techniques

2022/S 181-512801  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Varsovie: Services de contrÙle et d'essais techniques 2022/S 181-512801 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew ZiÛ?kowski Courriel: zbigniew.ziolkowski@wodypolskie.gov.pl TÈlÈphone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych ni? wa?y przeciwpowodziowe wynikaj?cych z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w ?ukowie NumÈro de rÈfÈrence: LU.ROZ.2810.13.2022
II.1.2) Code CPV principal 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz sporz?dzenie niezb?dnych przedmiarÛw robÛt remontowych i naprawczych do wykonania na budowlach w celu doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu technicznego , na terenie Nadzoru Wodnego w ?ukowie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zwi?zany z zamÛwienia przedstawiony zosta? w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 10 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 632.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exÈcution:
miasto i gmina ?ukÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz sporz?dzenie niezb?dnych przedmiarÛw robÛt remontowych i naprawczych do wykonania na budowlach w celu doprowadzenia ich do odpowiedniego stanu technicznego, na terenie Nadzoru Wodnego w ?ukowie.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 60% Co t - Nom: termin wykonania / PondÈration: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 135-385124
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : LU.ROZ.2810.13.2022 IntitulÈ:
Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych ni? wa?y przeciwpowodziowe wynikaj?cych z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w ?ukowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro ProjektÛw Budowlano-Inzynieryjnych Katarzyna Malicka NumÈro national d'identification: 125-101-61-57 Adresse postale: S?owackiego 81/13 Ville: Radzymin Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 672.45 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 632.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   2.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   3.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Varsovie: Services de contrÙle et d'essais techniquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques