Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de contr┘le et d'essais techniques

2023/S 187-583457  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 28/09/2023 S187 Pologne-Varsovie: Services de contr┘le et d'essais techniques 2023/S 187-583457 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Tyrlik Courriel: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 684527601 Fax: +48 683270208 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kontrola i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpiecze?stwa z kontrol? 1-roczn? wa?█w przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych i pompowni na terenie Zarz?du Zlewni w Zielonej G█rze Num╚ro de r╚f╚rence: WR.ROZ.2710.53.2023
II.1.2) Code CPV principal 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi polegaj?ce na: - wykonaniu kontroli i ocen 5-letnich stanu technicznego i bezpiecze?stwa z uwzgl?dnieniem kontroli rocznej, - sporz?dzeniu protoko?█w z 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego i przydatno?ci do u?ytkowania obiektu budowlanego wraz z uwzgl?dnieniem kontroli rocznej, zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 62a (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 682).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 270 121.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 1 ˝ Nadz█r Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrza?skim
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Nowa S█l, Ko?uch█w, Bytom Odrza?ski.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - wa?y przeciwpowodziowe: - Czarna Struga odcinek P2, P3, L1, L2; - Odra odcinek P5, L8.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 2 ˝ Nadz█r Wodny we Wschowie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Nowa S█l, Siedlisko.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - wa?y przeciwpowodziowe: - Przybor█w P-1 Krzycki R█w w km 1+420 - 2+120; - Borowiec - Kierzno P2 Krzycki R█w w km 6+910 - 17+910; - Przybor█w L-1 Krzycki R█w w km 1+420 - 6+420; - Borowiec Kierzno L-2 Krzycki R█w w km 6+910 - 16+410.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 3 ˝ Nadz█r Wodny w Kro?nie Odrza?skim
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Gubin, Krosno Odrza?skie.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - jazy: - rz. Strumie? w km 7+630; - rz. Strumie? w km 15+250.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 4 ˝ Nadz█r Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrza?skim
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Siedlisko, Nowa S█l, Nowogr█d Bobrza?ski, miasto Nowa S█l, miasto Zielona G█ra.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - jazy: - Kana? Odrzysko w km 0+860; - Czarna Struga w km 3+955, 13+933, 22+280; - Kana? Urzuci Potok w km 3+700.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 5 ˝ Nadz█r Wodny w S?ubicach
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina ?ag█w.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - zastawka na rzece ?agowa w km 1+000.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 6 ˝ Nadz█r Wodny we Wschowie
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Nowa S█l, Siedlisko, Szlichtyngowa.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - jazy: - Przybor█w Krzycki R█w w km 2+622; - Borowiec Krzycki R█w w km 9+750; - R█?an█wka Krzycki R█w w km 12+145; - Jaz J?drzychowice Krzycki R█w w km 46+695.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 7 ˝ ZPT w Sulechowie
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Cybinka, Babimost, Zab█r, Trzebiech█w, Siedlisko, Nowa S█l, Oty?, Sulech█w, Czerwie?sk, Gubin, S?ubice, Torzym.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 1-roczna stanu technicznego obiekt█w pompowni b?d?cych w utrzymaniu i eksploatacji ZPT w Sulechowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 8 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Zab█r.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - wa?y przeciwpowodziowe: - Odra D?browa - Milsko w km 0+000 ˝ 6+000 (odc. 8L), 0+000 ˝ 0+700 - wa? poprzeczny; - Odra Tarnawa w km 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+220, 0+000 - 0+530, 0+000 - 0+450.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 9 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Czerwie?sk, D?bie, Krosno Odrza?skie, Oty?.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - wa?y przeciwpowodziowe: - Kana? Zimny Potok w km 0+000-3+200 (str. L); - Kana? Zimny Potok w km 0+000-4+300 (str. P); - Kana? Zimny Potok W-17 P w km 0+000 - 4+850; - Kana? Zimny Potok W-16 L w km 0+000 - 4+850; - Rzeka ?l?ska Ochla P-1 Bobrowniki, w km 0+000 - 4+640.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 10 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Oty?, ?widnica, Ko?uch█w.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - budowle pi?trz?ce: - Rz. ?l?ska Ochla: wrota przeciwpowodziowe 0+100, jaz w km 4+800, jaz w km 6+816, jaz w km 16+440, zastawka w km 33+980, zastawka w km 35+200; - Rz. Czarna Stru?ka: jaz w km 11+600, zastawka w km 15+336; - Kana? Jeleni█wka: przepust z pi?trzeniem PP w km 1+040; - Kana? Niedoradzki: jaz w km 1+070.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? 11 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71630000 Services de contr┘le et d'essais techniques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Czerwie?sk, ?widnica, miasto Zielona G█ra.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrola 5-letnia z kontrol? 1-roczn? stanu technicznego obiekt█w budowlanych - budowle pi?trz?ce: - Kana? G?█wny: zastawka w km 6+450; - Kana? Doprowadzalnik: zastawka w km 3+300; - Kana? Zawadka: jaz w km 1+605; - Kana? Jarosz: zastawka w km 2+765.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie kontroluj?cego / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 108-339260
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Cz??? 1 ˝ Nadz█r Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrza?skim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sablo Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 366649056 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 85/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 40 925.45 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 25 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??? 2 ˝ Nadz█r Wodny we Wschowie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sablo Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 366649056 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 85/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 63 902.44 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 39 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz??? 3 ˝ Nadz█r Wodny w Kro?nie Odrza?skim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Projekt█w Budowlano-In?ynieryjnych Katarzyna Malicka Num╚ro national d'identification: REGON 147041723 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 81 lok. 13 Ville: Radzymin Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 13 008.13 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 876.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Cz??? 4 ˝ Nadz█r Wodny w Nowej Soli i w Bytomiu Odrza?skim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Projekt█w Budowlano-In?ynieryjnych Katarzyna Malicka Num╚ro national d'identification: REGON 147041723 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 81 lok. 13 Ville: Radzymin Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 455.28 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 18 590.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Cz??? 5 ˝ Nadz█r Wodny w S?ubicach
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydroagromel Bartosz Ma?olepszy Num╚ro national d'identification: REGON 386432938 Adresse postale: ul. Zi?by 8 Ville: Rakownia Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-095 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 504.07 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 185.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Cz??? 6 ˝ Nadz█r Wodny we Wschowie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Projekt█w Budowlano-In?ynieryjnych Katarzyna Malicka Num╚ro national d'identification: REGON 147041723 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 81 lok. 13 Ville: Radzymin Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 32 520.33 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 14 872.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Cz??? 7 ˝ ZPT w Sulechowie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
07/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biuro Projekt█w Budowlano-In?ynieryjnych Katarzyna Malicka Num╚ro national d'identification: REGON 147041723 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 81 lok. 13 Ville: Radzymin Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 05-250 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 642.28 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 17 568.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Cz??? 8 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Geologiczno-Laboratoryjnych Chemkop-Laborgeo Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: REGON 350504666 Adresse postale: ul. J█zefa Wybickiego 7 Ville: Krak█w Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 31-261 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 99 186.99 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 59 780.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Cz??? 9 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sablo Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 366649056 Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 85/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-001 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 53 268.29 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 33 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Cz??? 10 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydroagromel Bartosz Ma?olepszy Num╚ro national d'identification: REGON 386432938 Adresse postale: ul. Zi?by 8 Ville: Rakownia Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-095 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 60 162.60 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Cz??? 11 ˝ Nadz█r Wodny w Zielonej G█rze
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hydroagromel Bartosz Ma?olepszy Num╚ro national d'identification: REGON 386432938 Adresse postale: ul. Zi?by 8 Ville: Rakownia Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-095 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 19 512.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 12 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zam█wienia r█wnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o kt█rych mowa w pkt 1, s?:
   2. 1. odwo?anie;
   2. 2. skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513˝578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579˝590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/09/2023 Kontrola i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpiecze?stwa z kontrol? 1-roczn? wa?█w przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych i pompowni na terenie Zarz?du Zlewni w Zielonej G█rze 28/09/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71630000 - Services de contr˘le et d'essais techniques