Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 30/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de création architecturale

2023/S 97-303186  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Varsovie: Services de création architecturale

2023/S 097-303186

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 075-227309)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Numéro national d'identification: 527-020-63-46
Adresse postale: ul. Mazowiecka 14
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-048
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Goebel
Courriel: przetargi@mzdw.pl
Téléphone: +48 222449000
Fax: +48 222449013
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzdw.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 w B?oniu.- nr post?powania 081/23

Numéro de référence: 081/23

II.1.2)
Code CPV principal
71220000 Services de création architecturale

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 w B?oniu.- nr post?powania 081/23
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu Zamówienia znajduje si? w Specyfikacji Technicznej.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 075-227309

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: a) wykona? w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) drogi klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km dla ka?dej z us?ug. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadaj?cymi poni?sze kwalifikacje: ? po 1 projektancie z uprawnieniami w specjalno?ci drogowej, mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - wymaganymi przez Prawo budowlane, ? po 1 projektancie sprawdzaj?cym z uprawnieniami w specjalno?ci drogowej, mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - wymaganymi przez Prawo budowlane, ? minimum 1 geodet?; ? minimum 1 geologiem; ? minimum 1 osob? ds. ochrony ?rodowiska; ? minimum 1 osob? ds. przygotowania za??czników do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. c) wymagania dotycz?ce do?wiadczenia: ? projektant posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci drogowej - opracowa? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. ? projektant posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - opracowa? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) lub przebudowy obiektów budowlanych w ramach w?asnej specjalno?ci wchodz?cych w zakres projektu budowlanego dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. Istnieje mo?liwo?? ??czenia funkcji projektanta w kilku specjalno?ciach; ? projektant sprawdzaj?cy posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci drogowej- opracowa?/sprawdzi? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy; ? projektant sprawdzaj?cy posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - opracowa?/sprawdzi? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) lub przebudowy obiektów budowlanych w ramach w?asnej specjalno?ci wchodz?cych w zakres projektu budowlanego dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. Istnieje mo?liwo?? ??czenia funkcji projektanta w kilku specjalno?ciach; ? geolog - wykona? co najmniej 2 dokumentacje geologiczno-in?ynierskie wraz z badaniami dla dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?da; ? geodeta - wykona? co najmniej 2 us?ugi obejmuj?ce: sporz?dzenie mapy do celów projektowych dla drogi i jej otoczenia o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?da wraz ze sporz?dzeniem map z projektami podzia?ów i dokumentacj? geodezyjno-prawn? dla min. 100 dzia?ek; ? osoba ds. ochrony ?rodowiska - wykona?a co najmniej 2 raporty oddzia?ywania inwestycji na ?rodowisko oraz wykona?a za??czniki do co najmniej 2 wniosków o decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla dróg klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy, na podstawie których zosta?y wydane decyzje niewyeliminowane z obiegu prawnego, z zastosowaniem art. 74a ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko; ? osoba ds. przygotowania za??czników do wniosku o pozwolenie wodnoprawne - wykona?a za??czniki (w tym operat wodnoprawny) do co najmniej 2 wniosków o decyzj? o pozwoleniu wodnoprawnym dla dróg klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy, na podstawie których zosta?y wydane decyzje nie wyeliminowane z obiegu prawnego.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e: a) wykona? w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) drogi klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km dla ka?dej z us?ug. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadaj?cymi poni?sze kwalifikacje: ? po 1 projektancie z uprawnieniami w specjalno?ci drogowej, mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - wymaganymi przez Prawo budowlane, ? po 1 projektancie sprawdzaj?cym z uprawnieniami w specjalno?ci drogowej, mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - wymaganymi przez Prawo budowlane, ? minimum 1 geodet?; ? minimum 1 geologiem; ? minimum 1 osob? ds. ochrony ?rodowiska; ? minimum 1 osob? ds. przygotowania za??czników do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. c) wymagania dotycz?ce do?wiadczenia: ? projektant posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci drogowej - opracowa? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. ? projektant posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - opracowa? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) lub przebudowy obiektów budowlanych w ramach w?asnej specjalno?ci wchodz?cych w zakres projektu budowlanego dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. Istnieje mo?liwo?? ??czenia funkcji projektanta w kilku specjalno?ciach; ? projektant sprawdzaj?cy posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci drogowej- opracowa?/sprawdzi? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy; ? projektant sprawdzaj?cy posiadaj?cy uprawnienia w specjalno?ci mostowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej - opracowa?/sprawdzi? co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w my?l Prawa budowlanego) lub przebudowy obiektów budowlanych w ramach w?asnej specjalno?ci wchodz?cych w zakres projektu budowlanego dla budowy (w my?l ustawy Prawo budowlane) dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy. Istnieje mo?liwo?? ??czenia funkcji projektanta w kilku specjalno?ciach; ? geolog - wykona? co najmniej 2 dokumentacje geologiczno-in?ynierskie wraz z badaniami dla dróg klasy min. G i d?ugo?ci min. 2,5 km ka?da; geodeta - wykona? co najmniej 2 us?ugi obejmuj?ce: sporz?dzenie mapy do celów projektowych dla drogi i jej otoczenia o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?da oraz 2 us?ugi polegaj?ce na sporz?dzeniu map z projektami podzia?ów i dokumentacj? geodezyjno-prawn? dla min. 100 dzia?ek". ? osoba ds. ochrony ?rodowiska - wykona?a co najmniej 2 raporty oddzia?ywania inwestycji na ?rodowisko oraz wykona?a za??czniki do co najmniej 2 wniosków o decyzj? o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla dróg klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy, na podstawie których zosta?y wydane decyzje niewyeliminowane z obiegu prawnego, z zastosowaniem art. 74a ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko; ? osoba ds. przygotowania za??czników do wniosku o pozwolenie wodnoprawne - wykona?a za??czniki (w tym operat wodnoprawny) do co najmniej 2 wniosków o decyzj? o pozwoleniu wodnoprawnym dla dróg klasy min. G o d?ugo?ci min. 2,5 km ka?dy, na podstawie których zosta?y wydane decyzje nie wyeliminowane z obiegu prawnego.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 w B?oniu.- nr post?powania 081/23 30/05/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale