Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de création architecturale

2023/S 195-609583  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Services de création architecturale 2023/S 195-609583 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Numéro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Kleczkowska Courriel: zp@uckwum.pl Téléphone: +48 22/599-17-08 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil d'acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow? (...) nr DZPUCK.262.131.2023 Numéro de référence: DZPUCK.262.131.2023
II.1.2) Code CPV principal 71220000 Services de création architecturale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest - opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow? na potrzeby realizacji zada? obj?tych Programem wieloletnim pn. "Podniesienie jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus. W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow?, stanowi?cymi podstaw? do opracowania PFU, w ramach realizacji zada? obj?tych Programem wieloletnim pn. "Podniesienie jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - SKDJ" wraz z uzyskaniem adekwatnych i koniecznych do pozyskania decyzji i uzgodnie? administracyjnych. Opis zamówienia - Za??cznik nr 2 - OPZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 500 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
UCKWUM Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest - opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow? na potrzeby realizacji zada? obj?tych Programem wieloletnim pn. "Podniesienie jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus. W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow?, stanowi?cymi podstaw? do opracowania PFU, w ramach realizacji zada? obj?tych Programem wieloletnim pn. "Podniesienie jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus" wraz z uzyskaniem adekwatnych i koniecznych do pozyskania decyzji i uzgodnie? administracyjnych w celu realizacji zamówienia, a nast?pnie mo?liwo?ci wykorzystania przedmiotu zamówienia celom, którym ma s?u?y?, tj. wy?onienia wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlano-instalacyjnych w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz wsparcia merytorycznego Zamawiaj?cego w post?powaniu prowadzonym na wybór wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie wskazanym w Za??czniku nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 pkt
   2. 7.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: BIM / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe post?powanie w wysoko?ci 50.000,00 z? (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych), zgodnie z SWZ Rozdzia? XIII WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 135-432224
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow? (...) nr DZPUCK.262.131.2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Industria Project Sp. z o.o., Ville: ul. Azymutalna 9, 80-298 Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 500 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, s. 1, zwanej dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiaj?cy - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02- 097 Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zosta?y w rozdziale I); 2) administrator wyznaczy? inspektora ochrony danych, z którym mo?e si? Pani/Pan kontaktowa? w sprawach zwi?zanych z ochron? danych poprzez poczt? elektroniczn? na adres: iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem "Inspektor ochrony danych"; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; 6) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pan dotycz?cych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; 9) nie przys?uguje Pani/Panu: a) w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@spdsk.edu.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Opracowanie Programu funkcjonalno-u?ytkowego (PFU) wraz z Koncepcj? funkcjonalno-u?ytkow?, Koncepcj? architektoniczn? oraz Koncepcj? wielobran?ow? (...) nr DZPUCK.262.131.2023 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71320000 - Services de conception technique