Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale

2020/S 147-361563  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale 2020/S 147-361563 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sie Badawcza ?ukasiewicz ñ Instytut Lotnictwa NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: al. Krakowska 110/114 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-256 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia zamÛwie publicznych, Sie Badawcza ?ukasiewicz ñ Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa Courriel: elwira.grotek@ilot.lukasiewicz.gov.pl TÈlÈphone: +48 228460011-564 Fax: +48 221160525 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://ilot.eb2b.com.pl http://ilot.lukasiewicz.gov.pl https://ilot.eb2b.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ilot.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: prace naukowo-badawcze
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku C, CD, D oraz H4 na terenie Sieci Badawczej ?ukasiewicz ñ Instytutu Lotnictwa NumÈro de rÈfÈrence: AZLZ.26.184.2020
II.1.2) Code CPV principal 71220000 Services de crÈation architecturale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmuj?cej remont i przebudow wraz z termomodernizacj budynku biurowo-laboratoryjnego C, CD, D oraz H4 na terenie Sieci Badawczej ?ukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa i uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych do przeprowadzenia robÛt, w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budow?.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) okre?la za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71210000 Services de conseil en architecture 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Sie Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmuj?cej remont i przebudow wraz z termomodernizacj budynku biurowo-laboratoryjnego C, CD, D oraz H4 na terenie Sieci Badawczej ?ukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa i uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych do przeprowadzenia robÛt, w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budow?.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) okre?la za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest do zawarcia i zapewnienia ci?g?o?ci ochrony w okresie realizacji Umowy ubezpiecze wymienionych w rozdziale IV ust. 3 - 9 SIWZ.
   4.  Je?eli w opisie przedmiotu zamÛwienia zosta?o wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materia?Ûw oznacza to okre?lenie standardu i w?a?ciwo?ci technicznych. Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie materia?Ûw rÛwnowa?nych pod warunkiem, ?e zapewni uzyskanie parametrÛw technicznych nie gorszych od za?o?onych w opisie przedmiotu zamÛwienia tj. spe?niaj?cych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako?ciowe co najmniej takie jakie zosta?y wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zamÛwienia wyst?puj odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajÛw Unii Europejskiej, w zakresie przyj?tym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantuj utrzymanie standardÛw na poziomie nie gorszym ni wymagania okre?lone w ww. normach.
   6.  Uwaga! Przed z?o?eniem oferty, Zamawiaj?cy zaleca aby Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamÛwienia w celu zapoznania si z jego specyfik i zakresem. W tym celu nale?y wyst?pi do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposÛb, o ktÛrym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 200 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczegÛlno?ci posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe niezb?dne do wykonania zamÛwienia tj.: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykonali co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe pe?no-bran?owe (architektoniczne, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt, przedmiary, kosztorysy) nowego budynku lub przebudowy lub rozbudowy istniej?cego budynku, z zastrze?eniem, ?e warto? ka?dej z nich nie mo?e by ni?sza ni 300 000 PLN brutto; 2) dysponuj zespo?em osÛb, ktÛre zostan skierowane przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia, umo?liwiaj?cych realizacj zamÛwienia na odpowiednim poziomie jako?ci, w tym: a) co najmniej dwie osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci architektonicznej, b) co najmniej dwie osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, c) co najmniej dwie osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci sieci, instalacji i urz?dze?: cieplnych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej dwie osoby posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych, e) co najmniej dwie osoby posiadaj?ce uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej, A ka?da z ww. osÛb posiada co najmniej 5 letnie do?wiadczenie zawodowe. Zamawiaj?cy precyzuje, ?e jedna osoba mo?e posiada dwa lub wi?cej rodzajÛw uprawnie?, o ktÛrych mowa w pkt 2) lit. a)-e).
   2.  Wykonawcy, ktÛrzy bior udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia podlegaj wykluczeniu z post?powania w przypadku zaistnienia przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8), z zastrze?eniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
   3.  W przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia bior udzia Wykonawcy wyst?puj?cy wspÛlnie (konsorcjum), warunki, o ktÛrych mowa powy?ej, musz spe?nia ??cznie, z zastrze?eniem, ?e w zakresie warunku opisanego w ust. 1 pkt 1) przynajmniej jeden z WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie musi spe?ni go samodzielnie za brak podstaw do wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4) i 8) z zastrze?eniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, musi wykaza ka?dy z nich.
   4.  W przypadku, gdy Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, warunki o ktÛrych mowa powy?ej, musi spe?nia ??cznie z tymi podmiotami, z zastrze?eniem ?e w zakresie warunku opisanego w ust. 1 pkt 1) musi spe?ni go sam albo co najmniej jeden podmiot u?yczaj?cy zasÛb, oraz wykaza?, ?e podmioty na ktÛrych zasoby si powo?uje nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
   5.  W odniesieniu do warunkÛw dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw, je?li podmioty te zrealizuj us?ug?, do realizacji ktÛrej te zdolno?ci s wymagane. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Wraz z ofert Wykonawca sk?ada Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania - wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 2 do SIWZ. SzczegÛ?y w zakresie JEDZ (w przypadku WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie, powo?uj?cych si za zasoby innych podmiotÛw) okre?la rozdz. X SIWZ.
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca, ktÛrego ofert oceniono jako najkorzystniejsz sk?ada w terminie wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, od dnia wezwania przez Zamawiaj?cego, nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ tym okresie, w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktÛrym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw - o?wiadczenie wykonawcy ñ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osÛb (w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunkÛw dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktÛrych mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ), skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami ñ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 4 do SIWZ; 3) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw; 5) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 6) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) ustawy; 7) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21) ustawy; 8) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne - za?. nr 5 do SIWZ; 9) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych - za?. nr 6 do SIWZ; 10) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne - za?. nr 7 do SIWZ.
   3.  Wraz z ofert Wykonawca sk?ada Formularz Ofertowy - za?. nr 8 do SIWZ.
   4.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert,, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Pe?ny i szczegÛ?owy wykaz o?wiadcze i dokumentÛw dla WykonawcÛw krajowych i maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolit Polsk - rozdz. X i XI SIWZ
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki zosta?y okre?lone we wzorze umowy - za?. nr 9 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Sie Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, s. w budynku X2 (Ipi?tro), POLSKA. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Osoby zainteresowane udzia?em w sesji otwarcia ofert proszone s o stawiennictwo w budynku A na parterze (wartownia) oraz zarejestrowanie si (uzyskanie statusu go?cia) w wartowni. Osoby te zostan odebrane przez pracownika Sieci Badawczej ?ukasiewicz - Instytutu Lotnictwa ñ cz?onka Komisji ds. ZamÛwie Publicznych o godz. 13:00. Procedura otwarcia ofert zaczyna si wraz z odbiorem ww. osÛb.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje procedur odwrÛcon okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp.
   2.  Wadium: 13 700,00 PLN.
   3.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wprowadzenia zmian w Umowie w przypadku: 1) Strony Umowy przewiduj mo?liwo? zmiany terminÛw wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno?ci lub zdarze uniemo?liwiaj?cych realizacj Umowy w wyznaczonym terminie, bez mo?liwo?ci zmiany wynagrodzenia okre?lonego w Umowie, w przypadku gdy: a) przekroczone zostan obligatoryjne terminy wydawania decyzji i/lub opinii i uzgodnie administracyjnych (wymaganych przez Zamawiaj?cego) przez organy administracji publicznej, b) wyst?pi okoliczno?ci, ktÛrych strony umowy nie by?y w stanie przewidzie pomimo zachowania nale?ytej staranno?ci, c) zaistniej inne okoliczno?ci niezale?ne od Wykonawcy, a maj?ce wp?yw na termin realizacji Umowy, 2) niezale?na od Stron zmiana dotycz?ca osÛb kluczowych dla realizacji Umowy (wskazanych w Wykazie osÛb), zmiana tych osÛb musi by uzasadniona przez Wykonawc i zaakceptowana przez Zamawiaj?cego, a kwalifikacje i do?wiadczenie wskazanych w zast?pstwie osÛb musz by co najmniej takie same, jakie by?y okre?lone na etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia (tj. w ramach okre?lonych przez Zamawiaj?cego warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej); 3) w przypadku wyst?pienia w trakcie realizacji Umowy wydarze nosz?cych znamiona Ñsi?y wy?szejî rozumianej jako wydarzenie zewn?trzne, nieprzewidywane i poza kontrol stron niniejszej Umowy, ktÛrego skutkom nie mo?na zapobiec, wyst?puj?ce po podpisaniu Umowy, a powoduj?ce niemo?no? wywi?zania si z Umowy w jej obecnym brzmieniu, strony Umowy niezw?ocznie po ustaleniu przyczyn uniemo?liwiaj?cych prawid?ow realizacj umowy, protokolarnie oceni skutki jakie dla wykonania umowy mia?a si?a wy?sza i poprzez sporz?dzenie aneksu do Umowy zmieni tre? Umowy w zakresie w jakim wyst?pienie si?y wy?szej wp?yn??o na obowi?zki Wykonawcy i Zamawiaj?cego wynikaj?ce z tre?ci Umowy. Pozosta?e zmiany umowy Zamawiaj?cy mo?e wprowadzi?, gdy nast?pi co najmniej jedna z okoliczno?ci okre?lona w art. 144 ust. 1 pkt 2) ñ ust. 3 Ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca ma prawo do z?o?enia jednej oferty. Ofert wraz z za??cznikami sk?ada si W formie elektronicznej za po?rednictwem platformy internetowej znajduj?cej si na stronie internetowej: https://ilot.eb2b.com.pl. Do zachowania elektronicznej formy wymagane jest opatrzenie oferty i wszystkich za??cznikÛw kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5. 
   1.  Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy W wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie tj. wynagrodzenia Wykonawcy z tytu?u realizacji umowy okre?lonej w rozdziale XXVI SIWZ. Zabezpieczenie s?u?y pokryciu roszcze z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy. https://ilot.eb2b.com.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71210000 - Services de conseil en architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71320000 - Services de conception technique