Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 05/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale

2020/S 149-366167  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale

2020/S 149-366167

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 124-304048)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: S?d Apelacyjny w Warszawie
Adresse postale: pl. Krasi?skich 2/4/6
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-207
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Pytkowski
Courriel: zamowienia@waw.sa.gov.pl
TÈlÈphone: +48 222798500
Fax: +48 222798552 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.waw.sa.gov.pl

http://www.waw.sa.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Prokuratura Okr?gowa Warszawa-Praga w Warszawie
Adresse postale: ul. BrÛdnowska 13/15
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-439
Pays: Pologne
Courriel: prokuratura@warszawapraga.po.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://warszawapraga.po.gov.pl/prokuratura-okregowa-warszawa-praga-w-warszawie.html

https://warszawapraga.po.gov.pl/prokuratura-okregowa-warszawa-praga-w-warszawie.html
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opracowanie wielobran?owej dok. projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ÑBudowa bud. dla S?du Rejonowego w Legionowie i Prokuratury Rejonowej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego 47 i 47 Aî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-761-2/20

II.1.2)
Code CPV principal
71220000 Services de crÈation architecturale

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
1) Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej, obejmuj?cej: a) projekty koncepcyjne; b) projekt budowlany; c) projekty wykonawcze; d) przedmiar robÛt; e) kosztorys inwestorski; f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÛt budowlanych; g) harmonogram rzeczowo-finansowy robÛt budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ÑBudowa budynku dla S?du Rejonowego w Legionowie i Prokuratury Rejonowej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego 47 i 47Aî, a tak?e uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego decyzji o pozwoleniu na budow i rozbiÛrk oraz pe?nienie nadzoru autorskiego. 2) Przedmiot zamÛwienia nale?y wykona w etapach i terminach wskazanych w sekcji II.2.4 niniejszego og?oszenia oraz w rozdziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ. 3) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 124-304048

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 03/08/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/08/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Termin sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu, z uwagi na umo?liwienie wprowadzenia przez WykonawcÛw zmian w ofertach, ulega przesuni?ciu na dzie 5 sierpnia 2020 r. na godzin 12.00. Zamawiaj?cy przypomina, i w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni w pieni?dzu, dokument wadialny musi uwzgl?dnia powy?sz zmian terminu sk?adania ofert i obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert ñ liczony od dnia 5 sierpnia 2020 r.

 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique