Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale

2021/S 40-100290  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Varsovie: Services de crÈation architecturale 2021/S 040-100290 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Historii Polski w Warszawie Adresse postale: ul. Mokotowska 33/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-560 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Wielgosz Courriel: aneta.wielgosz@muzhp.pl TÈlÈphone: +48 222119061 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.muzhp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa instytucja kultury
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Weryfikacja oraz, w przypadku wyst?pienia takiej konieczno?ci, dostosowanie dokumentacji projektowej budynku Muzeum Historii Polski opracowanej przez WXCA sp. z o.o. do potrzeb wystawy sta?ej...
II.1.2) Code CPV principal 71220000 Services de crÈation architecturale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje weryfikacj oraz, w przypadku wyst?pienia takiej konieczno?ci, dostosowanie dokumentacji projektowej budynku Muzeum Historii Polski opracowanej przez WXCA sp. z o.o. do potrzeb wystawy sta?ej oraz na dostosowanie modelu BIM w?asno?ci WXCA sp. z o.o. dla potrzeb Muzeum Historii Polski.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 092 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Mokotowska 35.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem ZamÛwienia jest wykonanie opracowa projektowych dostosowania dokumentacji projektowej budynku do projektÛw wykonawczych Wystawy Sta?ej, Czasowej, Kawiarni, Sali Ma?ego Historyka i Holu Wystawy Sta?ej Muzeum Historii Polski, oraz holu g?Ûwnego budynku autorstwa konsorcjum WWAA i Platige Image oraz pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj robÛt na podstawie tej dokumentacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Przedmiot udzielanego zamÛwienia, ze wzgl?du na autorski charakter us?ug koniecznych do wykonania oraz techniczne wymogi i ograniczenia spowodowane stopnieM skomplikowania prowadzonej inwestycji, wymaga zastosowania zamÛwienia w trybie z wolnej r?ki. Nie jest bowiem mo?liwe zastosowanie do przedmiotu udzielanego zamÛwienia trybÛw konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamÛwie publicznych, a brak ten ma charakter nieprzezwyci??alny dla zakresu udzielanego zamÛwienia. Wy??cznie Wykonawca jest podmiotem, ktÛry mo?e zrealizowa przedmiot udzielanego zamÛwienia, z powodÛw obiektywnych, niezale?nych od Muzeum Historii Polski a wynikaj?cy z powodÛw niemo?liwych do uprzedniego przewidzenia. Zaistnia?y stan faktyczny zwi?zany z przedmiotem udzielanego zamÛwienia nie wynika z jakichkolwiek uprzednich zaniecha Zamawiaj?cego jak i celowych dzia?a zarÛwno prawnych jak i faktycznych, ktÛre mia?yby na celu udzielenie zamÛwienia w trybie niekonkurencyjnym. WybÛr trybu udzielenia zamÛwienia wynika z zaistnienia okoliczno?ci niezawinionych przez Zamawiaj?cego. Zakres zamÛwienia uniemo?liwia realizacj zamÛwienia w inny sposÛb ni poprzez zawarcie umowy obejmuj?cej obszar wskazany w pkt. 2 niniejszego zawiadomienia. W ?wietle przedstawionych w niniejszym zawiadomieniu obiektywnych okoliczno?ci powsta?ych w sposÛb i zakresie niezale?nym od Zamawiaj?cego za spe?nione nale?y uzna przes?anki zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b i pkt 1a ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wxca sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bracka 18 lok. 52 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-028 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 092 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 092 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   5. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   5. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5. 4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale