Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 01/06/2021
Type de procédure : ProcÚdure restreinte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de cr╚ation architecturale

2021/S 86-223759  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Services de cr╚ation architecturale 2021/S 086-223759 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Sto?eczny Zarz?d Infrastruktury Num╚ro national d'identification: 16/2021 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 97 Ville: Warszawa Code postal: 00-909 Pays: Pologne E-mail: szp.szi@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261849377 Fax: +48 261849168 Adresse(s) internet: Adresse g╚n╚rale du pouvoir adjudicateur/de l'entit╚ adjudicatrice: www.szi.wp.mil.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.platformazakupowa.pl/pn/szi Adresse aupr╦s de laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse aupr╦s de laquelle le cahier des charges et les documents compl╚mentaires (y compris les documents relatifs un dialogue comp╚titif et un syst╦me d'acquisition dynamique) peuvent ═tre obtenus:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse laquelle les offres ou demandes de participation doivent ═tre envoy╚es:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s szp.szi@ron.mil.pl www.szi.wp.mil.pl www.platformazakupowa.pl/pn/szi
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: jednostka organizacyjna MON
I.3) Activit╚ principale D╚fense
I.4) Attribution de march╚ pour le compte dÝautres pouvoirs adjudicateurs/entit╚s adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du march╚
II.1) Description
II.1.1) Intitul╚ attribu╚ au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie rob█t budowlanych wraz z konserwacj i serwisowaniem zainstalowanych urz?dze oraz pe?nienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynk█w koszarowo-biurowych w Sochaczewie
II.1.2) Type de march╚ et lieu dÝex╚cution, de livraison ou de prestation Travaux Conception et ex╚cution Lieu principal dÝex╚cution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: ul. Kazimier█w 45, 96-500 Sochaczew
II.1.3) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.4) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.5) Description succincte du march╚ ou de lÝacquisition/des acquisitions:
 1)Przedmiot zam█wienia stanowi: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie rob█t budowlanych wraz z konserwacj i serwisowaniem zainstalowanych urz?dze oraz pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynk█w koszarowo-biurowych.
 2)Zam█wienie gwarantowane (podstawowe) ˝ Przedmiotem zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) jest adaptacja pe?nobran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego typowego dla budowy dw█ch budynk█w koszarowo-biurowych. Opracowana dokumentacja powinna by oddzielna dla ka?dego z budynk█w. Skuteczne przeprowadzenie procedury uzyskania pozwole na budow zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, oraz wykonanie rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie pierwszego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastruktur techniczn?, placem apelowym i parkingiem, zapewniaj?cych utrzymanie warunk█w socjalno-bytowych. Na etapie adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej nale?y skoordynowa ze sob wszystkie zadania realizowane oraz planowane do realizacji w kompleksie wojskowym nr 6017.
 3)Zam█wienie opcjonalne ˝ prawo opcji ˝ Przedmiotem zam█wienia opcjonalnego ˝ prawo opcji jest wykonanie rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie drugiego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastruktur techniczn?. Zam█wienie opcjonalne ˝ prawo opcji b?dzie realizowane po wcze?niejszym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiaj?cego w terminie do 180 dni przed dat zako?czenia przedmiotu zam█wienia gwarantowanego (podstawowego).
 4)Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji na wykonanie rob█t budowalnych zwi?zanych z budow drugiego budynku ˝ kompletne wykonanie rob█t budowlanych oraz pe?nienie nadzor█w autorskich. Termin powiadomienia Wykonawcy do 180 dni przed dat zako?czenia przedmiotu zam█wienia gwarantowanego (podstawowego).
 5)Wykonawca mo?e dobrowolnie zdecydowa o realizacji zam█wienia opcjonalnego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy poinformuje go o mo?liwo?ci realizacji prawa opcji w terminie p█?niejszym ni wskazany powy?ej.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march╚s publics) 71220000 Services de cr╚ation architecturale, 45000000 Travaux de construction 71220000 Services de cr╚ation architecturale 45000000 Travaux de construction
II.1.7) Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'ex╚cution du contrat
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2) Quantit╚ ou ╚tendue du march╚
II.2.1) Quantit╚ ou ╚tendue globale:
Zam█wienie gwarantowane (podstawowe):
 1)wykonanie pe?no bran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy);
 2)wykonanie rob█t budowlanych zwi?zanych z budow pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu ˝ kompletne wykonanie rob█t budowlanych oraz pe?nienie nadzor█w autorskich. Zam█wienie obj?te prawem opcji:
 3)wykonanie rob█t budowlanych zwi?zanych z budow drugiego budynku ˝ kompletne wykonanie rob█t budowlanych oraz pe?nienie nadzor█w autorskich.
II.2.2) Information sur les options Options: oui description de ces options: Zam█wienie obj?te prawem opcji: Wykonanie rob█t budowlanych zwi?zanych z budow drugiego budynku ˝ kompletne wykonanie rob█t budowlanych oraz pe?nienie nadzor█w autorskich. Warto? zam█wienia obj?tego prawem opcji roboty budowlane wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego zwi?zane z budow drugiego budynku musi by ni?sza o minimum 5,00 % od warto?ci rob█t budowlanych z zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) zwi?zanego z budow pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji na wykonanie rob█t budowalnych zwi?zanych z budow drugiego budynku ˝ kompletne wykonanie rob█t budowlanych oraz pe?nienie nadzor█w autorskich. Termin powiadomienia Wykonawcy do 180 dni przed dat zako?czenia przedmiotu zam█wienia gwarantowanego (podstawowego).
II.2.3) Reconduction Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Dur╚e du march╚ ou d╚lai d'ex╚cution des travaux en jours: 780 ( compter de la date dÝattribution du march╚)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca obowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 1 700 000,00 PLN przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wniesione wadium musi zabezpiecza ca?y okres zwi?zania ofert?.
Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ostateczny termin wniesienia wadium zostanie podany w zaproszeniu do sk?adania ofert.
III.1.2) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
30 dni od wp?ywu prawid?owo wystawionej faktury.
III.1.3) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub reprezentowania ich w post?powaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zam█wienia publicznego. Zaleca si aby pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Pe?nomocnictwo mo?e by udzielone w szczeg█lno?ci:
a) ??cznie przez wszystkich Wykonawc█w (jeden dokument); b) oddzielnie przez ka?dego z nich (tyle dokument█w ilu Wykonawc█w).
W ka?dym jednak przypadku w tre?ci dokumentu pe?nomocnictwa zaleca si wymieni wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, udzielaj?cych pe?nomocnictwa oraz z?o?y wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu/ofert?. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane b?d wy??cznie z pe?nomocnikiem. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o zam█wienie, kt█rych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zani s przed podpisaniem umowy zawrze konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia. Przed zawarciem umowy Zamawiaj?cy mo?e ??da kopii umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w.
III.1.4) Autres conditions particuli╦res auxquelles est soumise l'ex╚cution du march╚, notamment eu ╚gard la s ret╚ de la fourniture des prestations et la s╚curit╚ de l'information:
 
1.O udzielenie zam█wienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa mog ubiega si Wykonawcy maj?cy siedzib albo miejsce zamieszkania w jednym z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa?stwie, z kt█rym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawar?a umow mi?dzynarodow dotycz?c tych zam█wie?.
 
2.Zamawiaj?cy, w czasie wykonywania umowy w sprawie zam█wienia publicznego w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa, w przypadku utraty przez podwykonawc wiarygodno?ci niezb?dnej do wykluczenia zagro?enia dla bezpiecze?stwa pa?stwa zobowi?zuje Wykonawc?, w wyznaczonym terminie, do zmiany podwykonawcy lub realizacji tej cz??ci zam█wienia samodzielnie.
 
3.Zamawiaj?cy mo?e zobowi?za Wykonawc do poinformowania podwykonawc█w o ci???cym na nich obowi?zku ochrony informacji niejawnych, kt█re uzyskali w trakcie post?powania o udzielenie zam█wienia w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa.
III.1.5) Habilitation de s╚curit╚:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre Crit╦res relatifs la situation personnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies: Uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, Wykonawca ma posiada?:
a) kancelari tajn lub inn ni kancelaria tajna kom█rk organizacyjn odpowiedzialn za w?a?ciwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materia?█w niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowan i zabezpieczon zgodnie z rozporz?dzeniem Rady Ministr█w z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ?rodk█w bezpiecze?stwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z p█?. zm.) lub zarz?dzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON. 2017 poz. 226) ˝ dotyczy wszystkich Wykonawc█w ubiegaj?cych si o zam█wienie; b) koncesj wydan przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji (MSW) na potwierdzenie us?ug w zakresie ochrony os█b i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os█b i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838). Crit╦res relatifs la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies: Uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w, podwykonawca musi posiada?:
a) kancelari tajn lub inn ni kancelaria tajna kom█rk organizacyjn odpowiedzialn za w?a?ciwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materia?█w niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowan i zabezpieczon zgodnie z rozporz?dzeniem Rady Ministr█w z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ?rodk█w bezpiecze?stwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 z p█?. zm.) lub zarz?dzenia nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. MON. 2017 poz. 226) ˝ dotyczy wszystkich Wykonawc█w ubiegaj?cych si o zam█wienie; b) koncesj wydan przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji (MSW) na potwierdzenie us?ug w zakresie ochrony os█b i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os█b i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838) oraz o?wiadczenie podwykonawcy, z kt█rego b?dzie wynika?, ?e podwykonawca wykona roboty w zakresie bran?y teletechnicznej ˝ w przypadku gdy podwykonawca b?dzie realizowa niniejsze roboty budowlane jako podwykonawca bran?y teletechnicznej.
III.2.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Crit╦res relatifs la situation ╚conomique et financi╦re d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies: O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca ma by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn w wysoko?ci nie mniejszej ni 45 000 000,00 PLN. W przypadku kiedy warto? dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia zostanie podana w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto? w z?otych wed?ug ?redniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu, NBP nie opublikuje informacji o ?rednim kursie walut, Zamawiaj?cy dokona odpowiednich przelicze wg ?redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w kt█rym NBP opublikuje ww. informacje. Crit╦res relatifs la situation ╚conomique et financi╦re de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet)
III.2.3) Capacit╚ technique et/ou professionnelle Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiada akredytacj systemu teleinformatycznego potwierdzaj?cej zdolno? do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub ?wiadectwa bezpiecze?stwa przemys?owego pierwszego stopnia potwierdzaj?cego zdolno? do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Đpoufneţ lub wy?szej wraz z wa?n akredytacj systemu teleinformatycznego ˝ dotyczy wszystkich Wykonawc█w ubiegaj?cych si o zam█wienie; b) Wykonawca ma wykaza?, ?e wykona nie wcze?niej ni w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, z informacj o wykonaniu co najmniej jednej pracy projektowej oraz jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego ca?o? na kwot co najmniej 25 500 000,00 PLN brutto (ka?da) lub wykonaniu co najmniej jednej pracy projektowej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego na kwot co najmniej 500 000,00 PLN (brutto) ˝ ka?da i jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego na kwot co najmniej 25 000 000,00 PLN (brutto) ˝ ka?da. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na warto? w z?otych wed?ug ?redniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskim. Je?eli w dniu zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu, NBP nie opublikuje informacji o ?rednim kursie walut, Zamawiaj?cy dokona odpowiednich przelicze wg ?redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w kt█rym NBP opublikuje ww. informacje; c) Wykonawca musi dysponowa?: projektantami bran?owymi posiadaj?cymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci: architektonicznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej oraz przynale??cymi do w?a?ciwego Oddzia?u Izby Architekt█w lub w?a?ciwej Izby In?ynier█w Budownictwa kierownikami bran?owymi posiadaj?cymi uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno?ci: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej oraz przynale??cymi do w?a?ciwego Oddzia?u Izby Architekt█w lub w?a?ciwej Izby In?ynier█w Budownictwa projektantami bran?owymi, kierownikiem budowy oraz kierownikami bran?owymi posiadaj?cymi pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa i aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; projektantem, instalatorem/konserwatorem system█w alarmowych posiadaj?cym za?wiadczenie lub ?wiadectwo lub autoryzacja uko?czenia kurs█w w zakresie projektowania, instalowania/konserwacji system█w zabezpiecze technicznych stopni 1˝4 lub aktualne za?wiadczenie lub ?wiadectwo lub autoryzacja uko?czenia kurs█w w zakresie instalowania/konserwacji system█w alarmowych, legitymacj kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego (wy??cznie dla instalatora/konserwatora), za?wiadczenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa, aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; kierownikiem kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencj materia?█w niejawnych posiadaj?cym: pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa i aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych inspektorem bezpiecze?stwa teleinformatycznego oraz administratora system█w teleinformatycznych posiadaj?cego: pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa, aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW pe?nomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadaj?cym: po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đpoufneţ lub wy?szej i za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW. Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
Podwykonawcy musz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: zdolno?ci technicznej lub zawodowej:
a) podwykonawca musi posiada akredytacj systemu teleinformatycznego potwierdzaj?cej zdolno? do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub ?wiadectwa bezpiecze?stwa przemys?owego pierwszego stopnia potwierdzaj?cego zdolno? do ochrony informacji niejawnych o klauzuli Đpoufneţ lub wy?szej wraz z wa?n akredytacj systemu teleinformatycznego ˝ dotyczy wszystkich Wykonawc█w ubiegaj?cych si o zam█wienie; c) podwykonawca musi dysponowa?: projektantami bran?owymi posiadaj?cymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci: architektonicznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej oraz przynale??cymi do w?a?ciwego Oddzia?u Izby Architekt█w lub w?a?ciwej Izby In?ynier█w Budownictwa kierownikami bran?owymi posiadaj?cymi uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno?ci: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej oraz przynale??cymi do w?a?ciwego Oddzia?u Izby Architekt█w lub w?a?ciwej Izby In?ynier█w Budownictwa projektantami bran?owymi, kierownikiem budowy oraz kierownikami bran?owymi posiadaj?cymi pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa i aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; projektantem, instalatorem/konserwatorem system█w alarmowych posiadaj?cym za?wiadczenie lub ?wiadectwo lub autoryzacja uko?czenia kurs█w w zakresie projektowania, instalowania/konserwacji system█w zabezpiecze technicznych stopni 1˝4 lub aktualne za?wiadczenie lub ?wiadectwo lub autoryzacja uko?czenia kurs█w w zakresie instalowania/konserwacji system█w alarmowych, legitymacj kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego (wy??cznie dla instalatora/konserwatora), za?wiadczenie o wpisie na list kwalifikowanych pracownik█w zabezpieczenia technicznego, pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa, aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; kierownikiem kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencj materia?█w niejawnych posiadaj?cym: pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa i aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych inspektorem bezpiecze?stwa teleinformatycznego oraz administratora system█w teleinformatycznych posiadaj?cego: pisemne upowa?nienie kierownika jednostki organizacyjnej upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đzastrze?oneţ lub po?wiadczenie bezpiecze?stwa, aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW pe?nomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych posiadaj?cym: po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli Đpoufneţ lub wy?szej i za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW.
III.2.4) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.3) Conditions propres aux march╚s de services
III.3.1) Information relative la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'ex╚cution du service
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Type de proc╚dure
IV.1.1) Type de proc╚dure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre dÝop╚rateurs invit╚s soumissionner ou participer Nombre minimal envisag╚ 1 et nombre maximal 20 Crit╦res objectifs de limitation du nombre de candidats:
   1.  Na spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca musi wykaza si wykonaniem nie wcze?niej ni w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, z informacj o wykonaniu co najmniej jednej pracy projektowej oraz jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego ca?o? na kwot co najmniej 25 500 000,00 PLN brutto (ka?da) lub wykonaniu co najmniej jednej pracy projektowej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego na kwot co najmniej 500 000,00 PLN (brutto) ˝ ka?da i jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie budynku koszarowo-biurowego lub budowie budynku sztabowego lub budowie budynku koszarowego na kwot co najmniej 25 000 000,00 PLN (brutto) ˝ ka?da. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiaj?cy ??da wykazu us?ug/rob█t budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne odpowiednie dokumenty (Za??cznik nr 03 do wniosku).
 
2.Wykonawca mo?e korzysta z zasob█w innych podmiot█w na spe?nienie kryteri█w selekcji.
 
3.W przypadku z?o?enia mniej ni 20 wniosk█w do udzia?u w post?powaniu, Wykonawca zostanie zaproszony do sk?adania ofert je?li spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu.
 
4.Za uzyskanie dodatkowych punkt█w w kryteriach selekcji uwa?a si wykazanie przez Wykonawc dodatkowych rob█t budowlanych (powy?ej minimum) wykonanych z nale?yt staranno?ci w zakresie opisanym w pkt 1 (potwierdzone dowodami np. referencjami lub innymi odpowiednimi dokumentami).
 
5.Zamawiaj?cy nie b?dzie wzywa do uzupe?nienia dokument█w dotycz?cych pozosta?ych rob█t budowlanych uwzgl?dnionych w wykazie, za kt█re Wykonawca mo?e uzyska dodatkowe punkty, je?li te dokumenty nie zostan do??czone do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub b?d zawiera b??dy lub je?li z do??czonych dokument█w nie b?dzie wynika?o, ?e opracowania te spe?niaj wymogi okre?lone przez Zamawiaj?cego w SWZ.
 
6.Zasady punktacji wniosk█w:
a) za wymagane jedno zam█wienie (us?ug?/robot budowlan?) we wskazanym wy?ej zakresie (patrz pkt 1) ˝ potwierdzony dowodami np. referencjami lub innymi odpowiednimi dokumentami) Wykonawca otrzyma 0 pkt ˝ warunek udzia?u w post?powaniu; b) za ka?de dodatkowe wykonane roboty budowlane ˝ zgodne z zapisem w pkt 1 (potwierdzone np. referencjami lub innymi odpowiednimi dokumentami) Wykonawca otrzyma 1 punkt; c) maksymalna liczba punkt█w przyznanych wed?ug zasad okre?lonych w SWZ to 10 (dziesi??); d) w przypadku gdy t sam liczb punkt█w zdob?dzie wi?cej ni jeden Wykonawca, o kolejno?ci w rankingu decydowa b?dzie warto? brutto roboty budowlanej wskazanej w Za??czniku nr 03 do wniosku; e) je?eli tak sam najmniejsz ??czn liczb punkt█w, otrzyma wi?cej ni jeden Wykonawca, a tylko jeden mo?e zosta zakwalifikowany do kolejnego etapu ˝ do kolejnego etapu zostanie zaproszony ten z Wykonawc█w, kt█rego ??czna warto? brutto (jedynie punktowanych zam█wie?) jest wi?ksza ˝ z uwzgl?dnieniem kolejno?ci ich przedstawienia; f) sumowane b?d tylko te zam█wienia, kt█re spe?niaj kryteria selekcji w zakresie wykonania rob█t budowlanych we wskazanym wy?ej zakresie (patrz pkt 1) i zosta?y wskazane w wykazie wykonanych rob█t budowlanych ˝ Za??cznik nr 03 do wniosku; g) Zamawiaj?cy dokonuj?c ograniczenia liczby Wykonawc█w, zakwalifikuje kolejne wyst?puj?ce po sobie zam█wienia. Zamawiaj?cy b?dzie tak czyni a do osi?gni?cia maksymalnego limitu 10 pkt
   7.  W przypadku otrzymania takiej samy liczby punkt█w przez Wykonawc█w i braku mo?liwo?ci ich sklasyfikowania w oparciu o zasady okre?lone powy?ej, Wykonawcy Ci zostan sklasyfikowani na tej samej pozycji. W przypadku przekroczenia liczby Wykonawc█w, kt█rych Zamawiaj?cy wskaza w SWZ, do z?o?enia oferty zostan zaproszeni wszyscy Wykonawcy sklasyfikowani na miejscach 1˝20. W przypadku sklasyfikowania 2 lub wi?cej Wykonawc█w na tej samej pozycji, kolejny Wykonawca zostanie sklasyfikowany w rankingu na pozycji oznaczonej numerem ni?szym o ilo? Wykonawc█w sklasyfikowanych na pozycji wcze?niejszej.
 
8.W przypadku gdy liczba Wykonawc█w spe?niaj?cych kryteria selekcji b?dzie wi?ksza ni 20, w█wczas do z?o?enia ofert zostan zaproszeni Wykonawcy, kt█rzy otrzymaj najwy?sz liczb punkt█w w oparciu o kryteria selekcji.
IV.1.3) R╚duction du nombre dÝop╚rateurs durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.2) Crit╦res dÝattribution
IV.2.1) Crit╦res dÝattribution Offre ╚conomiquement la plus avantageuse, appr╚ci╚e en fonction des crit╦res suivants des crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous
   1.  Cena ca?kowita oferty brutto (zam█wienie gwarantowane (podstawowe) + zam█wienie obj?te prawem opcji). Pond╚ration 60
   2.  Termin zako?czenia rob█t budowlanych (potwierdzonych spisanym protoko?em komisyjnego odbioru ko?cowego). Pond╚ration 20
   3.  Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (dla zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) i zam█wienia obj?tego prawem opcji). Pond╚ration 20
IV.2.2) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique a ╚t╚ utilis╚e: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Num╚ro de r╚f╚rence attribu╚ au dossier par le pouvoir adjudicateur:
16/2021
IV.3.2) Publication(s) ant╚rieure(s) concernant le m═me march╚ non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents compl╚mentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation
   1. 6.2021 - 09
:
30
IV.3.5) Date dÝenvoi des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.3.6) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans lÝoffre ou la demande de participation polonais.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le march╚ s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de lÝUnion europ╚enne: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Podstawy wykluczenia Zgodnie z art. 405 ust. 1 ustawy Pzp z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?:
 1)b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo:
a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego; b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego; c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa; f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe; h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego;
 2)je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1;
 3)wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci;
 4)wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne;
 5)je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar z innymi Wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie;
 6)je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z Wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
   6. 2. Z post?powania o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy na podstawie art. 405 ust. 2 ustawy Pzp wykluczy Wykonawc?:
 1)b?d?cego osob fizyczn?, sp█?k jawn?, sp█?k partnersk?, sp█?k komandytow?, sp█?k komandytowo-akcyjn albo osob prawn?, je?eli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wsp█lnika, partnera lub cz?onka zarz?du, komplementariusza, urz?duj?cego cz?onka organu zarz?dzaj?cego, lub w zwi?zku z podejmowanym przez niego dzia?aniem lub zaniechaniem podj?to decyzj o cofni?ciu po?wiadczenia bezpiecze?stwa, o kt█rej mowa w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 2)kt█ry naruszy zobowi?zania w zakresie bezpiecze?stwa informacji lub bezpiecze?stwa dostaw;
 3)kt█rego uznano za nieposiadaj?cego wiarygodno?ci niezb?dnej do wykluczenia zagro?enia dla obronno?ci lub bezpiecze?stwa pa?stwa, tak?e w inny spos█b ni w drodze wydania decyzji o cofni?ciu ?wiadectwa bezpiecze?stwa przemys?owego, o kt█rej mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 4)kt█ry ma siedzib albo miejsce zamieszkania w innym pa?stwie ni pa?stwa, o kt█rych mowa w art. 404 ust. 1, z zastrze?eniem art. 404 ust. 2;
 5)o kt█rym mowa w art. 109;
 6)b?d?cego osob fizyczn?, kt█ra naruszy?a zobowi?zania dotycz?ce bezpiecze?stwa informacji lub bezpiecze?stwa dostaw, w zwi?zku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem zam█wienia;
 7)je?eli urz?duj?cy cz?onek jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnik sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszy zobowi?zania dotycz?ce bezpiecze?stwa informacji lub bezpiecze?stwa dostaw w zwi?zku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem zam█wienia. Mo?liwo? zmiany umowy
 
4.Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy w sprawie zam█wienia publicznego w spos█b i na warunkach okre?lonych w projekcie umowy oraz SWZ.
 
5.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania zmian (zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp) postanowie zawartej umowy (zam█wienie gwarantowane (podstawowe) oraz zam█wienie obj?te prawem opcji) w nast?puj?cych przypadkach:
 1)zmiany danych dotycz?cych stron umowy, jak zmiana nazwy (je?li nie oznacza przekszta?cenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpis█w w ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej lub KRS;
 2)os█b upowa?nionych, jako przedstawiciele stron itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarze losowych m.in. takich jak choroba, ?mier?, ustanie stosunku pracy, zmiana pe?nomocnictwa do nadzorowania i koordynowania;
 3)zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zaakceptuje i wyda zgod na zmian podwykonawcy je?eli otrzyma potwierdzenie rozliczenia si Wykonawcy z poprzednim podwykonawc oraz dochowa procedury okre?lonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi), w tym:
a) rezygnacja z podwykonawstwa; b) zmiana zakresu podwykonawstwa;
 4)zmiany albo rezygnacji podmiotu, na kt█rego zasoby Wykonawca powo?a si w celu spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, w█wczas Wykonawca jest zobowi?zany wykaza Zamawiaj?cemu, i proponowany inny podmiot samodzielnie spe?nia je w stopniu nie mniejszym ni wymagane w trakcie przedmiotowego post?powania;
 5)zmiana Wykonawcy ˝ Zamawiaj?cy zaakceptuje i wyda zgod na zmian Wykonawcy w przypadku:
a) spe?nienia postanowie umownych Zamawiaj?cego; b) w wyniku po??czenia, podzia?u, przekszta?cenia, upad?o?ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi?biorstwa, o ile nowy Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci?ga to za sob innych istotnych zmian umowy; c) w wyniku przej?cia przez Zamawiaj?cego zobowi?za Wykonawcy wzgl?dem jego podwykonawc█w;
 6)zmiana finansowania zam█wienia na skutek ewentualnego braku p?ynno?ci finansowania rob█t lub zmiany wielko?ci limitu finansowego okre?lonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok bud?etowy, tj. zmian, kt█re nast?pi?y po dniu podpisania umowy;
 7)zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zam█wienia (zmniejszenie, zwi?kszenie) w przypadku:
a) wstrzymania prac projektowych / rob█t przez Zamawiaj?cego z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego termin wykonania umowy mo?e ulec przesuni?ciu o okres nie d?u?szy ni okres wstrzymania prac projektowych / rob█t, b) wyst?powania okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy lub kt█rych Wykonawca przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie by w stanie unikn? lub przewidzie?, jak r█wnie inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osob trzeci (np. instytucje i ograny administracji pa?stwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe, bior?ce udzia w realizacji przedmiotu zam█wienia) lub si?y wy?szej (zdarzenia, kt█rego nie mo?na by?o przewidzie?, kt█remu nie mo?na by?o zapobiec, ani kt█remu nie mo?na by?o przeciwdzia?a?, a kt█re uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie ca?o?ci lub cz??ci zobowi?za?) ˝ o czas dzia?ania si?y wy?szej oraz czas potrzebny do usuni?cia skutk█w jej dzia?ania oraz usuni?cia przeszk█d; c) wyst?pienia si?y wy?szej (zdarzenia, kt█rego strony nie mog?y przewidzie?, kt█remu nie mog?y zapobiec, ani kt█remu nie mog przeciwdzia?a?, a kt█re uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie w ca?o?ci lub cz??ci jego zobowi?za?) lub innych okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy lub kt█rych Wykonawca przy zachowaniu nale?nej staranno?ci nie by w stanie unikn? lub przewidzie?, jak r█wnie inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osob trzeci ˝ o czas dzia?ania si?y wy?szej oraz czas potrzebny do usuni?cia skutk█w jej dzia?ania oraz usuni?cia przeszk█d, a tak?e wysoko?ci wynagrodzenia; d) w szczeg█lno?ci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zam█wienia, kt█re warunkuj wykonanie ca?o?ci zam█wienia (w tym zmian materia?owych), wykonania zamiennych b?d zwi?kszaj?cych zakres zadania prac projektowych/rob█t, wynikaj?cych z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniej?cego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymaga organizacyjno-u?ytkowych (dalej MWWO-U)/Wniosku inwestycyjnego (WI) dla zadania bie??cej realizacji rob█t itp.; e) wykonanie rob█t dodatkowych koniecznych do prawid?owego wykonania realizowanego zam█wienia; f) konieczno?ci skoordynowania rob█t z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu; g) z powodu innych przyczyn zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia, a niezale?nych od stron m.in.:
ˇ wyst?powania odmiennych od przyj?tych w dokumentacji projektowej warunk█w geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiekt█w infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SWZ, ˇ konieczno?ci usuwania b??d█w lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ˇ ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacj podziemnych sieci, instalacji lub urz?dze obcych i konieczno?ci wykonania rob█t zwi?zanych z ich zabezpieczeniem lub usuni?ciem kolizji, ˇ wstrzymania realizacji prac projektowych/rob█t budowlanych przez Zamawiaj?cego z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, ˇ konieczno?ci przesuni?cia terminu przekazania terenu budowy, ˇ konieczno?ci uzyskania przez Zamawiaj?cego dodatkowych porozumie?, zg█d, zmian decyzji umo?liwiaj?cych realizacj rob█t itp., ˇ odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewypa?█w i niewybuch█w lub innych materia?█w wybuchowych, szcz?tk█w ludzkich oraz obiekt█w o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym, ˇ wydania postanowienia o wstrzymaniu rob█t budowlanych z przyczyn innych ni zawinione przez Wykonawc w przypadku, o kt█rym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, ˇ konieczno?ci uzyskania wyroku s?dowego, lub innego orzeczenia s?du lub organu, kt█rego konieczno?ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ˇ uzyskania opinii, zezwole?, opracowa?, decyzji kt█rych nie wymagano przy zawieraniu umowy;
 8)zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:
a) zmiany przeznaczenia obiektu; b) zmian organizacyjnych w Resorcie Oborny Narodowej dot. Zamawiaj?cego wp?ywaj?cych na realizacje przedmiotu umowy; c) nie przyznania ?rodk█w finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiaj?cego;
 9)zmiany materia?owe i zmiany funkcji pomieszcze wynikaj?ce z aktualizacji dokumentacji projektowej; 10) zmiany polegaj?cej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiaj?cego i za zgod Wykonawcy w przypadku ujawnienia si b?d powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego; 11) zmiana wysoko?ci wynagrodzenia rycza?towego (zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) oraz zam█wienia obj?tego prawem opcji (zmniejszenie lub zwi?kszenie) mo?liwe jest w przypadku gdy:
a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych rob█t budowlanych, kt█rych nie uwzgl?dniono w zam█wieniu podstawowym, o ile sta?y si one niezb?dne i zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki:
ˇ zmiana Wykonawcy nie mo?e zosta dokonana z powod█w ekonomicznych lub technicznych, w szczeg█lno?ci dotycz?cych zamienno?ci lub interoperacyjno?ci wyposa?enia, us?ug lub instalacji, zam█wionych w ramach zam█wienia podstawowego, ˇ zmiana Wykonawcy spowodowa?aby istotn niezgodno? lub znaczne zwi?kszenie koszt█w dla Zamawiaj?cego, ˇ wzrost ceny spowodowany ka?d kolejn zmian nie przekracza 50 % warto?ci pierwotniej umowy, a w przypadku zam█wie w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa ??czna warto? zmian nie przekracza 50 % warto?ci pierwotnej umowy, z wyj?tkiem nale?ycie uzasadnionych przypadk█w; b) zachodzi potrzeba zaniechania cz??ci rob█t lub wykonania rob█t zamiennych zwi?kszaj?cych lub zmniejszaj?cych obmiar w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowi?zany jest wykona roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiaj?cym. Niezb?dne jest wyra?enie zgody przez Zamawiaj?cego w formie zatwierdzonego protoko?u konieczno?ci; c) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu rob█t okre?lonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem i nie spowoduj one obni?enia jako?ci wykonania zam█wienia; d) zosta?y zmienione przepisy prawa, powoduj?ce konieczno? realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwi?za technicznych i materia?owych; e) ??czna warto? zmian jest mniejsza ni progi unijne oraz jest ni?sza ni 15 % warto?ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduj zmiany og█lnego charakteru umowy; 12) stosownie do tre?ci art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiaj?cy w przypadku um█w zawieranych na okres d?u?szy ni 12 miesi?cy przewiduje mo?liwo? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia pierwotnie okre?lonej w umowie w nast?puj?cych przypadkach, je?eli zmiany te b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zam█wienia przez Wykonawc?:
 1)w przypadku zmiany stawki podatku od towar█w i us?ug oraz podatku akcyzowego;
 2)w przypadku zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?;
 3)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 4)w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych plan█w kapita?owych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 13) w sytuacji wyst?pienia okoliczno?ci wskazanych w pkt 5 ppkt 12.1 niniejszego punktu Wykonawca jest uprawniony z?o?y Zamawiaj?cemu pisemny wniosek o zmian umowy w zakresie p?atno?ci wynikaj?cych z faktur wystawionych po wej?ciu w ?ycie przepis█w zmieniaj?cych stawk podatku od towar█w i us?ug. Wniosek powinien zawiera wyczerpuj?ce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towar█w i us?ug oraz dok?adne wyliczenie kwoty wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy po zmianie umowy; 14) w sytuacji wyst?pienia okoliczno?ci wskazanych w pkt 5 ppkt 12.2 niniejszego punktu Wykonawca jest uprawniony z?o?y Zamawiaj?cemu pisemny wniosek o zmian umowy w zakresie p?atno?ci wynikaj?cych z faktur wystawionych po wej?ciu w ?ycie przepis█w zmieniaj?cych wysoko? minimalnego wynagrodzenia za prac?. Wniosek powinien zawiera wyczerpuj?ce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dok?adne wyliczenie kwoty wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczeg█lno?ci Wykonawca zobowi?zuje si wykaza zwi?zek pomi?dzy wnioskowan kwot podwy?szenia wynagrodzenia, a wp?ywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac na kalkulacj wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, kt█re Wykonawca obowi?zkowo ponosi w zwi?zku z podwy?szeniem wysoko?ci p?acy minimalnej. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i nie b?dzie akceptowa?, koszt█w wynikaj?cych z podwy?szenia wynagrodze pracownikom Wykonawcy, kt█re nie s konieczne w celu ich dostosowania do wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac?, w szczeg█lno?ci koszty podwy?szenia wynagrodzenia w kwocie przewy?szaj?cej wysoko? p?acy minimalnej; 15) w sytuacji wyst?pienia okoliczno?ci wskazanych w pkt 5 ppkt 12.3 niniejszego punktu Wykonawca jest uprawniony z?o?y Zamawiaj?cemu pisemny wniosek o zmian umowy w zakresie p?atno?ci wynikaj?cych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera wyczerpuj?ce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dok?adne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczeg█lno?ci Wykonawca zobowi?zuje si wykaza zwi?zek pomi?dzy wnioskowan kwot podwy?szenia wynagrodzenia a wp?ywem zmiany zasad, o kt█rych mowa w pkt 5 ppkt 11.3 niniejszego punktu na kalkulacj wynagrodzenia. Wniosek mo?e obejmowa jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, kt█re Wykonawca obowi?zkowo ponosi w zwi?zku ze zmian zasad, o kt█rych mowa w pkt 5 ppkt 11.3 niniejszego punktu; 16) w sytuacji wyst?pienia okoliczno?ci wskazanych w pkt 5 ppkt 12.4 niniejszego punktu Wykonawca jest uprawniony z?o?y Zamawiaj?cemu pisemny wniosek o zmian umowy w zakresie p?atno?ci wynikaj?cych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych plan█w kapita?owych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych (Dz.U. 2019.2215, Dz.U.2019.1074, Dz.U.2019.1572). Wykonawca zobowi?zuje si wykaza pisemne zestawienie wynagrodze (zar█wno przed jak i po zmianie) pracownik█w uczestnicz?cych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wp?at do pracowniczych plan█w kapita?owych w cz??ci finansowanej przez Wykonawc?, z okre?leniem daty przyst?pienia pracownika do pracowniczych plan█w kapita?owych oraz zakresu (cz??ci etatu), w jakim wykonuj oni prace bezpo?rednie zwi?zane z realizacj przedmiotu umowy oraz cz??ci wynagrodzenia odpowiadaj?cej temu zakresowi; 17) zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre?lonych w pkt 5 ppkt 12 obejmowa b?dzie wy??cznie p?atno?ci za prace, kt█rych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac i sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano; 18) Wykonawca b?dzie m█g si zwr█ci do Zamawiaj?cego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotycz?cych zawarcia porozumienia W sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia rozumianej jako suma wzrostu koszt█w realizacji zam█wienia publicznego wynikaj?cych z wp?at do PPK przez podmioty zatrudniaj?ce uczestnicz?ce w realizacji zam█wienia publicznego; 19) obowi?zek wykazania wp?ywu zmian, o kt█rych mowa w pkt 5 ppkt 12 niniejszego punktu na zmian wynagrodzenia, o kt█rym mowa w umowie nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiaj?cego; 20) zmiana klauzuli niejawno?ci informacji udost?pnianej oraz zmiana klauzuli niejawno?ci informacji wytwarzanych dokument█w; 21) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporz?dzeniach, kt█re nast?pi?y po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia a niezale?nych od stron; 22) zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt 5 podlega uniewa?nieniu; 23) w uzasadnionych przypadkach Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zamiany materia?█w lub urz?dze obj?tych przedmiotem umowy. Powy?sza zmiana mo?liwa b?dzie po uzyskaniu zgody autora projekt█w (akceptacja na koszt Wykonawcy) i jego o?wiadczeniu o r█wnowa?no?ci zaproponowanych zamiennych materia?█w lub urz?dze?. Og█lna warto? przedmiotu umowy nie mo?e ulec zwi?kszeniu; 24) w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiaj?cy mo?e wyrazi zgod na zmian technologii wykonania element█w rob█t. W tym przypadku do wniosku do Zamawiaj?cego Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawieraj?cy opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgod projektanta na dokonanie zmian obejmuj?cych jego o?wiadczenie o r█wnowa?no?ci techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwi?za technologicznych wraz z uzyskanymi w tym przedmiocie decyzjami administracyjnymi; 25) w przypadku, o kt█rym mowa w pkt 5 ppkt 23, projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt Wykonawcy) i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj?cego; 26) je?eli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno??: zaniechania cz??ci rob█t lub wykonania rob█t zamiennych zwi?kszaj?cych lub zmniejszaj?cych obmiar w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, powstanie konieczno? zmiany technologii lub w zwi?zku ze zmian przepis█w prawa powstanie konieczno? zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwi?za technicznych lub materia?owych, wp?ywaj?cych na zmniejszenie lub zwi?kszenie warto?ci umownej to Wykonawca zobowi?zany jest wykona roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiaj?cym; 27) w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w pkt 5 ppkt 26, rozliczenie ich nast?pi na podstawie wykonanego przez Wykonawc zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego kosztorysu r█?nicowego. Zamawiaj?cy mo?e wnie? sugestie i uwagi, kt█re po uzgodnieniu przez strony powinny zosta uwzgl?dnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje ?rednie ceny (bez koszt█w zakupu materia?█w) publikowane w wydawnictwie Sekocenbud, obowi?zuj?ce w dniu sporz?dzenia kosztorysu. Uj?te narzuty i robocizna dla ka?dej z bran winny by takie same (warto?ci procentowe) jak w zam█wieniu podstawowym; 28) w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, realizacji dodatkowych rob█t budowlanych, rozliczenie ich nast?pi na podstawie wykonanego przez Wykonawc?, zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego kosztorysu ofertowego. Zamawiaj?cy mo?e wnie? sugestie i uwagi, kt█re po uzgodnieniu przez strony powinny zosta uwzgl?dnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje ?rednie ceny (bez koszt█w zakupu materia?█w) publikowane w wydawnictwie Sekocenbud, obowi?zuj?ce w dniu sporz?dzenia kosztorysu. Uj?te narzuty i robocizna dla ka?dej z bran winny by takie same (warto?ci procentowe) jak w zam█wieniu podstawowym; 29) do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu rob█t, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysoko?ci wynagrodzenia, niezb?dne jest wyra?enie zgody przez Zamawiaj?cego w formie zatwierdzonego protoko?u konieczno?ci oraz podpisania stosownego aneksu do umowy; 30) je?eli konieczno? zmiany umowy spowodowana jest okoliczno?ciami, kt█rych Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci?, nie m█g przewidzie?, o ile zmiana nie modyfikuje og█lnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany ka?d kolejn zmian nie przekracza 50 % warto?ci pierwotnej umowy. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (od wszystkich ubiegaj?cych si o zam█wienie);
 6)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?aceniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentu potwierdzaj?cego, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
 7)za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
 8)odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
 9)informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp; d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotycz?cej ukarania za wykroczenie, za kt█re wymierzono kar aresztu; e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotycz?cej skazania za przest?pstwo lub ukarania za wykroczenie, za kt█re wymierzono kar aresztu, ˇ sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
Klauzula RODO
 1)Klauzula informacyjna, o kt█rej mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje si w Za??czniku nr 04 do wniosku.
 2)W celu zapewnienia, ?e Wykonawca wype?ni ww. obowi?zki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interes█w osoby trzeciej, kt█rej dane zosta?y przekazane w zwi?zku z udzia?em w post?powaniu, Wykonawca sk?ada o?wiadczenia o wype?nieniu przez niego obowi?zk█w informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ˝ tre? o?wiadczenia zosta?a zawarta w Za??czniku nr 04 do wniosku. Inne
 2)Przedmiot niniejszego zam█wienia publicznego b?dzie realizowany na terenie zamkni?tym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powy?sze zwi?zane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniaj?cych na wej?cie pracownik█w i wjazd samochod█w dostawczych zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e przedmiot zam█wienia realizowany b?dzie w dni robocze w godzinach od
   7. 00 do 15.00.
 3)W zwi?zku z powy?szym warunkiem podpisania umowy b?dzie z?o?enie (najp█?niej w dniu podpisania umowy) przez Wykonawc wykazu:
a) os█b wraz z do??czonymi ich zdj?ciami, numerem PESEL i nr dowodu osobistego; b) pojazd█w dostawczych wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i mark pojazd█w.
 4)Zamawiaj?cy nie przewiduje aby ramach realizacji zam█wienia zostali zatrudnieni przez Wykonawc cudzoziemcy, jednak w przypadku planowania przez Wykonawc zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemc█w, Wykonawca zobowi?zany jest post?powa zgodnie z decyzj 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania wsp█?pracy mi?dzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18).
 5)Zamawiaj?cy zastrzega, i warunkiem wst?pu cudzoziemc█w na teren chronionych obiekt█w wojskowych jest wydanie przez w?a?ciwy organ wojskowy jednorazowego pozwolenia uprawniaj?cego do wej?cia/wjazdu na teren chronionych obiekt█w wojskowych. Wydanie jednorazowego pozwolenia jest uzale?nione od wyra?enia przez S?u?b Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie na podstawie Wniosku z?o?onego przez Wykonawc do Zamawiaj?cego w terminie 21 dni przed planowanym podj?ciem pracy przez cudzoziemca(-█w) w trybie i formie okre?lonej w ww. decyzji.
 6)Wykonawcy zobowi?zani s do przestrzegania przepis█w obowi?zuj?cych na terenie obiekt█w wojskowych.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29.4.2021 Pologne-Varsovie: Services de cr╚ation architecturaleType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure restreinteType de march╚: March╚ de travauxtravaux 01/06/2021 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
71220000 - Services de crÚation architecturale