Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres

2023/S 195-611990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres 2023/S 195-611990 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: Podle?na 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-673 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Kajak Courriel: malgorzata.kajak@imgw.pl Téléphone: +49 781774100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://imgw.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowy Instytut Badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: hydrologia, meteorologia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi dzier?awy przez IMGW - PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o. automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych AWOS dla LSM Pozna? - ?awica Numéro de référence: WZP-262-46/2023
II.1.2) Code CPV principal 70220000 Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ugi dzier?awy przez IMGW - PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o. automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych AWOS dla LSM Pozna? - ?awica.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 392 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72319000 Services de fourniture de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Pozna? - ?awica
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiot zamówienia:
   1. ?wiadczenie us?ugi dzier?awy przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa?stwowy Instytut Badawczy, zwanym dalej "IMGW-PIB" od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, zwanego dalej "Romny Enterprise Sp. z o.o.", automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych, zwanego dalej systemem "AWOS" dla LSM Pozna? - ?awica.
   2. Cel zamówienia: zapewnienie s?u?b meteorologicznych dla lotnictwa cywilnego zgodnie z wyznaczeniem Ministra Infrastruktury i Certyfikatem instytucji zapewniaj?cej s?u?by ATM/ANS (Air Traffic Management/Air Navigation Services) tj. Zarz?dzanie Ruchem Lotniczym/S?u?by ?eglugi Powietrznej wydanym przez Urz?d Lotnictwa Cywilnego.
   3. Dane meteorologiczne pochodz?ce z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych pos?u?? do zapewnienia s?u?b meteorologicznych lotnictwa cywilnego, obejmuj?cej us?ugi okre?lone w § 5 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie os?ony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, wykonywane zgodnie z normami i zalecanymi metodami post?powania zawartymi w Za??czniku 3 Organizacji Mi?dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization) ICAO do Konwencji o mi?dzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959. 35.212). II. Automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych musi posiada? czujniki: a) Wiatromierz- 4 sztuki; b) Barometr- 2 sztuki; c) Czujnik temperatury i wilgotno?ci -1 sztuka; d) Widzialno?ciomierz wraz z czujnikiem pogody bie??cej - 1 sztuka; e) Widzialnosciomierz RVR wraz z pomiarem jasno?ci t?a - 2 sztuki; f) Ceilometr - 2 sztuki; g) Czujniki zapasowe: barometr, wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotno?ci. III. Dane pochodz?ce z systemów AWOS musz? spe?nia? nast?puj?ce wymagania: a) Dane z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych musz? spe?nia? wymagan? dok?adno?? pomiaru zgodnie z za??cznikiem A do Za??cznika 3 ICAO "S?u?ba meteorologiczna dla mi?dzynarodowej ?eglugi powietrznej" do Konwencji o mi?dzynarodowym lotnictwie cywilnym; b) Wymagania dotycz?ce dost?pno?ci i jako?ci danych meteorologicznych zostan? zawarte w umowie SLA (Service Level Agreement) pomi?dzy Romny Enterprise Sp. z o.o. a IMGW - PIB, której zapisy zostan? ustalone podczas negocjacji; c) rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiaj?cego wspólne wymogi dotycz?ce instytucji zapewniaj?cych zarz?dzanie ruchem lotniczym/s?u?by ?eglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarz?dzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 482/2008, rozporz?dzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniaj?ce rozporz?dzenie (UE) nr 677/2011.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Zgodnie z art. 214 ust 1 pkt 1a) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605); zwanej dalej "ustaw?": "Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia w wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: [...] dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, [....] - je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia.". Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pa?stwowy Instytut Badawczy (IMGW - PIB) jest certyfikowan? instytucj? zapewniaj?c? s?u?by ?eglugi powietrznej, na mocy rozporz?dzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania s?u?b ?eglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i z dnia 30 wrze?nia 2020 r. (Dz.U z 2023 r., poz. 874) w sprawie certyfikacji dzia?alno?ci w lotnictwie cywilnym. Na mocy wyznaczenia Ministra Infrastruktury, przyznanego IMGW - PIB w oparciu o art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 - Prawo Lotnicze (Dz. U z 2002 r., nr 130 poz. 1112) oraz rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 (Dz.U. z 22013 r., poz. 608) w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniaj?cych s?u?by ?eglugi powietrznej, IMGW - PIB ma obowi?zek pe?ni? os?on? meteorologiczn? lotnictwa cywilnego na 12 lotniskach komunikacyjnych w kraju. Os?ona meteorologiczna operacji powietrznych polega na dostarczeniu s?u?bom ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Service) i s?u?bom informacji lotniczej (AIS - Air Information Service) rzetelnych informacji meteorologicznych, opracowywanych przez informatorów lotniczometeorologicznych na 12 lotniskowych stacjach meteorologicznych w Polsce i w biurach prognoz meteorologicznych. IMGW - PIB poprzez "Wyznaczenie" jest zwi?zany stosownymi umowami z Polsk? Agencj? ?eglugi Powietrznej, zwanej dalej "PA?P", na mocy których IMGW - PIB dzier?awi dane pomiarowe z systemu AWOS od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa oraz zapewnia s?u?by meteorologiczne dla lotnictwa cywilnego i dostarcza PA?P w?a?ciwe produkty. Opracowanie lotniczych komunikatów meteorologicznych odbywa si? w oparciu o dane pochodz?ce z automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych (AWOS). Obecnie systemy te zlokalizowane s? na ka?dym lotnisku komunikacyjnym w Polsce, a ich w?a?cicielem jest IMGW-PIB /Szczecin, Gda?sk, Wroc?aw, Katowice, Kraków, ?ód?, Rzeszów/, Zarz?dzaj?cy Portami Lotniczymi /Warszawa-Modlin, Lublin/, firma Romny Enterprise /Pozna? i Zielona Góra/ oraz Polska Agencja ?eglugi Powietrznej /Warszawa/. Reasumuj?c, maj?c na uwadze szczególny charakter przedmiotowego zamówienia, jego specyficzne cechy techniczne powoduj?ce, ?e na rynku istnieje jeden podmiot, który mo?e zrealizowa? przedmiotowe zamówienie, IMGW - PIB nie ma zatem ?adnych mo?liwo?ci wybrania innej drogi uzyskania niezb?dnych danych w celu wype?nienia warunków umowy zawartej z Polsk? Agencj? ?eglugi Powietrznej ani wywi?zania si? z obowi?zków i odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z "Wyznaczenia" nadanego przez Ministra Infrastruktury ni? zawarcie umowy z Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Romny Enterprise Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Rechniewskiego 9b/32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-980 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 13 392 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Do odwo?ania nale?y do??czy?: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego. 11. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera braków formalnych; 2) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci. 12. Wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 13. Szczegó?owe informacje na temat przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodków ochrony prawnej zawiera dzia? IX ustawy pt.: "?rodki ochrony prawnej" (art. 505-590 ustawy).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 ?wiadczenie us?ugi dzier?awy przez IMGW - PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o. automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych AWOS dla LSM Pozna? - ?awica 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
70220000 - Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres 
72319000 - Services de fourniture de données