Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de déneigement

2022/S 224-643778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: Services de déneigement 2022/S 224-643778 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa Dzielnica Wilanów Numéro national d'identification: 525-22-48-481 Adresse postale: ul. Franciszka Klimczaka 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-797 Pays: Pologne Courriel: wilanow.zzp@um.warszawa.pl Téléphone: +48 224434942 Fax: +48 224435040 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wilanow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku terenów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - zimowe utrzymanie ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych i parkingów w latach 2022 - 2023. Numéro de référence: 60/WO?/2022
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) s? wymagania dotycz?ce wykonania i odbioru prac zwi?zanych z zimowym utrzymaniem czysto?ci i porz?dku terenów zarz?dzanych przez Dzielnic? Wilanów m.st. Warszawy. Do zakresu zamówienia nale?y ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na zapobieganiu ?lisko?ci i go?oledzi, od?nie?aniu oraz oczyszczaniu po zako?czeniu zimowego sezonu ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych i parkingów, b?d?cych w Zarz?dzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 6 miesi?cy od daty podpisania umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 511 149.07 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues 90630000 Services de déverglaçage 90914000 Services de nettoyage de parkings
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.
II.2.4) Description des prestations:

   5.  ZAKRES ZAMÓWIENIA Do zakresu zamówienia nale?y ?wiadczenie us?ug polegaj?cych na zapobieganiu ?lisko?ci i go?oledzi, od?nie?aniu oraz oczyszczaniu po zako?czeniu zimowego sezonu ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych i parkingów, b?d?cych w Zarz?dzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
   6.  OBOWI?ZKI WYKONAWCY
   6. 1. Utrzymanie, w tym zapobieganie ?lisko?ci i go?oledzi, od?nie?anie oraz oczyszczanie po zako?czeniu zimowego sezonu, dróg, parkingów i ci?gów pieszo-jezdnych b?d?cych w Zarz?dzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
   6. 1.1. zapobieganie ?lisko?ci i go?oledzi poprzez posypywanie chlorkiem sodu o g?sto?ci 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o g?sto?ci 10g/m2 a tak?e nawil?anie solank? dróg [u?ywane mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia powinny by? w stosunku wagowym: 4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl2 lub 2:1 - 67% NaCl + 33% CaCl2. Powy?sze proporcje chlorku sodu i wapnia okre?lone zosta?y w Rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 27 pa?dziernika 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania ?rodków, jakie mog? by? u?ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach] - wg za??cznika nr 2b: "Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania chlorkiem sodu 10 g/m2 a tak?e nawil?anie solank? b?d?cych we w?adaniu m.st. Warszawy znajduj?cych si? na terenie Dzielnicy Wilanów - cykliczna realizacja w latach 2022-2023"
   6. 1.2. zapobieganie ?lisko?ci i go?oledzi poprzez posypywanie piaskiem z niewielk? domieszk? soli dróg (maksymalne dopuszczalne st??enie soli 5 g/m2) - wg za??cznika nr 2c "Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielk? domieszk? soli, b?d?cych we w?adaniu m.st. Warszawy znajduj?cych si? na terenie Dzielnicy Wilanów - cykliczna realizacja w latach 2022-2023"
   6. 1.3. zapobieganie ?lisko?ci i go?oledzi poprzez posypywanie piaskiem - wg za??cznika nr 2d "Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, b?d?cych we w?adaniu m.st. Warszawy znajduj?cych si? na terenie Dzielnicy Wilanów - cykliczna realizacja w latach 2022-2023",
   6. 1.4. zapobieganie ?lisko?ci i go?oledzi chodników (za??cznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (za??cznik nr 3b) - r?czne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszank? chlorku sodu z chlorkiem wapnia o g?sto?ci posypywania 10 g/m2 - chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego, mostek nad Potokiem S?u?ewieckim oraz Zieleniec przy D?bach Pami?ci do sypania WY??CZNIE PIASKIEM (8 017 m2),
   6. 1.5. od?nie?anie mechaniczne dróg o ??cznej d?ugo?ci 76,3 km i szeroko?ci do 5 m (wg za??cznika nr 2a), w sposób umo?liwiaj?cy swobodny sp?yw wód roztopowych do studzienek (wg za??cznika nr 4). Ulice (zawarte w za??czniku 2a): Marconich, Wiktorii Wiede?skiej, Kubickiego, Orszady, Ko-ralowa, Petyhorska, Biwakowa, Le?akowa, M?ocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik, Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szeroko?ci - od 3 do 3,2 m) nale?y od?nie?a? wy??cznie przy pomocy "ma?ego" sprz?tu,
   6. 1.6. od?nie?anie r?czne chodników o ??cznej powierzchni 65 837 m2 (za??cznik nr 3a),
   6. 1.7. od?nie?anie mechaniczne i r?czne parkingów, placów i skwerów o ??cznej powierzchni 9 665 m2 (za??cznik nr 3b),
   6. 1.8. zamiatanie r?czne i mechaniczne: ulic (zgodnie z wykazem stanowi?cym za??cznik nr 2e do umowy), w tym w?skie jezdnie (o niewielkiej szeroko?ci do 3,2 m: Marconich, Wiktorii Wiede?skiej, Kubickiego, Orszady, Koralowa, Petyhorska, Biwakowa, Le?akowa, M?ocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik, chodników i ?cie?ek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowi?cym za??czniki nr 3a do umowy), parkingów (zgodnie z wykazem stanowi?cym za??czniki nr 3b do umowy), zamiatanie pomi?dzy pasami - wysepkami, tzw. "martwe pola", czyszczenie "bezpieczników" w ramach zamiatania. Uwaga - na terenie m.st. Warszawy, na postawie Zarz?dzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowi?zuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Uzasadnienie zastosowania trybu z wolnej r?ki: Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy - Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: (..)
   7.  w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci; Zamawiaj?cy w 2020 roku udzieli? zamówienia Wykonawcy POLSUPER Sp. z o.o. na realizacj? cz??ci I pn. "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku terenów b?d?cych we w?adaniu m.st. Warszawy znajduj?cych si? na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - zimowe utrzymanie ulic, chodników". Umow? nr WIL/WO?/B/III/1/1/1/55/LU/2020 zawarto 10.11.2020 r. Zamówienie zosta?o udzielone w wyniku rozstrzygni?cia post?powania przetargowego o nr 19/WO?/2020 wszcz?tego zamieszczeniem Og?oszenia o zamówieniu nr 2020/S 170-411737 z dnia 02.09.2020 r., które nast?pnie sprostowano Og?oszeniem o zamówieniu nr 2020/S 175-423510 z dnia 09.09.2022 r. Dla Cz??ci I zamówienia w pkt II.2.7 (strona 4 Og?oszenia o zamówieniu). Zamawiaj?cy wskaza?, ?e zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (obecnie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy) przewiduje udzielenie zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug o warto?ci do 50% wysoko?ci zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 1 333 395,00 PLN netto. Przy czym zakres prac i warunki udzielenia zamówienia zawarto w SWZ. W tre?ci SWZ dla cz??ci I Zamawiaj?cy okre?li? "Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo Zamówie? Publicznych Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug w zakresie utrzymania czysto?ci i porz?dku, o warto?ci do 50 % wysoko?ci zamówienia podstawowego tj. do kwoty 1 333 395,00 z? netto. Zamówienie b?dzie obejmowa?o prace polegaj?ce m.in. na: zimowym utrzymaniu, w tym zapobieganiu ?lisko?ci i go?oledzi, od?nie?aniu, dróg, parkingów i ci?gów pieszo-jezdnych b?d?cych w Zarz?dzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Nale? wskaza?, ?e przedmiot niniejszego zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ponadto Zamawiaj?cy uwzgl?dni? warto?? ww. zamówie? polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienie podobne wype?nia wszystkie przes?anki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7: - nie min??y 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego - umow? zawarto 10.11.2020 r.; - niniejsze zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy us?ug - zamówienia udzielono Wykonawcy POLSUPER Sp. z o.o., do którego kierowane jest zaproszenie do negocjacji; - zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Zamawiaj?cy w og?oszeniu o zamówieniu nr 2020/S 170-411737 i SWZ przewidzia? udzielenie zamówienia w trybie z wolnej r?ki, obejmuj?cego powtórzenie podobnych us?ug; - niniejsze zamówienia polega na powtórzeniu podobnych us?ug ?wiadczonych w zamówieniu podstawowym i jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego - niniejsze zamówienie obejmuje wy??cznie us?ugi ?wiadczone w ramach zamówienia podstawowego; - warto?? zamówienia podobnego zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia podstawowego - Zamawiaj?cy oszacowa? ??cznie zamówienie podstawowe i zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2020/S 170-411737 2020/S 175-423510 2020/S 170-411737
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 60/WO?/2022 Intitulé:
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku terenów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - zimowe utrzymanie ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych i parkingów w latach 2022 - 2023.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: POLSUPER Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 5252330366 Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmie?cie 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-333 Pays: Pologne Courriel: zampubliczne@polsuper.pl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 511 149.07 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 511 149.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   7.  STANDARDY WYKONANIA PRAC
   7. 1. Prace na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzone b?d? w godzinach od 4:00 do 22:00. W szczególnych przypadkach dopuszcza si? wyjazdy nocne w celu dokonania od?nie?enia lub zapobiegania ?lisko?ci ulic, chodników i parkingów.
   7. 2. w przypadku opadów ?niegu - Wykonawca zobowi?zany jest do przyst?pienia do prac w czasie okre?lonym w z?o?onej ofercie ale nie d?u?szym ni? 1 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zg?oszenia pod nr tel. 22 443-50-18 (13,14,15, 16) w godzinach pracy Urz?du, drog? sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. ca?odobowych dzia?a? zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny obj?te zakresem prac musz? by? uporz?dkowane w czasie nie d?u?szym ni? 6 godzin od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
   7. 3. w przypadku zapobiegania go?oledzi oraz usuwania szronu i szadzi - Wykonawca jest zobowi?zany do przyst?pienia do prac w czasie okre?lonym w z?o?onej ofercie ale nie d?u?szym ni? 1 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych, po dokonaniu telefonicznego zg?oszenia pod nr tel. 22 443-50-18 (13,14,15, 16) w godzinach pracy Urz?du, drog? sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. ca?odobowych dzia?a? zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny obj?te zakresem prac musz? by? uporz?dkowane w czasie nie d?u?szym ni? 1 godziny od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
   7. 4. wykonawca dla zapewnienia prawid?owego przebiegu akcji utrzymania chodników i ulic zobowi?zany jest do wspó?pracy z Zarz?dem Oczyszczania Miasta st. Warszawy w celu rozeznania warunków pogodowych.
   7. 5. Posypywanie i p?u?enie ulic: szeroko?? p?u?enia obejmuje ca?? szeroko?? jezdni (w przypadku ulic z kanalizacj? deszczow? w sposób umo?liwiaj?cy swobodny sp?yw wód roztopowych do studzienek), a w przypadku parkuj?cych samochodów - powierzchni? woln? od tych pojazdów bez blokowania pojazdów pryzmami ?niegu p?u?enie powinno obejmowa? ca?? szeroko?? jezdni wraz z zatokami parkingowymi o utwardzonych nawierzchniach bitumicznych lub betonowych usytuowanych w poziomie jezdni, w trakcie p?u?enia nale?y od?nie?a? szczególnie przy prawym kraw??niku, tak aby odkry? studzienki odwadniaj?ce ulic?, ?rodki stosowane do zapobiegania i likwidacji ?lisko?ci powinny by? dostosowane do warunków pogodowych i by? zgodne z pkt.
   6. 1.1 Opisu przedmiotu zamówienia, pr?dko?? jazdy pojazdów w trakcie prowadzenia akcji posypywania nie mo?e przekroczy? 30 km/h ± 5 km/h, pojazdy bior?ce udzia? w akcji nie mog? zasypywa? chodników, przej?? dla pieszych, wjazdów na posesje i miejsca parkingowe, trawników sp?u?onym ?niegiem, b?otem po?niegowym oraz materia?em wykorzystywanym do zapobiegania ?lisko?ci
   7. 6. R?czne od?nie?anie i zapobieganie ?lisko?ci chodników, parkingów i placów: ?nieg i b?oto po?niegowe powinny by? gromadzone przy kraw?dzi chodnika (kraw??niku), nadmiar ?niegu b?dzie zabierany szczególnie z okolic obiektów u?yteczno?ci publicznej (szko?y, przychodnie, biblioteki), ilo?? materia?u wykorzystywana do zapobiegania ?lisko?ci powinna by? dostosowana do warunków, wykonawca zobowi?zany jest do uporz?dkowania nawierzchni z nadmiaru piasku po ustaniu niekorzystnych warunków (zanik pokrywy ?nie?nej, lodu), materia?y wykorzystywane do zapobiegania ?lisko?ci chodników i parkingów powinny by? zgromadzone w skrzyniach do tego przeznaczonych. Pojemniki powinny by? ustawiane na nawierzchni utwardzonej, w sposób nieutrudniaj?cy przej?cia pieszym, a ich lito?? na bie??co kontrolowana przez Wykonawc?.
   8.  Szczegó?owe wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. wilanow.wos@um.warszawa.pl wilanow.wos@um.warszawa.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. 1. ?rodki ochrony prawnej szczegó?owo okre?lone zosta?y w Dziale IX ustawy Prawo zamówie? publicznych przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne;
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki ? og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki;
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Utrzymanie czysto?ci i porz?dku terenów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - zimowe utrzymanie ulic, chodników, ?cie?ek rowerowych i parkingów w latach 2022 - 2023. 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90914000 - Services de nettoyage de parkings