Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Services de dÈveloppement de logiciels personnalisÈs

2020/S 68-162427  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Services de dÈveloppement de logiciels personnalisÈs 2020/S 068-162427 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-955 Pays: Pologne Point(s) de contact: Departament Zarz?dania Zakupami i Kontraktami Courriel: dorota.bobinska@bgk.pl TÈlÈphone: +48 225228048 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bgk.pl www.bgk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: us?ugi bankowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa funkcji API systemu defbank dla historii produktÛw skarbowych NumÈro de rÈfÈrence: DZZK/38/DBT/2020
II.1.2) Code CPV principal 72230000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Modyfikacja zakresu informacji dost?pnych dla potrzeb klientÛw banku, wykorzystuj?cych system bankowo?ci elektronicznej oraz wymaganych przez inne systemy funkcjonuj?ce w banku (rÛwnie obs?uguj?ce transakcje mi?dzybankowe). Osi?gni?cie celu mo?liwe b?dzie dzi?ki realizacji w systemie def3000/TR poni?szych wymaga?. Wymaganiem banku jest modyfikacja funkcji API, ktÛra ma zwraca uszeregowan chronologicznie list transakcji klienta w stanie na chwil obecn?, spe?niaj?cych kryteria wyszukiwania zadane parametrami wej?ciowymi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 25 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72267000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Celem biznesowym jest modyfikacja zakresu informacji dost?pnych dla potrzeb klientÛw banku, wykorzystuj?cych system bankowo?ci elektronicznej oraz wymaganych przez inne systemy funkcjonuj?ce w banku (rÛwnie obs?uguj?ce transakcje mi?dzybankowe). Osi?gni?cie celu mo?liwe b?dzie dzi?ki realizacji w systemie def3000/TR poni?szych wymaga?. Modyfikacja funkcji API zwracaj?cej histori produktÛw skarbowych klienta. Wymaganiem banku jest modyfikacja funkcji API, ktÛra ma zwraca uszeregowan chronologicznie list transakcji klienta w stanie na chwil obecn?, spe?niaj?cych kryteria wyszukiwania zadane parametrami wej?ciowymi.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca posiada prawa wy??czne do systemu i jest jedynym ktÛry mo?e wykona modyfikacj?. Wobec faktu, i wykonanie przedmiotowych modyfikacji wymaga dokonania zmian w kodzie systemu, a firma Asseco Poland S.A. pozostaje w?a?cicielem maj?tkowych praw autorskich do systemu def2000 nale?y stwierdzi?, ?e zaistnia?y okoliczno?ci wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Prawo zamÛwie publicznych, tj. z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych, wynikaj?cych z odr?bnych przepisÛw, jedynym wykonawc zdolnym do wykonania przedmiotowego zamÛwienia jest firma Asseco Poland S.A. Dodatkowo, zgodnie z wiedz Zamawiaj?cego, na rynku krajowym jak i rynku Unii Europejskiej nie istniej rozwi?zania rÛwnowa?ne rozwi?zaniom, obj?tym prawem autorskim, ktÛre odpowiada?yby potrzebom Zamawiaj?cego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Asseco Poland S.A.
Adresse postale: ul. Olchowa 14 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL82 Code postal: 35-322 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 48 058.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 48 058.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72230000 - Services de développement de logiciels personnalisés 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels