Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 09/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Services de dÈveloppement de logiciels de technologies de l'information

2022/S 226-650092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Pologne-Varsovie: Services de dÈveloppement de logiciels de technologies de l'information

2022/S 226-650092

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 197-559684)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 70
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-175
Pays: Pologne
Courriel: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
TÈlÈphone: +48 22/595-00-62
Fax: +48 22/318-54-11
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.arimr.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zapewnienie specjalistÛw IT do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ramach realizowanych projektach informatycznych - umowa ramowa na 36 miesi?cy

NumÈro de rÈfÈrence: DPiZP.2610.18.2022

II.1.2)
Code CPV principal
72212517 Services de dÈveloppement de logiciels de technologies de l'information

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia Umowy ramowej na okre?lenie warunkÛw udzielenia i realizacji zamÛwie? wykonawczych na realizacj? prac zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug z zakresu zapewnienie specjalistÛw IT do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ramach realizowanych projektach informatycznych w okresie 36 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy ramowej.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc?, poprzez konsultantÛw spe?niaj?cych okre?lone wymagania oraz posiadaj?cych okre?lone kompetencje i do?wiadczenie, specjalistycznych us?ug z zakresu IT zwi?zanych z wytworzeniem i wdro?eniem systemÛw i us?ug informatycznych realizowanych przez Zamawiaj?cego, przez okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy ramowej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 197-559684

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/11/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 09/12/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/03/2023

Lire:

Date: 07/04/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/11/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/12/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zapewnienie specjalistÛw IT do realizacji zada? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w ramach realizowanych projektach informatycznych - umowa ramowa na 36 miesi?cy 09/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application 
72212517 - Services de développement de logiciels de technologies de l'information 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques